Ajankohtaiset

Toiminta Omniasssa 30.11.2020 - 3.1.2021 | Muutokset ja linjaukset

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on 27.11.2020 linjannut, että kaikki yleisölle avoimet asiakastilat suljetaan lukuun ottamatta välttämättömien palveluiden ja asioinnin tiloja.

Tämä tarkoittaa Omniassa, että vain välttämättömään koulutukseen ja toimintaan tarvittavat tilat ovat käytettävissä 30.11.2020 lukien.

Opetus- ja ohjaushenkilöstö voi tarvittaessa toteuttaa etäopetusta ja välttämättömäksi määriteltyä lähiopetusta siinä tilassa, joka on hänelle valmiiksi varattuna.

Liikuntatilat ja kuntosalit ovat suljetut toistaiseksi. Omnian valmennusurheilijat voivat kuitenkin jatkaa harjoittelua siten, että valmentaja varmistaa turvallisen harjoittelun.

Omnian tiloissa tulee käyttää kasvomaskia, elleivät terveydelliset syyt sitä estä. Myös kasvovisiirien käyttö on mahdollista.  

Opetus ja ohjaus  

Yhteiset linjaukset  

Omniassa siirrytään etäopetukseen- ja ohjaukseen 30.11.2020 alkaen syyslukukauden loppuun asti.

Maanantaina 21.12.2020 alkaa oppilaitoksen joululoma, joka jatkuu kaikissa Omnian koulutuksissa ja palveluissa vähintään 3.1.2021 asti. Välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet tullaan turvaamaan.

Nämä yhteiset linjaukset koskevat Omniassa toteutettavaa ammatillista koulutusta, aikuislukiokoulutusta ja aikuisten perusopetusta sekä soveltuvin osin työväenopiston toimintaa, nuorten työpajoja ja maahanmuuttajien osaamiskeskusta.   

 • Etäopetus ja -ohjaus toteutetaan pääsääntöisesti lukujärjestyksen tai muun opiskelijoiden kanssa sovitun aikataulun mukaan verkkoympäristössä.    
 • Opetus ja ohjaus voi osin toteutua myös ohjattuna itsenäisenä opiskeluna, mutta silloinkin opettaja tai ohjaaja on opiskelijan tavoitettavissa opiskelijan kanssa sovituin periaattein.
 • Etäopetuksen ja -ohjauksen laatukriteerit on määritelty Omniassa seuraavasti:  
  • Opettaja/ohjaaja on esittäytynyt opiskelijalle ja opiskelijalla on tiedossa hänen yhteystietonsa.
  • Opiskelijalla on tiedossa oppimisen tavoitteet ja suoritusohjeet sekä arviointikriteerit ja milloin arviointi annetaan, jos arvioidaan.
  • Opiskelija tietää milloin ja millä välineillä ohjausta on saatavilla.
  • Opiskelijaa ohjataan monipuolisin ohjaus- ja arviointimenetelmin.
  • Opiskelija saa oikea-aikaista ja arvostavaa palautetta edetäkseen opinnoissaan.
  • Opiskelija ei tunne olevansa yksin, vaan opettajan/ohjaajan läsnäolo on vahvaa sekä verkko-oppimisessa sekä ohjatussa itsenäisessä oppimisessa.  
 • Lähiopetusta ja -ohjausta tarjotaan erityisopiskelijoille ja yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.
 • Opiskelijoiden valmistumisen, opintojen etenemisen ja opiskelijavalinnan kannalta välttämätön lähiopetus ja -ohjaus toteutetaan.  
 • Lähiopetusta ja -ohjausta toteutetaan maksimissaan 10 henkilön ryhmässä turvallisuusohjeita tarkasti noudattaen.  
 • Lähiopiskelusta ja -ohjauksesta sovitaan opiskelijan kanssa aina erikseen.   
 • Mikäli etäopiskeluihin siirtyvällä opiskelijalla ei ole mahdollisuutta oman laitteen käyttöön, on hänen mahdollista saada Omnian laite käyttöönsä. Vastuuopettaja tai -ohjaaja tiedottaa ja opastaa opiskelijoita asiasta.  

