Ajankohtaiset

Tilannekuva COVID 19 -tilanteessa 16.3.2020 klo 19.00

Valtioneuvosto antoi linjauksen suosituksista varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi.

Suosituksella turvataan opetus sekä tutkintojen suorittaminen ja opiskelijavalinnat koronavirustilanteen jatkuessa.

Oppilaitosten ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020. 

www.minedu.fi

Omnian toimenpiteet

 1. Tiistaina 17.3.2020 valmistellaan Omnian siirtymistä etäopiskeluun ja -työskentelyyn.
 2. Omnian kaikki toimitilat suljetaan 18.3.2020 alkaen 13.4.saakka.
 3. Lähiopetus ja -ohjaus toteutetaan vaihtoehtoisilla tavoilla.
 4. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään suunnitellusti Kirkkokadun toimipisteessä.
 5. Työntekijät, joiden työtehtävät sen mahdollistavat, määrätään etätyöskentelyyn erikseen ilmoitettavalla tavalla.
 6. Henkilöstön on noudatettava valtioneuvoston linjausta rajoittaa matkustamista ulkomaille.
 7. Ulkomailta palaavat ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
 8. Välttämättömät toiminnot kuten kiinteistön ylläpitäminen ja kriittiset järjestelmäpalvelut turvataan.
 9. Lehtimäen ja Kirkkokadun toimipisteessä on ollut opiskelija, jolla on todettu koronatartunta. Tilat on puhdistettu ja ne ovat käytössä 17.3.2020. Altistuneisiin ollaan oltu yhteydessä.

Opetus ja muu palvelutoiminta

Omnia varmistaa opintojen sujuvuuden ja opiskelijoiden valmistumisen myös poikkeuksellisessa tilanteessa. Omniassa siirrytään etäohjaukseen, etäopetukseen ja -toimintaan kaikilta niiltä osin, kuin se on mahdollista.  Koulutuksia ja opiskelijapalveluja peruutetaan vain kuntayhtymän johtajan erillispäätöksellä.

Opettajan on huolehdittava säännöllisestä vuorovaikutuksesta opiskelijan kanssa etäopetuksessa ja -ohjauksessa. Etäopetus tehdään olemassa olevilla työvälineillä, ja samalla tuetaan henkilöstöä ottamaan käyttöön uusia työvälineitä huomioiden tietosuoja ja -turva. Pedagogiset päälliköt ja IT-palvelut tiedottavat järjestettävistä koulutuksista ja toimivista malleista, jotka on helppo ottaa käyttöön. Tehdään tätä yhdessä - lähityöyhteisö, digiopettajat ja lähiesimies ovat keskeisessä asemassa etäohjauksen ja -opetuksen onnistuneessa toteuttamisessa. Vastuuopettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat varmistavat, että kaikki opiskelijat etenevät opinnoissaan poikkeustilanteessa.

Edellä mainitut linjaukset koskevat myös Nuorten työpajan ja OSKEn toimintaa.

Vapaa sivistystyö

 • Espoon työväenopiston ja Esbo Arbiksen lähiopetuksena toteutettavat kurssit, luennot ja tapahtumat perutaan toistaiseksi maanantaista 16.3.2020 lähtien koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Työväenopiston Luku- ja kirjoitustaidon sekä Manu-koulutusten osalta opetus toteutetaan etäopetuksena. Muiden kurssien osalta etäopetusmahdollisuuksista tiedotetaan asiakkaille erikseen. YKI-tutkinnot suoritetaan.

Aikuislukio

 • Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat valtakunnallisen suunnitelman mukaisesti, muu aikuislukion toiminta sisältäen kaksoistutkinnon toteutetaan etäopetuksena 16.3.2020 alkaen.

Aikuisten perusopetus

 • Aikuisten perusopetus toteutetaan 18.3.2020 alkaen pääsääntöisesti etäopetuksena.

