Hyppää pääsisältöön

Omnian organisaatio

Omnia edistää kansalaisten osallisuutta, taitoja ja hyvinvointia ja lisää alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa. Omnia on monipuolinen koulutuksen ja osaamisen varmistaja, joka tarjoaa laajan valikoiman palveluita keskittyen elinikäisen oppimisen toteuttamiseen ja edelläkävijyyden vahvistamiseen.

Omnia lukuina

Tarjoamme ammatillista toisen asteen koulutusta ja lukiokoulutusta, nuorten ja aikuisten työpajoja, ammattitutkintoja ja vapaan sivistystyön kursseja sekä koulutusta, ammatillisia kursseja ja rekrytointitukea yrityksille. Omnialla on kumppanuuksia 6 000 yrityksen kanssa ja osallistumme vahvasti alueen yritystoiminnan ja kaupan palveluihin.

Henkilöstömäärä on yli 1000 ja opiskelijamäärä noin 35 000. Vuosittainen budjetti on noin 85 M€.

Omnialla on omistuksia seuraavissa yhtiöissä:

Omnian strategia ja tilinpäätös

Omnian strategian perustana on ajatus siitä, että kaikilla on kyky ja halu oppia. Koulutuksella ratkaistaan yhteiskunnallisia haasteita, edistetään kestävää kehitystä ja parannetaan ihmisten elämää ja varmistetaan alueen elinvoimaisuus.  Omnian strategia on koko Omnia-yhteisön yhteinen onnistumissuunnitelma. Omnian perussopimuksessa määritellyt tehtävät toteuttavat osaltaan YK:n Agenda 2030 -tavoitteita, jotka edistävät hyvän elämän edellytyksiä. Kaikki pidetään mukana –ketään ei jätetä.

Onnistumissuunnitelmaksi nimettyä strategiaa on valmisteltu yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Omnian onnistumissuunnitelma

Omnian Onnistumissuunnitelma. Omnian visio, missio ja arvot muodostavat toisiaan vahvistavan kokonaisuuden, jonka lähtökohtana ovat sanat ratkaisuja, yhdessä, kaikille.

Ratkaisuja. Yhdessä. Kaikille.

Onnistumissuunnitelmaksi nimettyä strategiaa on valmisteltu yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Strategiassa Omnian visio, missio ja arvot näkyvät seuraavasti:

  • Visiomme: Kestävän tulevaisuuden tekijöitä ja tekoja - Ratkaisuja. Yhdessä. Kaikille.
  • Missiomme: Osaamista, osallisuutta ja uudistumista - Hyvä olla, oivaltaa ja onnistua.
  • Yhdessä kiteytetyt arvomme: Arvostavasti, asiakaskeskeisesti ja vastuullisesti.

Strategiset valinnat ja tahtotila

Strategisilla valinnoilla varmistetaan toimenpiteiden kohdentuminen asiakasarvoa ja vaikuttavuutta parhaiten vahvistavalla tavalla. Valinnoista johdetaan vuosittaiset tavoitteet, ja niille asetetaan indikaattorit ja jotka hyväksytään osana Omnian toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

Alla kuvataan strategisten valintojen kautta Omnia 2026 – Ratkaisuja. Yhdessä. Kaikille.

Työelämän ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin vastaavaa osaamista ja osaajia

Omniasta valmistuneiden osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin. Omnia tunnetaan työelämää uudistavien laadukkaiden osaamispalveluiden tarjoajana ja alueen elinkeinoelämän kumppanina. Jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa toteutetaan vapaan sivistystyön ja ammatillisen koulutuksen tiiviissä yhteistyössä.

Ammatillisen koulutuksen ja ammattiosaamisen arvostus on noussut. Espoossa järjestetty Taitaja2023-tapahtuma on vahvistanut Omnian roolia työelämän kumppanina ja vaikuttanut vetovoimaan positiivisesti. Yhdessä kumppaneiden kanssa on kehitetty ratkaisuja työvoimapulaan ja työmarkkinoiden kohtaantoongelmiin.

Omnialla on entistä merkittävämpi rooli vieraskielisen väestön työllisyyden edistämisessä ja sitä kautta alueen työvoimapulaan. Ratkaisuja on löydetty erityisesti maahanmuuttajanaisten työllistämiseksi. Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen toiminta on vakiintunut. Vieraskielisen henkilöstön määrä Omniassa on kasvanut.

