Hyppää pääsisältöön

Ammatillisen perustutkinnon rakenne

Lue täältä tutkinnon perusteista ja yhteisistä tutkinnon osista.

Tutkinnon perusteet

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillisia tutkinnon osia sisältyy tutkintoon 145 osp, valinnaisia tutkinnon osia 10-25 osp ja yhteisiä tutkinnon osia 35 osp. Valinnaisiin tutkinnon osiin kuuluu yhteisiä tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja ja jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja. Yhteisten tutkinnon osista pakollisia osa-alueita on 26 osp ja valinnaisia 9 osp.

Jokaiseen tutkintoon sisältyy vähintään yksi pakollinen ammatillinen tutkinnon osa. Valinnaisuus määritettään tutkintokohtaisesti.

Ammatillisessa koulutuksessa opintopolku on yksilöllinen ja joustava. Opintojen henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänen tarpeitaan vastaava opintopolku. Lue lisää henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasta eli HOKS:ista.

Yhteiset tutkinnon osat (YTO-opinnot)

Yhteiset tutkinnon osat 35 op kuuluvat osana kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Yhteisiä tutkinnon osia ovat matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Tutustu tarkemmin yhteisiin tutkinnon osiin.

Työelämässä oppiminen

Työpaikka on yksi oppimisympäristö, jossa hankit osaamista käytännön työtehtävissä. Osaamisen hankkimista varten tehdään koulutussopimus tai oppisopimus.

Tutustu työpaikalla tapahtuvaan oppimisen muotoihin ja vinkkeihin.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Osaamisesi osoitat näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Osaamisen arvioinnilla hankitaan tietoa sinun osaamisesta ja varmistetaan tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. Osaamistasi arvioivat nimetty opettaja ja työelämän edustaja. Osaamisesi arvioidaan tutkinnon osittain tai yhteisten tutkinnon osien osalta osa-alueittain.

Poikkeustilanteissa sovitusti voit osoittaa osaamistasi myös oppilaitoksessa. Osaamisesi osoittaminen suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa ja se kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi. Suunnitelmat tehdään tutkinnon osittain.

Arvioinnin tarkistaminen

Voit pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseesi. Arvioijien on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Arvioinnin oikaisu

Tutkintokoulutuksen opiskelijana voit pyytää asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisu on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos arviointi on ilmeisesti virheellinen, työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä edellyttää koulutuksen järjestäjää asettamaan uudet arvioijat. Osaaminen osoitetaan vain siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu tai todennettu. Katso Oikaisupyyntö arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen ammatillisessa koulutuksessa (OPH.fi).

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Opiskelijana sinulle tulee järjestää mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos osaamisesi arviointi on hylätty. Sinulle tulee myös järjestää mahdollisuus osaamisesi arvioinnin perusteella annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen.

Arvioinnin mukauttaminen

Jos ammatillisen perustutkinnon opiskelijana saat erityistä tukea, voidaan osaamisesi arviointi mukauttaa laatimalla sinulle yksilöllinen osaamisen arviointi. Osaamistasi arvioidaan vertaamalla sitä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi asetettuihin tavoitteisiin.

Poikkeamat arvioinnissa

Jos ammatillisen perustutkinnon opiskelijana et osoita jotakin tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista, voidaan ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poiketa. Osaamistasi arvioidaan vertaamalla sitä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi asetettuihin tavoitteisiin.

Osaamisen arviointiopas opiskelijalle

Osaamisen arviointi on yksi tärkeä osa opintopolkuasi – eräänlainen huipentuma siitä, mitä olet saanut aikaan ja millainen osaaminen sinulle on muodostunut. Arviointiin liittyy monia tärkeitä asioita, joita on tuotu esille Osaamisen arviointioppaassa (blogit.gradia.fi).

Takaisin ylös

Lisätietoja antaa