Hyppää pääsisältöön

Yhteiset tutkinnon osat – YTO

Yhteiset tutkinnon osat ovat opintoja, jotka sisältyvät kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Näiden yhteydessä hankit ja vahvistat taitoja, joita tarvitaan kaikissa ammateissa ja arkielämässä. Aiemmin lukio-opinnot ja ammatillisten opintojen yhteydessä hankkimasi osaaminen voidaan tunnustaa osaksi näitä opintoja.

Yhteisissä tutkinnon osissa varmistetaan, että saat vahvan yleissivistyksen - sellaiset tiedot, taidot, itseluottamuksen, joka kantaa työelämässä, jatko-opinnoissa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Kielitaito, matemaattinen osaaminen ja yhteiskuntatietous ovat keskeinen osa yleissivistystä.

Osana yleissivistystä tulet tarvitsemaan monia tulevaisuuden taitoja:

  • tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaitoja
  • vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
  • kulttuuri- ja ympäristöosaamista    
  • tieto- ja viestintäteknistä osaamista.

Työelämässä tulet tarvitsemaan kykyä:

  • ottaa vastuuta ja toimia eettisesti
  • suunnitella ja johtaa omaa työtä
  • toimia erilaisissa tiimeissä ja verkostoissa
  • huolehtia omasta hyvinvoinnista.

YTO-opintojen suorittaminen

Pakolliset yhteisten tutkinnon osien opinnot suoritat yleensä kahden ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana ammatillisten opintojen lomassa. Opintoja on tarjolla yleensä erillisinä oppiaineina ja joskus myös yhdistettynä ammatillisten aineiden opintoihin. Valinnaisia yhteisten tutkinnon osien opintoja jatkat pakollisten suorittamisen jälkeen.   

Yhteiset tutkinnon osat sinun on mahdollista opiskella oppilaitoksessa, verkossa tai työelämässä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti. Suunnitelman laadit yhdessä vastuuopettajasi kanssa.

Lisätietoa ePerusteissa:

Omnian yhteisten tutkinnon osien toteutuskuvaukset Opintopolussa (opintopolku.fi)

YTO-opintojen aloittaminen

Kun aloitat YTO-opinnot, niin aluksi opinto-ohjaaja ja YTO-opettaja tunnistavat ja tunnustavat aiemmin hankitun osaamisesi. Sen jälkeen vastuuopettaja ohjaa sinua tekemään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOKSin, jonka mukaan etenet opinnoissasi yksilöllisesti.

Tutkintoosi kuuluvan  YTO-osaamisen hankit erilaisissa toteutuksissa, joihin ilmoittaudutaan Wilmassa. Sinulle on tarjolla toteutuksia suomeksi ja englanniksi. Tarvittaessa saat opinnoissasi tukea esimerkiksi S2-opettajalta tai erityisopettajalta.

Voit opiskella itsellesi parhaiten sopivassa oppimisympäristössä ryhmässä, joustavasti, verkossa tai työvaltaisesti. Toteutuksen lopussa osoitat osaamisesi työpaikalla näytössä tai oppilaitoksessa muussa arvioinnissa.

YTO-opintojen kuvaukset

Yhteiset tutkinnon osat ovat 35 osaamispisteen laajuisia yleissivistäviä opintoja, joita tarvitset tulevassa ammatissasi tai jatko-opinnoissa. Tutkinnon osia on kolme: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Pakollisia osa-alueita on 26 osaamispistettä ja valinnaisia osa-alueita 9 osaamispistettä.

Pakolliset osa-alueet

Pakolliset yhteisten tutkinnon osien opinnot suoritat yleensä kahden ensimmäisen opiskeluvuotesi aikana ammatillisten opintojen lomassa. Opintoja on tarjolla yleensä erillisinä oppiaineina ja joskus myös yhdistettynä ammatillisten aineiden opintoihin.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 1 1 osp

Viestintä suomi äidinkielenä 4 osp

Opetus sisältää äidinkielen opiskelua itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Saat ohjausta ja palautetta osaamisesi kehittymisestä opettajalta. Kartutat kielipääomaasi omaan alaasi liittyvillä monipuolisilla harjoituksilla. Opit viestimään oman alasi työtehtävissä.