Vuonna 2023 toteutettu sote-uudistus ja vuoden 2024 TE-palveluiden uudistus heijastuvat vahvasti sekä Omnian jäsenkuntiin että Omniaan. Omnia on onnistunut toimintansa uudistamisessa nämä muutokset
ennakoiden.

Opiskelijoiden onnistumisen varmistavaa osaamista ja sujuvat palvelupolut

Jokaisella Omnian opiskelijalla on henkilökohtainen onnistumissuunnitelma. Suunnitelman lähtökohtana on tunnistaa, mitä opiskelija jo osaa. Koulutus- ja palvelutarjontaa kehitetään yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden onnistumisen varmistavat palvelupolut toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Koulutusten ja palvelujen raja-aidat ovat matalat ja siirtymät palvelupolulta toiselle ovat joustavat.

Omnian fyysiset tilat, digitaaliset ympäristöt ja Omnian ulkopuolella tapahtuva oppiminen ovat yhtä arvokkaita oppimisympäristöinä. Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö valmentavat työ- ja yrityselämälle osaavia ammattilaisia, työntekijöitä ja aktiivisia kansalaisia. Oppisopimusten määrä Omniassa on valtakunnallista kärkeä.

Toisen asteen yhteistyö on tiivistynyt kaksoistutkintojen ja yhdistelmäopintojen roolin vahvistumisen myötä. Omnia on edelläkävijä lukio-opintojen ja ammatillisten opintojen yhdistäjänä. Tavoitteellista urheilua, opintoja ja tarvittavaa tukea yhdistävä toiminta varmistaa tutkinnon suorittamisen sekä vahvistaa yhdenvertaisuutta ja inkluusiota.

Omnian opiskelijat tunnistavat yrittäjyyden houkuttavaksi uravaihtoehdoksi. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintatapa ovat taitoja, jotka kehittyvät osana omnialaisia opintopolkuja ja valmentavaa toimintakulttuuria. Omnian yritys- ja yrittäjyyspalvelut kehittyvät ja toteutuvat toimimalla Business Espoo yrityspalveluverkostossa.

Henkilöstön hyvinvointia vahvistavaa yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä

Omnia on arvostettu ja vetovoimainen työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ammatillisen kehittymisen ja etenemisen mahdollisuuksia. Tulevaisuuden osaamistarpeet huomioivilla rekrytoinneilla ja henkilöstön osaamisen kehittämisellä varmistetaan työelämän muuttuvien tarpeiden tukeminen ja Omnian toiminnan jatkuva uudistuminen.

Muutoksissa menestytään kehittymällä ja oppimalla yhdessä sekä tekemällä töitä tiimeissä. Osaamisen jakaminen on osa omnialaista toimintakulttuuria, työnkuvat ja vastuut ovat selkeät ja työaika riittää. Työkaverit ja esihenkilöt vahvistavat ihmiskäsitystä, jossa luotetaan jokaisen kykyyn ja haluun oppia. Omniassa ketään ei jätetä yksin.

Valmentava toimintakulttuuri on osa omnialaista arkea. Se varmistaa tavoitteiden saavuttamisen ja suoritusten paranemisen sekä tukee itse- ja yhteisöohjautuvuutta. Jokaisella omnialaisella on henkilökohtainen onnistumissuunnitelma, jota käydään läpi säännöllisesti esihenkilön kanssa ja tiimissä. Henkilöstön toisiaan täydentävät osaamiset ovat Omnian menestystekijä.

Yhteiskehittäminen painottuu Omniassa osallisuuteen, arvostavaan vuorovaikutukseen, toisilta oppimiseen sekä tasa-arvoiseen tekemiseen. Jokaisella omnialaisella on tärkeä rooli yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Arki sujuu ja ihmisten on hyvä olla. Omnialaiset ovat ylpeitä merkityksellisestä työstään Omnia-yhteisössä.

Edelläkävijyyteen valmentavaa johtajuutta ja johtamista

Selkeytyneet johtamisrakenteet, roolit ja vastuut ovat luoneet puitteet toiminnan pitkäjänteiselle uudistamiselle ja kehittämiselle. Valmentavalla johtamisella varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen yhdessä. Omnialaiset urapolut mahdollistavat kasvun monipuoliseen johtajuuteen: itsensä, henkilöstön, verkostojen, kumppanuuksien ja asioiden johtamiseen.

