Hyppää pääsisältöön

Oppivelvollisuuden suorittaminen Omniassa

Oppivelvollisuuden tavoitteena on turvata kaikille tarpeellinen perusosaaminen ja sivistys sekä edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, 

 • kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai
 • suorittaa tätä ennen toisen asteen tutkinnon (ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto). 

Tavoitteena on, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisuus suoritetaan pääsääntöisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa ja opiskelu voi tapahtua myös oppisopimuskoulutuksena.

 • Jos oppivelvollinen nuori on ilman opiskelupaikkaa, hänen asuinkuntansa etsii opiskelupaikan yhteistyössä huoltajan ja oppivelvollisen nuoren kanssa esimerkiksi tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (TUVA).
 • TUVA-opintojen aikana voi suorittaa ammatillisen koulutuksen opintoja, lukiokoulutuksen opintoja tai korottaa perusopetuksen arvosanoja. TUVA-opintoihin sisältyy myös kaikille opiskelu- ja urasuunnittelutaitojen osuus.

Oppivelvollisuutta säätelee Oppivelvollisuuslaki (finlex.fi).

Oppivelvollisen vastuu

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opintojen täytyy edistyä opiskelijalle tehdyn suunnitelman mukaisesti ja hänen täytyy osallistua opetukseen ja ohjaukseen suunnitellusti. Suunnitelmassa otetaan huomioon opiskelijan omat tavoitteet ja kyvyt. Suunnitelmaa päivitetään opiskelujen aikana.
Opiskeluoikeuden voi menettää, mikäli opiskelija ei toimi suunnitelman mukaisesti. Katso tarkemmin kohta Opiskeluoikeuden menettäminen. Huomioithan, että ammatillinen perustutkinto tulee suorittaa 4 vuodessa.

Opiskelija saa Omniassa opintoihinsa tukea ja ohjausta vastuuopettajalta, muilta opettajilta ja ohjaajilta sekä opinto-ohjaajalta ja erityisopettajalta. Lisäksi opiskeluhuoltopalvelut (kuraattori, terveydenhoitaja ja psykologi) ovat opiskelijan tukena.

Huoltajan vastuu

Huoltajan tulee huolehtia siitä, että nuori hakeutuu perusopetuksen jälkeen toisen asteen opintoihin. Jos oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes hän saa koulutuspaikan.

Oppivelvollisen nuoren huoltajan tai muun laillisen edustajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden.

Huoltaja voi seurata opintojen edistymistä ja opiskelijan poissaoloja Wilma-järjestelmän kautta. On tärkeää, että huoltaja on aktivoinut Wilma-tunnukset. Wilman kautta vastaanotetaan myös Omnian tiedotteita ja viestejä.

Huoltajan valvontavastuu päättyy oppivelvollisuuden päätyttyä tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon

Omnian vastuu

Omnian vastuulla on ohjata, valvoa ja tukea opiskelijaa oppivelvollisuuden suorittamisessa. Omniasta ollaan yhteydessä huoltajaan ja oppivelvollisen huoltaja tai muu laillinen edustaja voivat itse olla aktiivisesti yhteydessä vastuuopettajaan ja oppivelvollisen opiskelijan opinto-ohjaajaan ja muuhun tukihenkilöstöön opintojen edetessä.

Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadintaan opintojen alkuvaiheessa sekä suunnitelman päivittämiseen opintojen edetessä.

Mikäli oppivelvollisen opiskelijan opinnoissa edistyminen on puutteellista ja jos oppivelvollinen opiskelija ei suorita opintojaan opiskelusuunnitelmansa mukaisesti, asiaa selvitetään yhteistyössä oppivelvollisen opiskelijan ja huoltajan kanssa. Yhdessä suunnitellaan tarvittavia tukitoimia sekä muut mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus. Tarvittaessa opiskelijaa ohjataan myös muiden palveluiden piiriin (sosiaali- ja terveyspalvelut, nuorisotoimen palvelut, kuntoutuspalvelut).

Maksuttomuus

Opiskelu toisella asteella on oppivelvolliselle opiskelijalle maksutonta ja oikeus maksuttomuuteen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Opiskelijalle maksuttomia ovat:

 • opetus
 • päivittäinen ruokailu
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit esim. tietokone
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet (opintojen ajaksi) 
 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään 7 kilometrin pituiset koulumatkat Kelan koulumatkatukijärjestelmän kautta (kela.fi).

Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja.

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä, jäävät edelleen opiskelijan itsensä maksettaviksi.

Omnia tarjoaa tukea ja tietoa opintojen suorittamiseen

Tuemme opiskelijoidemme opintojen suorittamista monella tavoin. Opiskelija ja huoltaja voivat olla yhteydessä opinto-ohjaajaan ja vastuuopettajaan opiskelijan opiskeluun liittyvissä asioissa sekä esimerkiksi opiskelusuunnitelman tarkistamiseksi sekä tukitoimien selvittämiseksi.

Huoltaja saa myös oppivelvollisen ja alle 18-vuotiaan opiskelijan opintojen alkaessa henkilökohtaisen käyttöoikeuden Wilma-palveluun, jossa voi seurata opintojen etenemistä ja vastaanottaa Omnian tiedotteita ja myös lähettää viestejä.

Mikäli poissaoloja kertyy runsaasti tai opinnot eivät muutoin etene, Omnian opinto-ohjaajan ja vastuuopettajan taholta ollaan yhdessä huoltajaan. Mikäli opiskelija olisi aikeissa keskeyttää opintonsa, opiskelija saa tarvittaessa ohjausta esimerkiksi eri opiskeluvaihtojen selvittämiseksi ja hakeutumiseen muuhun koulutukseen.

Omniassa opiskelijan tukena ovat myös opiskeluhuollon työntekijät eli kuraattorit, psykologit sekä terveydenhoitajat.

Opiskeluoikeuden menettäminen

Oppivelvollinen voi menettää opiskeluoikeutensa, mikäli on ilmeistä, että hänen tarkoituksenaan ei ole osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä.

Oppivelvollinen katsotaan eronneeksi tällöin viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen taikka näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen.

Ennen oppivelvollisen eronneeksi katsomista oppivelvolliselle sekä hänen huoltajalleen järjestetään kuuleminen. Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontavastuu siirtyy eronneeksi katsomispäätöksen jälkeen oppivelvollisen asuinkunnalle.

Oppivelvollisen opintojen keskeyttäminen määräaikaisesti tai toistaiseksi

Oppivelvollinen opiskelija voi keskeyttää opinnot väliaikaisesti tai pysyvästi. 
Nuori voi keskeyttää opinnot, jos syy on

 1. sairaus tai vamma, joka estää opiskelun
 2. äitiysvapaa, isyysvapaa tai vanhempainvapaa
 3. väliaikainen ulkomailla oleminen, esimerkiksi vaihto-opiskelu tai nuoren perhe muuttaa tilapäisesti ulkomaille
 4. vaikea elämäntilanne, joka estää opiskelun.

Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään oppivelvollisen taikka hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa hakemuksesta. Omniassa keskeyttämiseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä opiskelijan omaan nimettyyn opinto-ohjaajaan.

Oppivelvollisuus keskeytetään yleensä väliaikaisesti eli määräaikaisesti. Keskeytys on voimassa niin kauan kuin syy kestää. Nuori palaa keskeytyksen jälkeen jatkamaan opiskelua.

Oppivelvollisuus voidaan keskeyttää myös pysyvästi eli toistaiseksi. Se on mahdollista vain, jos pysyvä sairaus tai vamma estää opiskelun.

Takaisin ylös
Tagit:
Ohjaus