Aikuislukio

 • Aikuislukion opetus siirtyy toteutettavaksi etänä Omnian yhteisten ja yleisten linjausten mukaisesti.
 • Viikolla 49 on aikuislukion koeviikko. Kokeet siirretään mahdollisuuksien mukaan etäkokeiksi. Kokeet, joita ei voi siirtää toteutettavaksi etänä, voidaan 30.11.- 2.12. järjestää lähitoteutuksena.   
 •  Mikäli opiskelijan opintojen etenemisen kannalta on tarpeellista, lähiopetusta- ja ohjausta voidaan toteuttaa maksimissaan 10 henkilön ryhmissä.  

Aikuisten perusopetus

 • Aikuisten perusopetus siirtyy toteutettavaksi pääsääntöisesti etänä Omnian yhteisten ja yleisten linjausten mukaisesti.
 • Koulutuksen piirissä on paljon yksilöllistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, joille välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet tullaan turvaamaan.  
 • Lähiopetuksena ja -ohjauksena toteutetaan:  
  • Kokeet, joita ei voi toteuttaa etänä.  Toteutus maksimissaan 10 opiskelijan ryhmälle.  
  • Lukutaitovaiheen ja alkuvaiheen opetusta maksimissaan 10 opiskelijan pienryhmälle siltä osin, kun opiskelua ei voi siirtää verkkoon ja/tai opiskelijat eivät osaa käyttää tietokoneita.  
  •  Uusien aloittavien opiskelijoiden henkilökohtaiset keskustelut.  
  • Viikolla 50 alkavan uuden jakson opiskelijoiden perehdytys etäopiskeluun maksimissaan 10 opiskelijan ryhmissä.   

Ammatillinen koulutus

 • Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (Valma) toteutetaan pääsääntöisesti etänä Omnian yhteisten ja yleisten linjausten mukaisesti. Yksilöllistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet tullaan turvaamaan.
 • Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ja muu ammatillinen täydennyskoulutus toteutetaan 30.11.2020 alkaen kokonaan etäopetuksessa ja -ohjauksessa Omnian linjausten mukaisesti.   
 • Ammatillisten perustutkintojen osalta kaikki mahdollinen opetus ja ohjaus toteutetaan yhteisten linjausten mukaan etänä. Yksilöllistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet tullaan turvaamaan. Lähiopetuksena ja -ohjauksena toteutetaan:
  • Valmistumisen edellyttämiä näyttöjä vastaanotetaan oppilaitoksen ympäristöissä henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
  • Opintojen etenemisen kannalta kriittisiä sisältöjä, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi tai opiskella etänä toteutetaan Omnian oppimisympäristöissä.   
  • Työelämänkaltaiset oppimisympäristöt (Aurinkokivi, Autofit, Henricus ja Pellaksen talotyömaa) pidetään auki, mutta vain siltä osin, kuin se on välttämätöntä opiskelijoiden valmistumisien varmistamiseksi.  
  • Lähiopetusta ja -ohjausta tarjotaan erityisopiskelijoille ja yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.
  • Välttämättömien lähiopintojen ja -ohjauksen toteuttaminen suunnitellaan opiskelijakohtaisesti 30.11. alkaen. Kaikkien opiskelijoiden opinnot alkavat maanantaina 30.11. etänä.
 • Työelämässä oppiminen jatkuu sopimusten mukaisesti työpaikkojen tilanne huomioiden ja työpaikan antamia turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauskäynnit sekä näytön arviointikeskustelut tapahtuvat verkon tai puhelimen välityksellä.   

Työväenopisto

 • Työväenopiston lähitoiminta keskeytetään, mutta kaikki mahdolliset kurssit siirretään Omnian yhteisten linjausten mukaisesti verkon välityksellä toteutettaviksi.   
 • Muutoksista ja peruutettavista kursseista tiedotetaan asiakkaille erikseen.
 • Kädentaitojen ja kuvataiteen kesken jääneiden töiden loppuun saattamisesta ja noutamisesta kurssilaisten kanssa erikseen. 