Ammatillinen koulutus

 • Opiskelijoita valmistellaan itsenäiseen työskentelyyn ja etäopiskeluun. Etäopetukseen siirrytään pääsääntöisesti 18.3.2020 alkaen.
 • Työsalien käyttöä poikkeustilanteissa kartoitetaan.
 • Työvoimakoulutuksissa koulutuspäällikkö ilmoittaa ELY:n sopimusyhteyshenkilölle, mikäli koulutusta ei voida järjestää etäopetuksena.
 • Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutuu työpaikan linjausten ja ohjeistusten mukaisesti. Ohjaava opettaja varmistaa, että opiskelija tietää turvallisuusasiat liittyen koronaan. Jos työssäoppimisjakso keskeytyy, ohjaava opettaja varmistaa opintojen etenemisen. Koulutussopimuksen aikana maksetaan ruokaraha.
 • Yhteisten tutkinnonosien osalta siirrytään etäopetukseen 18.3.2020.
 • Jos opiskelijan näyttöjä ei voida tehdä työelämässä, järjestetään näytöt opiskelijan edun mukaisesti muulla soveltuvalla tavalla.
 • Ammatilliseen valmentava koulutus (Valma) toteutetaan 18.3.2020 alkaen etäopetuksena.
 • Ulkomailla vaihdossa tai harjoittelussa olevia opiskelijoita kehotetaan palaamaan Suomeen ja siirtymään etäopiskeluun.

Nuorten työpajat

 • Työpajatoiminta toteutetaan soveltuvin osin 18.3.2020 alkaen etäopetuksena.
 • Kuntouttava työtoiminta perutaan.
 • Nuotti-valmennus toteutetaan Kelan ohjeistuksen mukaisesti etänä.

OSKE

 • Osaamiskeskus maahanmuuttajille -toiminta siirtyy pääosin etätoimintaan opetuksen osalta 18.3.2020 alkaen.

Yritys- ja sidosyksikkökoulutukset

 • Yrityskoulutuksissa asiakkuudesta vastaava henkilö sopii järjestelyistä asiakasyrityksensä kanssa erikseen.
 • Sidosyksikkökoulutuksien toteuttamisessa siirrytään etätoimintaan. Asiakkuudesta vastaava henkilö sopii järjestelyistä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kanssa kunkin erikseen.

Muu Omnian toiminta

 • Finns: palvelut suljetaan 18.3.2020 alkaen toistaiseksi.
 • Henricus: palvelut suljetaan 18.3.2020 alkaen toistaiseksi
 • Omnia Shop: palvelut suljetaan 18.3.2020 alkaen toistaiseksi
 • Kauneudenhoitoalan palvelut: palvelut suljetaan 18.3.2020 alkaen toistaiseksi
 • Fridan tori: palvelut suljetaan 18.3.2020 alkaen toistaiseksi
 • Autokorjaamo: palvelut suljetaan 18.3.2020 alkaen toistaiseksi
 • Kirjastot: palvelut suljetaan 18.3.2020 alkaen toistaiseksi
 • MakerSpace: palvelut suljetaan opintojen osalta 18.3.2020 alkaen toistaiseksi
 • AI Lab: siirtynyt etätoimintaan 16.3.2020
 • Pellaksen työmaa: rakentamisen jatkaminen arvioidaan 17.3.2020
 • opintotoimistopalvelut: palvelu jatkuu, toiminnan organisointi arvioidaan 17.3.2020
 • opiskelijahuoltopalvelut: palvelu jatkuu, toiminnan organisointi arvioidaan 17.3.2020
 • opiskelijan tuki- ja ohjauspalvelut: palvelu jatkuu, toiminnan organisointi arvioidaan 17.3.2020
 • Info Omnia ja Hakijapalvelut: palvelu jatkuu, toiminnan organisointi arvioidaan 17.3.2020
 • Kielitaitokartoitukset: palvelu jatkuu, toiminnan organisointi arvioidaan 17.3.2020

Henkilöstöasiat

 • Työnantaja työnjohdollisesti määrää, mitä työtä, missä, miten ja milloin tehdään.
 • Etäopetus- ja -ohjaus järjestään sovittujen resurssien mukaisesti. Muutoksista on sovittava aina esimiehen kanssa.
 • Etätyön tekemistä laajennetaan niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Esimies sopii etätyön tekemisestä työntekijän kanssa ja määrää työnjohdollisesti tehtävistä ja tavoitteista.

Käytännön ohjeet

 • Omnian ruokalat ovat kiinni 18.3.2020 alkaen. Kun koulutusta järjestetään etäopetuksena ja itsenäisenä opiskeluna, ei opiskelijoilla ole oikeutta maksuttomaan ateriaan.
 • IT ja pedagogiset päälliköt ovat koonneet seuraavaan linkkiin ohjeita etätyöskentelystä omniatuki.zendesk.com/hc/fi
 • Tapaamiset ja kokoukset järjestetään Teamsissa.

Seuraava tilannekuva toimitetaan ti 17.3.2020.

Lisätietoja