Omnia on tunnistettu ja vahva toimija kansallisessa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI)-työssä. Arjen innovaatiot nousevat esiin hyvinä käytänteinä, jotka hyödynnetään Omnia-tasoisessa kehittämisessä. Vahva kansainvälisyys on Omnian vetovoimatekijä. Omnia on suunnannäyttäjä kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja vahva vaikuttaja koulutuspoliittisissa kysymyksissä.

Pandemia-aikana omaksutut digitaaliset taidot ja uudet toimintatavat on osattu hyödyntää täysmääräisesti. Omnian uudistunut kampusverkosto ja muut tilaratkaisut tukevat parasta tapaa tehdä töitä ja oppia. Omnia on suunnannäyttäjä uudenlaisille oppimisympäristöille, joissa opiskelijat, henkilöstö, yritykset ja yhteisöt toimivat yhdessä, toisiaan täydentäen ja toisiltaan oppien.

Kuntayhtymän toiminnan ja talouden johtaminen toteutuu entistä tiiviimpänä kokonaisuutena. Tämä vahvistaa talouden tasapainoa myös rahoituksen mahdollisissa muutos- ja epäjatkuvuuskohdissa. Omnian konsernirakenne on selkeä ja strategian toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukainen.

Omnian tehtävät

Tehtävämme on edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa

Seitsemän ydintehtävää
  1. järjestämällä järjestämis- ja ylläpitämislupien mukaisesti nuorille ja aikuisille ammatillista koulutusta, aikuis- ja ammattilukiokoulutusta, aikuisten perusopetusta, vapaana sivistystyönä järjestettävää kansalais-opistotoimintaa sekä taiteen perusopetusta aikuisille,
  2. järjestämällä alueen maahanmuuttajataustaiselle ja vieraskieliselle väestölle sekä ilman koulutuspaikkaa, tutkintoa tai työpaikkaa oleville nuorille ja aikuisille osallisuutta, osaamista ja työllistymistä edistäviä koulutus- ja kurssipalveluita, työpajatoimintaa ja osaamiskeskuksen palveluita,
  3. vahvistamalla elinikäisenä oppimisena yksilöitä ja yhteisöjä sosiaalisen osallistumisen lisäämisessä, syrjäytymisen ehkäisyssä, kriittisen ajattelun tukemisessa sekä sosiaalisen ja kulttuurisen moninaisuuden alueilla,
  4. tarjoamalla alueen yrityksille ja yhteisöille markkinaehtoisina palveluina henkilöstön osaamisen päivittämistä, yritysten työvoimatarpeisiin nopeasti vastaavan ja opiskelijoiden työllistymiseen johtavan rekrytointi- ja kohtaamiskanavan sekä yritysten lähtökohdista kehitetyn tehokkaan ja mitattavan työpaikalla tapahtuvan ohjauskokonaisuuden,
  5. vahvistamalla sidosyksikkönä jäsenkuntien henkilöstön osaamista toteuttamalla yhteistyössä tarve- ja toimialakohtaisesti räätälöityjä oppimistapahtumia, kursseja ja koulutusta sekä sujuvaa mahdollisuutta ammattiosaamisen päivittämiseen,
  6. innovoimalla yhteistyössä opetusalan, yrityselämän, jäsenkuntien ja asiakkaiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti kestävää kehitystä edistäviä koulutustuotteita, digitaalisia arjen työkaluja kansalaisille ja yrityksille sekä osaamiseen perustuvia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin ja ongelmiin sekä
  7. edistämällä ja toteuttamalla yhteistyössä jäsenkuntien, koulutuksen järjestäjien ja yritysten kanssa kestävää kehitystä edistävää koulutusvientiä sekä toimimalla koulutuksen ja osaamisen näyteikkunana kansainvälisille vieraille.

Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Omnian toimintaa ohjaavat jäsenkuntien vahvistama perussopimus sekä hallintosääntö, jonka Omnian yhtymäkokous vahvistaa. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet hyväksyy Omnian hallitus.

Takaisin ylös