Viestintä suomi toisena kielenä 4 osp

Opetus sisältää suomen kielen opiskelua itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Saat ohjausta ja palautetta osaamisesi kehittymisestä opettajalta. Kartutat kielipääomaasi omaan alaasi liittyvillä monipuolisilla harjoituksilla. Opit käyttämään oman alasi sanastoa esimerkiksi tyypillisissä asiakaspalvelutilanteissa.

Viestintä toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp

Opetus sisältää ruotsin kielen opiskelua itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Saat ohjausta ja palautetta osaamisesi kehittymisestä opettajalta. Kartutat kielipääomaasi omaan alaasi liittyvillä monipuolisilla harjoituksilla. Opit käyttämään oman alasi sanastoa esimerkiksi tyypillisissä asiakaspalvelutilanteissa.

Viestintä vieraalla kielellä, englanti 3 osp

Opetus sisältää englannin kielen opiskelua itsenäisesti, pareittain ja pienissä ryhmissä. Saat ohjausta ja palautetta osaamisesi kehittymisestä opettajalta. Kartutat kielipääomaasi valtaosin omaan alaasi liittyvillä monipuolisilla harjoituksilla. Opit käyttämään oman alasi sanastoa esimerkiksi tyypillisissä asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustilanteissa.

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp

Opiskelu tapahtuu opettajan ohjauksessa itsenäisesti, pareittain ja/tai ryhmissä. Saat tunneilla ohjausta ja palautetta osaamisesi kehittymisestä. Kartutat taitojasi hyödyntäen yleisiä ja alallasi käytössä olevia ohjelmistoja. Osaaminen kehittyy tehtävien ja palautteiden avulla vuorovaikutteisessa ympäristössä.

Taide ja luova ilmaisu 1 osp

Opetus sisältää taiteen ja luovan ilmaisun opiskelua itsenäisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Saat ohjausta ja palautetta osaamisesi kehittymisestä opettajalta. Kehität osaamistasi taiteessa ja luovassa ilmaisussa monipuolisesti eri taiteen lajeihin liittyvillä harjoituksilla vuorovaikutuksessa opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa.

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp

Matematiikan soveltaminen 4 osp

Opetus sisältää arki- ja työelämässä tarvittavia matematiikan taitoja. Saat ohjausta ja palautetta osaamisesi kehittymisestä opettajalta. Kartutat matematiikan osaamistasi omaan alaasi liittyvillä monipuolisilla harjoituksilla ja opit käyttämään omalla alallasi tarvittavaa matematiikkaa.

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen  2 osp

Opiskelet fysiikan ja kemian keskeisiä käsitteitä sekä niiden soveltamista arki- ja työelämässä. Lisäksi perehdyt kemikaalien turvalliseen käsittelyyn itsesi ja ympäristösi kannalta. Kartutat oppimistasi omaan alaasi liittyvillä keskusteluilla ja tehtävillä.

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp

Osallistut aktiivisesti keskusteluun ja saat innostusta omaan aktiiviseen toimintaasi yhteiskunnassa. Tunneilla tehdään erilaisia tehtäviä ja voidaan käydä oppilaitoksen ulkopuolella ympäröivässä yhteiskunnassa. Saat ohjausta ja palautetta osaamisesi kehittymisestä opettajalta ja voit arvioida omaa oppimistasi.

Työelämässä toimiminen 2 osp

Osallistut aktiivisesti keskusteluun ja saat osaamista työlainsäädännöstä. Tunneilla tehdään erilaisia tehtäviä monipuolisesti. Saat ohjausta ja palautetta osaamisesi kehittymisestä opettajalta ja voit arvioida omaa oppimistasi.

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp

Opit ideointia ja saat valmiudet liikeidean synnyttämiseen. Opit arvioimaan, ovatko liikeideat toteuttamiskelpoisia. Ryhmäläiset esittelevät oman kehittelemänsä liikeidean. Opetusta järjestetään Omnian eri toimipisteissä, Yrityskylässä, Otaniemen A Gridissä tai jossakin muussa yritysympäristössä.

Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

Perehdyt kestävät kehityksen periaatteisiin omaan alaasi liittyvillä monipuolisilla harjoituksilla. Opetus sisältää kestävän kehityksen opiskelua itsenäisesti, pareittain tai pienissä ryhmissä. Saat ohjausta ja palautetta osaamisesi kehittymisestä opettajalta.

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 osp

Opetus sisältää liikkumista ryhmässä, pareittain tai yksin sekä teoriatehtäviä. Kartutat tietojasi ja taitojasi sekä fyysistä kuntoasi erilaisten harjoitusten ja tehtävien avulla. Oppimisympäristöinä ovat oppilaitoksen liikunta- ja teoriaopetustilat sekä lähiseudun liikuntapaikat.

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp

Tunnistat omia kiinnostuksen kohteitasi, mahdollisuuksiasi ja tuen tarpeitasi. Teet tutkintoasi ja uraasi koskevia valintoja. Hankit tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta. Valmistaudut tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisesi esittelyyn.

Valinnaiset osa-alueet

Valinnaisia yhteisiä tutkinnon osia voit valita yhdestä tai useammasta yhteisistä tutkinnon osasta yhteensä 9 osp.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 1-9 osp

Viestintä suomi äidinkielenä 3 osp

Äidinkielen valinnaiskurssilla syvennät viestintätaitojasi. Harjoittelet lisää esiintymis- ja ryhmätyötaitoja. Tutustut sanattomaan viestintään ja kirjallisuuteen. Pääset kirjoittamaan ja tulkitsemaan erilaisia tekstilajeja. Lähi- tai verkko-opetus.

Viestintä suomi toisena kielenä 3 osp

Haluatko syventää suomen kielen taitoasi? Valinnaisissa suomi toisena kielenä – opinnoissa muun muassa harjoitellaan suomeksi erilaisia viestintä- ja vuorovaikutustilanteita, kehitetään omalla alalla tarvittavaa suomen kielen taitoa sekä luetaan erilaisia tekstejä. Tavoitteena on saada lisää varmuutta esimerkiksi asiakastilanteissa toimimiseen ja työelämässä tarvittavien viestien kirjoittamiseen. Lähi- tai verkko-opetus.

Asiakaspalvelun suomea 1 osp 

Haluatko oppia paremmin, kuinka hoitaa asiakaspalvelutehtäviä suomeksi? Tässä toteutuksessa harjoitellaan sekä tavallisissa että haastavissa asiakaspalvelutilanteissa tarvittavaa suomen kielen taitoa sekä syvennetään aikaisemmin opittua. Harjoitukset ovat sekä suullisia (esimerkiksi asiakastapaamiset, puhelimessa toimiminen) että kirjallisia (esimerkiksi sähköpostit, asiakaspalautteet). Lähiopetus.

Työllistymistä edistävä suomen kieli 3 osp 

Haluatko harjoitella työnhakua suomeksi? Oletko miettinyt, mitkä ovat sinun vahvuuksiasi työnhaussa? Tutustut tällä kurssilla työnhaun kieleen ja suomalaisen työelämän tapoihin. Harjoittelet kurssilla suullisia ja kirjallisia tilanteita ja saat varmuutta toimia suomeksi työnhaun eri vaiheissa. Kurssin opettajat ovat S2-opettaja ja työelämäopettaja. Lähiopetus.

Suomen kielen kieliopin perusteet 1 osp

Kommunikoitko työssäsi asiakkaiden kanssa? Haluatko oppia puhumaan ja kirjoittamaan suomen kielellä tarkemmin? Tiedätkö, milloin sanot ”kahvi” ja milloin ”kahvia”? Entä milloin menet ”kauppaan” ja milloin ”kaupalle”? Miten kerrot, mitä teet nyt tai tulevaisuudessa?

Jos olet kiinnostunut suomen kielen säännöistä, tämä kurssi on sinulle. Saat perustiedot suomen kielen verbityypeistä ja harjoittelet verbien preesens-taivutusta. Opiskelet myös sanojen yksikön Missä? Mistä? Mihin? -muotoja ja yksikön partitiivia. Kurssin jälkeen sinun on helppo harjoitella näitä asioita lisää itse ja parantaa suomen kielen taitoasi. Lähiopetus.