Maahanmuuttajien osaamiskeskus (OSKE)

 • Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen toiminta toteutetaan pääsääntöisesti etänä Omnian yhteisten ja ELY:n linjausten mukaisesti.  
 • Palvelun piirissä on paljon yksilöllistä tukea tarvitsevia asiakkaita, joille välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet tullaan turvaamaan.
 • Tarvittaessa ajanvarauksella annetaan ohjausta asiakkaille, ohjaustilanteessa maksimissaan 10 henkilöä. 

Nuorten työpajat

 • Nuorten työpajatoiminta toteutetaan pääsääntöisesti etänä Omnian yhteisten ja ELY:n linjausten mukaisesti.
 • Palvelun piirissä on paljon yksilöllistä tukea tarvitsevia nuoria, joille välttämättömän lähiohjauksen tarpeet tullaan turvaamaan.
 • Tarvittaessa ajanvarauksella annetaan ohjausta asiakkaille, ohjaustilanteessa maksimissaan 10 henkilöä.
 • Etätoiminnan vaikutukset oppisopimustyöntekijöiden työtehtäviin käydään läpi esimiehen kanssa. Asiakastöiden valmistuminen on tärkeää turvata.  

Yritysasiakkuudet

 • Asiakaspalvelu toteutetaan etänä. Valtaosa koulutuksista on verkossa. Ne koulutukset, jotka edellyttävät lähitoteutusta, sovitaan yritysten kanssa erikseen.

ELY-keskuksen tilaamat palvelut

 • Kaikki yksilö- ja ryhmämuotoiset Uudenmaan ELY-keskuksen järjestämät arviointi-, valmennus- ja koulutuspalvelut toteutetaan etäpalveluna ajalla 30.11.2020 - 6.1.2021.
 • Lähitapaamiset hyväksytään ainoastaan erityistilanteissa, jos esimerkiksi opiskelija on tavattava koneiden ja laitteiden luovuttamiseksi. Tai on jo sovittu osaamisen näyttö ja se voidaan toteuttaa huomioiden hygieniaohjeet ja turvavälit.

Opiskelija- ja asiakaspalvelut

Ohjaus- ja oppimisen tukipalvelut  

 • Opinto-ohjaus, erityisopetus ja Suomi toisena kielenä -tuki toteutetaan pääsääntöisesti etätoimintana Omnian yhteisiä linjauksia noudattaen.   
 • Ohjaus- ja tukipalveluita tarjotaan myös lähitoteutuksena, kun se opiskelijan opintojen etenemisen, valmistumisen sekä hyvinvoinnin kannalta nähdään välttämättömäksi.  

Opiskelijahuoltopalvelut  

 • Opiskelijoilla on oikeus opiskeluhuoltoon etäopetukseen siirryttäessäkin.
 • Opiskelijoille tarjotaan yksilökohtaista tukea ensisijaisesti etäyhteyksin (Teams, puhelin)
 • Kuraattori-, psykologi- ja opiskelijaterveydenhuoltopalveluita järjestetään opiskelijan etu huomioiden myös lähitapaamisina. Lähitapaamiset sovitaan aina opiskelijan kanssa erikseen, vaikka kävelytapaamisena.  
 • Opiskelijahuoltoon pyydetään ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä.   
 • Opiskelijahuollon palveluista tiedotetaan tarkemmin erillisellä tiedotteella.  

Kahvila- ja ravintolapalvelut

 • Aamupuuroa ei ole toimipisteissä tarjolla.   
 • Maksuttoman kouluruokailun piirissä oleville opiskelijoille jaetaan ruokakasseja, maksutonta lounasta ei tarjoilla ravintoloissa, vaikka opiskelijalla olisi lähiopiskelua.   

