Tietosuojaselosteet

Omnian tietosuojaselosteet

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 säädetään rekisterinpitäjää koskevasta informointivelvollisuudesta. Keskeistä näiden säännösten osalta on, että henkilöllä on oikeus saada tietää ja ymmärtää, mitä henkilötietoja ja mihin tarkoitukseen häneltä kerätään sekä miten niitä käsitellään. Omnian tietosuojaselosteista ilmenee henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot kyseisen rekisterin osalta.

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy tietoihinsa sekä oikaista virheelliset tiedot tai poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi riippuen siitä, mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste. Omniassa henkilötietojen tarkastaminen sekä oikaiseminen ja poistaminen tapahtuu seuraavilla lomakkeilla

Opinto- ja opiskelijahallinnon sekä opetukseen liittyvät henkilörekisterit

Henkilöstö- ja taloushallinnon henkilörekisterit

Muut henkilörekisterit

Lisätietoja antaa
Riina Kirilova
Palvelupäällikkö
0406765560
Riina.Kirilova@omnia.fi