Suomen kielen kieliopin jatkokurssi 1 osp

Haluatko oppia puhumaan ja kirjoittamaan suomen kielellä tarkemmin? Tuntuuko, että et aina tiedä, missä sijamuodossa sanan pitäisi tekstissä olla? Jos olet kiinnostunut suomen kielen säännöistä, tämä kurssi on sinulle. Tällä kieliopin jatkokurssilla saat perustiedot suomen kielen verbien menneen ajan aikamuodoista (= mitä teit tai olet tehnyt) sekä passiivista (= mitä tehdään). Opiskelet myös sanojen monikon Missä? Mistä? Mihin? -muotoja ja monikon partitiivia (”Ravintoloissa on asiakkaita.”). Kurssin jälkeen sinun on helppo harjoitella näitä asioita lisää itse ja parantaa suomen kielen taitoasi. Tämä kurssin suorittamisen ennakkovaatimuksena on suomen kielen verbityyppien ja yksikön sanatyyppien osaaminen (= suomen kielen kieliopin perusteet -kurssin sisältö tai vastaavat tiedot). Lähiopetus.

Viestintä toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 3 osp

Syvennät ruotsin kielitaitoasi valinnaisessa toteutuksessa. Harjoittelet vuorovaikutustaitoja ja opit lisää arki- ja työelämän viestintää. Hyödynnät tiedonhakua ja sovellat osaamistasi monipuolisesti suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä. Lähi- tai verkko-opetus.

Matkailutilanteissa tarvittava ruotsi 1 osp

Ursäkta, var ligger …? Matkailutilanteissa tarvittava ruotsi -kurssilla harjoitellaan reissaamistilanteissa tarvittavia sanoja ja ilmaisuja. Opiskellaan mm. laiva- ja lentokenttäsanastoa ja hotelliin kirjautumista. Kurssi sopii sekä matkailualan opiskelijoille että muille matkailusta kiinnostuneille. Trevlig resa! Opiskelu tapahtuu kahden päivän intensiivitoteutuksessa lähiopetuksessa.

Viestintä vieraalla kielellä, englanti 3 osp

Haluatko syventää taitojasi englannin kielessä? Toivotko voivasi viestiä tehokkaasti kansainvälistyvässä työelämässä? Tiedätkö kuinka ilmaista ja perustella mielipiteesi vaikuttavasti englanniksi? Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti erilaisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita ryhmässä, pareittain ja yksilöllisesti. Kurssilla harjoitellaan keskustelutaitoja ja kohteliasta tapaa ilmaista itseään  huomioiden esim. keskustelukumppanin kulttuuritausta. Osa kurssista keskittyy eri medioiden käyttöön ja osa työelämän kielenkäyttötarpeisiin. Lähi- tai verkko-opetus.

Matkailutilanteissa tarvittava englanti 1 osp

Haluatko matkaillessasi löytää parhaat fish&chips-paikat, tilata ravintolassa muutakin kuin pizzaa, ja varmistaa, että lento- tai hotellivarauksesi menee nappiin? Tai oletko tuleva matkailun ammattilainen, joka haluaa kehittää sana- ja ilmaisuvarastoaan matkailun asiakaspalvelutilanteissa? Tule harjoittelemaan rennossa ympäristössä! Odotettavissa suullista harjoitusta eri tilanteissa ja lisäksi kirjoitustaitojen kehittämistä, esimerkiksi yhteydenotot hotelliin, lentoyhtiöön jne. Opiskelu tapahtuu kahden päivän intensiivitoteutuksessa lähiopetuksessa.

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 3 osp

Haluatko syventää digitaalista osaamistasi ja tutustua uusiin sovelluksiin? Tällä kurssilla voit tutustua muun muassa siihen, miten digitalisaatio vaikuttaa työhön omalla alallasi sekä harjoitella kuvankäsittelyä tai videon kuvaamista ja editointia. Aiheisiin tutustutaan yhdessä oppien tai (verkkokurssilla) itsenäisesti ohjevideoiden avulla. Ei haittaa, vaikka et pidä itseäsi erityisen teknisesti suuntautuneena ihmisenä – opit kyllä!

