Kestävä tulevaisuus

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on toimintamme ydin.

Matkamme kohti kestävää tulevaisuutta noudattaa Omnian kestävän tulevaisuuden tiekarttaa. Se on suunnitelma, joka ohjaa Omnian kestävälle tasolle vuoteen 2025 mennessä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuva tiekartta rakentuu neljästä läpileikkaavasta teemasta. Kukin läpileikkaava teema on vuorollaan erityisesti Omnian toimintaa ohjaava vuosittainen painopistealue.

Sitoudumme Omnia-yhteisön ja kansalaisten kestävyysosaamisen vahvistamiseen, jotta osaamme yhteisönä ja yksilöinä tehdä kestävän tulevaisuuden kannalta vastuullisia valintoja.

Hiilineutraali Omnia, vuoden 2021 läpileikkaava teema

Sitoudumme siihen, että hiilijalanjäljen pienentäminen ohjaa valintojamme hankinnoissa, toimintatavoissa ja prosesseissa. Vuonna 2025 Omnia on hiilineutraali ja Omnian energiaomavaraisuusaste on kasvanut merkittävästi.

Ihmisarvoinen Omnia, vuoden 2022 läpileikkaava teema

Sitoudumme siihen, että yhdenvertaisuus tasa-arvo, avoimuus ja köyhyyden poistaminen ohjaavat valintojamme ja toimintatapojamme. Omnia takaa yhteisössään toimiville yhdenvertaisen mahdollisuuden ihmisarvoiseen elämään ja taidot jatkuvaan oppimiseen. Ketään ei lannisteta tai kohdella muutoin huonosti ja kaikki saavat samanarvoiset lähtökohdat toteuttaa unelmiaan opinnoissaan tai ammatissaan. Kaikelle kiusaamiselle on nollatoleranssi.

Kiertotalouden Omnia, vuoden 2023 läpileikkaava teema

Kiertotalouden tavoitteena on luonnonvarojen säästäminen materiaalien tehokkaamman käytön keinoilla. Kestävässä Omniassa jakaminen ja yhteiskäyttö ohjaavat valintoja hankinnoissa ja toimintatavoissa. Kiertotalouden avulla Omniassa vähennetään hävikkiä ja toiminnassa käytettävien materiaalin määrää 50% vuodesta 2020 vuoteen 2025 mennessä.

Älykäs ja resurssiviisas Omnia, vuoden 2024 läpileikkaava teema

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen tarvitsee innovatiivisia ratkaisuja, kestävää teknologiaa ja osaamista niiden käyttöönottamiseksi. Kestävä teknologia ei vaurioita luontoa ja se mahdollistaa ympäristölle kestävällä pohjalla olevia toimintatapoja sekä hyödyttää kaikkia ihmisryhmiä.

Kestävä kehitys opetuksessa

Omniassa painotetaan kaikessa opetuksessa ja koulutuksessa kestävän kehityksen tavoitteiden sisäistämistä ja saavuttamista. Kestävän kehityksen osaaminen on tärkeä elinikäisen oppimisen avaintaito. Kestävän kehityksen osaaminen tarkoittaa ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen näkökulmien hahmottamista sekä ymmärrystä miten ilmiöt, asiat ja toiminnot linkittyvät toisiinsa.

Kestävän kehityksen opit näkyvät opiskelijoiden sekä tulevien ammattilaisten kestävissä työ- ja elämäntavoissa, valinnoissa, ympäristövastuullisessa toiminnassa, oman toiminnan arviointikykynä sekä kestävän tulevaisuuden ratkaisuissa ja kehitysehdotuksissa. Kestävän kehityksen opetus on sisällytetty Omniassa tutkinnon perusteisiin, opetussuunnitelmiin sekä elinikäisen oppimisen avaintaitoihin. 

Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilineutraali Omnia on vuoden 2021 läpileikkaava teema Omnian kestävän tulevaisuuden tiekartalla. Tämän teeman hengessä lähdemme matkalle, jonka päämääränä on saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme laskeneet Omnian hiilijalanjäljen vuodelta 2020. Laskennassa tarkastelemme toimintaa kolmen suuren kokonaisuuden kautta, jotka ovat kiinteistöt, hankinnat ja liikkuminen. Laskennan tuloksena Omnian hiilijalanjälki vuonna 2020 on 6757 tonnia CO2eqv. Tämän lisäksi laskenta kertoo sen, miten päästölähteemme jakautuvat. Laskenta ja sen tulokset on esitelty tarkemmin oheisessa laskentaraportissa.

Laskennan tuloksena tiedämme, että suurimmat päästölähteemme ovat kiinteistöjen energiankulutus, hankinnat sekä päätoimisten opiskelijoiden liikkuminen. Laskennan jälkeen seuraava askel on hiilineutraalisuussuunnitelman laatiminen. Suunnitelma viitoittaa tiemme hiilineutraalisuuteen päästövähennystoimien ja osittain päästöjen kompensoinnin kautta. Hiilijalanjäljen laskenta edistää Omnian omia tavoitteita, mutta lisäksi haluamme toimia edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Hihatkin on jo kääritty ja olemme tarttuneet toimeen. Kiinteistöjen energiankulutuksen päästöjen vähentämiseksi on tehty merkittäviä toimia siirtymällä Omnian omien kiinteistöjen osalta käyttämään päästötöntä kaukolämpöä ja 50% vihreää sähköä. Hankintojen kestävyyteen on alettu kiinnittää erityistä huomiota vuonna 2021 ja myös liikkumisen päästöjen vähentämiseksi mietitään oikeita ja vaikuttavia toimenpiteitä. Päästövähennystoimien vaikuttavuus ja välitavoitteiden saavuttaminen todennetaan uusimalla hiilijalanjäljen laskenta säännöllisesti.

Lue lisää kestävän tulevaisuuden rakentamisesta Omniassa

Lisätietoja antaa
Heidi Rajamäki-Partanen
Koulutuspäällikkö
0401267182
Heidi.Rajamaki-Partanen@omnia.fi