Maksuttoman kouluruokailun piiriin kuuluvien opiskelijoiden ruokakassit

 • Maksuttoman kouluruokailun piiriin kuuluville opiskelijoille jaetaan ruokakasseja
 • Ruokakassit sisältävät 5 päivän edestä valmiita ruoka-annoksia ja/tai raaka-aineita (liha-/kala-/kana- tai kasvisvaihtoehto)
 • Ruokakassi tilataan etukäteen Wilmassa olevalla lomakkeella
  • Viikon 49 tilaukset tiistaina 1.12. klo 15 mennessä ja nouto torstaina 3.12. klo 14 –16.   
  • Viikon 50 tilaukset torstaina 3.12. klo 15.00 mennessä ja nouto seuraavana keskiviikkona 9.12. klo 14-16
  • Viikon 51 ruokakassien tilaukset torstaina 10.12. klo 15.00 mennessä ja nouto seuraavana keskiviikkona 16.12. klo 14 -16
  • Muutokset ja peruutukset sähköpostitse timo.martin@omnia.fi  
 • Ruokakassin voi hakea oman valinnan mukaan: Espoon keskus: Kirkkokatu 16B, Kirkkonummi: Purotie 6, Leppävaara: Upseerinkatu 11 tai Tapiola: Itätuulenpiha 1.

 InfoOmnia hakija- ja asiakaspalvelut

 • InfoOmnian asiakaspalvelu tapahtuu pääsääntöisesti etänä puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Tarvittaessa opiskelijan tai asiakkaan kanssa voidaan sopia tapaamisaika.
 • Sähköisen opintotoimiston kautta voit tilata:
  • HSL-alennuslippuhakemus opiskelijalle
  • Opintokortti/opintorekisteriote
  • opiskelutodistus/todistus koulutuksessa olosta (esim. opintotuen hakemusta varten)
  • tilapäinen todistus opiskelija-alennuksen saamiseksi VR:n junissa
  • todistus opiskelijakortin saamiseksi Matkahuoltoa varten.
 • Uraohjaus sekä koulutusneuvonta toteutetaan pääsääntöisesti etäyhteyksien kautta.  
 • Ammatillisen koulutuksen jatkuvan haun kielitaidon arvioinnit käynnistetään ensi vaiheessa suullisilla etätesteillä (Kaizala). Kirjalliset testaukset niiden osalta, jotka saavat suullisen suoritettua hyväksytysti, järjestetään myöhemmin (viim. tammikuussa).  

Tilaisuuksien järjestäminen  

 • Omniassa ei järjestetä yleisötilaisuuksia.   
 • Syksyn uusien ylioppilaiden juhla ja lakitus järjestetään täysin virtuaalisesti 4.12.2020 klo 17.  

Kirjastopalvelut

 • Omnian kirjaston tilat on suljettu oppilaitoksen siirtyessä etäopetukseen.   
 • Opiskelijat ja henkilökunta voivat kuitenkin lainata aineistoa ja palauttaa sitä Omnian Kirkkokadun ja Leppävaaran toimipisteisiin.    
 • Ohjeet kirjakassilainaukseen, palauttamiseen ja lainojen uusimiseen päivitetään kirjaston sivulle: omnia.fi > opiskelijalle > kirjasto
 • Kirjaston henkilökunta päivystää arkisin klo 9 – 15   
 • Ota yhteyttä: kirjasto@omnia.fi  ja Teams-kanava Omnian kirjasto

Lisätietoja

Sampo Suihko, kuntayhtymän johtaja, p. 050 551 8119, Sampo.Suihko@omnia.fi

Maija Aaltola, rehtori, p. 050 384 9354, Maija.Aaltola@omnia.fi

Riikka-Maria Yli-Suomu, liiketoimintajohtaja, p. 050 348 6544, Riikka-Maria.Yli-Suomu@omnia.fi

Tapio Siukonen, hallintojohtaja, p. 044 369 6600, Tapio.Siukonen@omnia.fi

Päivi Korhonen, viestintäjohtaja, p. 040 126 7599, Paivi.Korhonen@omnia.fi

Mia Kivelä, Työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö,p. 0468515041, Mia.Kivela@omnia.fi