Sähköauto – pyörillä varustettu tabletilla ohjattava tietokone 3 osp

Opiskelet sähköauton digitaalisia toimintoja ja perehdyt sähköautoiluun. Lisäksi tarkastelet maailmanlaajuisia muutoksia autoilussa ja energiataloudessa. Sähköauton tabletilla ohjattavista digitaalisista toiminnoista tutustut akustoon, lataamiseen, sähköinfraan, ekologisuuteen, tekniikkaan, taloudellisuuteen, turvallisuuteen ja ajoavustajiin kuten autopilottiin. Esimerkkinä sähköautosta on Tesla, mutta tutustut myös muihin sähköautoihin. Perehdyt Suomen ja laajemmin Euroopan digitaalisten latausverkostojen ekosysteemiin. Mietimme maailmanlaajuisia muutoksia energiataloudessa ja sen yhteyttä digitalisaatioon sähköautoilussa. Lähi- tai verkko-opetus.

3D-mallintamisen ja -tulostamisen peruskurssi 360-ohjelmalla 3 osp

Toteutus on käytännöllinen 3D-mallinnuksen ja -tulostamisen peruskurssi. Kurssilla käytetään 3D-mallinnukseen Autodesk Fusion 360-ohjelmaa. Lähi- tai verkko-opetus.

Virtuaalitodellisuus ja ammatillisuus 3 osp

Haluatko olla mukana opiskelemassa teknologioita, jotka luovat aivan uudenlaisia toteuttamismahdollisuuksia opiskeltavallesi alalle sekä luovat suuntaa ja antavat eväitä tulevaisuuden näkymille muun muassa käytännöllisen harjoittelun avulla? Haluatko olla varmistamassa, että erilaisissa tilanteissa käytettävät sanat ja tekniikoiden ymmärtäminen menee nappiin, käsiteltäessä nykyisiä ja tulevaisuuden teknologioita? Oletko varma, että tiedät tarpeeksi moninaisista tekniikan mahdollisuuksista, joiden avulla voidaan kehittää aivan uudenlaisia toteuttamisvaihtoehtoja alalla, jota parhaillaan opiskelet Omniassa? Odotettavissa on monipuolisia harjoitteita käyttäen virtuaalisuutta hyödyntäviä teknologioita luoden toteutuksia, joissa käytetään hyödyntäen monipuolisesta Omniassa opiskeltavasta alasta kertynyttä osaamista ja taitoja esimerkiksi käyttämällä virtuaalisiin teknologioihin perustuvia sovelluksia. Lähiopetus.

Taide ja luova ilmaisu 3 osp

Harjoittelet havainnoimaan monipuolisesti kulttuuriympäristöäsi ja keräät tietoa kulttuuriympäristön ilmiöistä valitsemistasi näkökulmista oman työskentelysi tueksi. Suunnittelet teoksen, tuotteen tai palvelun käyttäen monipuolisesti luovan ilmaisun keinoja. Kokeilet teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista monipuolisesti luovan ilmaisun keinoin. Lähiopetus.

Luovaa ilmaisua teatterin keinoilla 3 osp

Saat lisää työkaluja ja varmuutta omaan esiintymiseesi ja ilmaisuusi. Samalla opit lisää keskittymisestä, yhteistyöstä, vuorovaikutuksesta, luovasta ajattelusta ja persoonallisesta ilmaisusta. Heränneitä ajatuksia ja tunteita liität työelämään, oman ammatin oppimiseen ja omaan elämääsi. Lisäksi perehdyt teatteriin taidemuotona sekä siihen, miten se vaikuttaa hyvinvointiin. Lähiopetus.

Kuvataide ja luova ilmaisu 3 osp

Toteutuksessa kehität omaa luovaa kuvallista ilmaisuasi sekä syvennät tietämystäsi kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin ilmiöistä. Pääset kokeilemaan erilaisia kuvallisen ilmaisun materiaaleja ja tekniikoita. Voit myös osallistua yhteiseen keskusteluun taiteesta ja sen sisällöistä. Opit hyödyntämään taidetta ja visuaalista viestintää oman identiteetin rakentamisessa ja monikulttuurisuuden ymmärtämisessä. Lähiopetus.

Luova valokuvaus 3 osp

Tässä toteutuksessa teet erilaisia valokuvaus- ja piirustusharjoituksia.  Niissä paneudut valokuvauksen perusteisiin, sommitteluun ja väriin sekä henkilökuvauksen perusteisiin. Teet erilaisia kuvaus- ja sommitteluharjoituksia. Pohdit, miten voit hyödyntää valokuvausta omassa ammatissa ja työhyvinvoinnissa. Teet toteutuksella myös luovuusharjoituksia.

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 1-3 osp

Matematiikan soveltaminen 3 osp

Matematiikan taitojen merkitys kasvaa koko ajan arki- ja työelämässä. Tässä toteutuksessa pääset syventämään matematiikan osaamistasi. Valinnainen matematiikka on hyvä valinta myös jatko-opintoja harkitseville, koska matematiikan osaamista edellytetään monilla ammattialoilla. Lähi- tai verkko-opetus.

Tekniikan alan AMK-valintakoevalmennus 3 osp

Osallistumalla valintakoevalmennukseen harjoittelet tehokkaasti niitä matematiikan ja fysiikan taitoja, joita AMK-valintakokeessa testataan. Samalla saat valmiuksia, joita tarvitset korkeakouluopinnoissa. Ohjausta sisältävä verkko-opetus.

Fysikaaliset ilmiöt 3 osp

Tutustut tarkemmin mekaniikkaan, lämpöoppiin  ja energia-asioihin. Mekaniikan ja termodynamiikan osioissa lasket myös laskuja. Näistä on hyötyä, jos haet esimerkiksi ammattikorkeakouluun tekniikan alalle. Energiaosiossa ei ole laskutehtäviä, vaan siinä syvennyt erilaisiin energiantuotantotapoihin. Verkko-opetus.

Kemialliset ilmiöt 3 osp

Tutustut tarkemmin kemikaaliturvallisuuteen ja perehdyt kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin. Lasket ainemääriä ja liuosten pitoisuuksia. Syvennyt kemiallisiin reaktioihin ja niihin liittyviin käsitteisiin arki- ja työelämässä. Verkko-opetus.

Kokeellisuus luonnontieteissä 3 osp

Pääset perehtymään fysiikan ja kemian ilmiöihin käytännössä itse tehtävien kokeiden avulla. Tunnilla voit esimerkiksi polttaa aineita äärimmäisen korkeissa lämpötiloissa, harjoitella aspiriinin tekemistä tai rakentaa oman sähkömoottorin. Lähiopetus.

Yhteiskunta- ja työelämäosaamien 1-3 osp

Aktiiviopinnot 9 osp

Haluatko olla mukana kehittämässä Omnian opiskelijoiden osallisuus-, yhteisöllisyys- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja edistää samalla muiden oppijoiden hyvinvointia? Entä kiinnostaako tuutoritoiminta tai tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen? Aktiiviopinnoissa sinun on mahdollista saada äänesi esille, harjoitella päätöksenteon prosesseja ja olla vaikuttamassa jaosto-, kattohallitus-, nuva- tai yhdistystoiminnan kautta. Lähiopetus tai verkko-opetus.

Tekoäly-yhteiskunnassa toimiminen 3 osp

Tekoäly-yhteiskunnassa toimiminen -toteutuksessa opit, mitä tekoälyllä tarkoitetaan. Saat katsauksen siitä, mihin tekoälyä voidaan soveltaa ja saat ymmärryksen sen rajoituksista. Toteutuksessa käydään läpi myös tekoälyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä, tutustutaan tekoälyä soveltaviin yrityksiin sekä keskitytään pohtimaan, miten tekoäly vaikuttaa arkiseen elämäämme. Lähiopetus.

Maailman kansalaisena toimiminen 3 osp

Sosiaalisuus on ihmiselle ominainen piirre. Harva meistä haluaisi elää elämäänsä yksin erakoituneena keskellä erämaata. Muodostamme yhteisöjä, joista syntyy erilaisia kulttuureja. Maailman kansalaisena -kurssilla perehdytään kulttuurien moninaisuuteen ja ihmisenä olemisen erilaisuuteen. Teemmekö me kulttuurin vai tekeekö kulttuuri meidät? Lähiopetus ja verkko-opetus.

Työpsykologia 1, tiimitaidot ja vuorovaikutus 3 osp

Työpsykologian ensimmäisellä kurssilla perehdytään yksilön toiminnan syihin. Pohdimme, miksi olemme sellaisia kuin olemme ja mikä saa meidät käyttäytymään tietyllä tavalla eri tilanteissa. Käymme läpi työpaikan haastavia tilanteita, stressin hoitoa, voimavarojen hyödyntämistä, positiivisuuden merkitystä ja motivaatiota. Näkökulma asioihin on tutkiva, pohtiva ja ymmärtävä. Lähiopetus.

Työpsykologia 2, psyykkinen työhyvinvointi 3 osp

Työpsykologian toisessa osassa jatketaan ja syvennetään työelämän psykologiaan liittyviä teemoja. Pohdimme, millaisista tekijöistä työhyvinvointi koostuu ja miten omaa ja toisten hyvinvointia voi edistää. Käymme lisäksi läpi muun muassa työssäjaksamista, työuupumusta, työskentely-ympäristöä ja psykologisen tiedon soveltamista työpaikalla. Näkökulmana asioihin on tutkiva, pohtiva ja ymmärtävä. Lähiopetus.

Kestävän kehityksen edistäminen 3 osp

Kestävän kehityksen valinnaisen opinnoissa syvennät osaamistasi kestävän kehityksen eri ulottuvuuksista sekä pohdit, miten kestävä kehitys näkyy opiskelemallasi alalla. Opit hahmottamaan työpaikan tai ammattialan kestävän kehityksen edistämiskohteita sekä saat keinoja toiminnan kehittämiseen. Kestävän kehityksen edistäjänä olet ajan tasalla yhteiskunnallisista muutoksista sekä uusista kestävän kehityksen menetelmistä!

Paluu tulevaisuudesta 3 osp

(kestävä kehitys, työelämässä toimiminen, taide ja luova ilmaisu)

Monialaisessa Paluu tulevaisuudesta -toteutuksessa opit tunnistamaan ilmastonmuutokseen liittyviä ilmiöitä ja kerryttämään taitoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen toiminnan edistämiseksi. Toteutuksessa kartoitat myös taitojasi työyhteisön jäsenenä erityisesti tulevaisuuden työelämää kuvaavien luonnehdintojen avulla. Lisäksi opit havainnoimaan kulttuuriympäristöäsi taiteen ja luovan ilmaisun keinoin. Lähiopetus ja verkko-opetus.

Pienimuotoinen myynti- ja yritystapahtuma 3 osp

Kurssin aikana suunnittelet myytäviä tuotteita ja/tai palveluita, joita myyt esimerkiksi pop up -tapahtumissa ja myyjäisissä. Lähiopetus joustavasti.

Kiertotalous ja yritystoiminta 3 osp

Tällä kurssilla opit kiertotaloudesta ja kiertotalouden ansaintamalleista. Opit yhdistämään kiertotalouden ansaintamallit yrittäjyyteen siten, että yrityksesi taloudellinen kannattavuus paranee ja ympäristövaikutukset vähenevät. Lähiopetus ja verkko-opetus.

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 3 osp

Totuttelet seuraamaan, arvioimaan ja pitämään yllä fyysistä toimintakykyäsi sekä osallistut liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteiden toteutumista. Sovellat monipuolisesti liikunnan harrastamiseen tarvittavia motorisia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja. Harjoittelet arvioimaan perustellusti kuormittumistasi ja työn sinulle asettamia vaatimuksia suhteessa omaan toimintakykyysi.

Toimit aktiivisesti opiskelijaryhmän jäsenenä sekä suunnittelet ja osallistut opiskelijoiden järjestämiin liikunta- ja muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin hyvinvointia ja osallisuutta edistävästi.

Takaisin ylös