Ajankohtaiset

Täällä maahanmuuttajaopiskelijan ääni – kuuluuko?

Miksi maahanmuuttajataustaiset opiskelijat ovat valinneet ammatillisen koulutuksen? Millaisena he kokevat saamansa koulutuksen? Miten koulutuksen järjestäjä on onnistunut tavoitteissaan? Muun muassa näihin kysymyksiin haetaan vastausta Laurea-ammattikorkeakoulun, Omnian, Careerian ja Luksian yhteisessä Maahanmuuttajaopiskelijan ääni – kokemuksia opintopolusta -tutkimushankkeessa, jossa selvitetään maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kokemuksia koulutuksesta ja opintojensa edistymisestä sekä tekijöitä koulutussiirtymien taustalla.

Omnian tutkimustehtävä hankkeessa

Kaksivuotisen verkostomaisen tutkimushankkeen viimeinen neljännes on käynnistynyt, ja tutkimustuloksista raportoidaan alkusyksystä 2020 opetus- ja kulttuuriministeriölle. Hankkeessa pyritään vastaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön maahanmuuttoasioita käsittelevän työryhmän esittämistä uudistuneista koulutuskäytänteistä siihen, kuinka ammatillisen koulutuksen nykyiset linjaukset toimivat käytännössä maahanmuuttajaopiskelijoiden näkökulmasta. Opetushallitus julkaisee tutkimustuloksista raportin vielä tämän vuoden aikana.

Omnian tutkimustehtävänä hankkeessa on ollut kartoittaa maahanmuuttajaopiskelijoiden taustoja, koulutuskokemuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Ne kiinnostavat, koska vain tutkittuna voidaan tietää, mitkä asiat vaikuttavat näiden opiskelijoiden opintopolkuihin ja siirtymisiin elämässä. Tieto on arvokasta myös koulutuksen järjestäjille. Mitkä tekijät koulutusorganisaatioissa toimivat tällä hetkellä erityisen hyvin? Mitä asioita voitaisiin kehittää edelleen, jotta valitut koulutukselliset menetelmät johtaisivat entistä varmemmin asetettuihin tavoitteisiin ja veisivät opiskelijat menestyksekkäästi työelämään, jatko-opintoihin ja tasa-arvoisiksi suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi?

Tutkimushankkeessa on kartoitettu eri alojen opiskelijoiden taustoja ja näkemyksiä opiskelijarekisteritietojen, kartoituskyselyjen ja haastattelujen avulla neljässä eri organisaatiossa. Rajatusta joukosta on haastatteluin kuultu 26:n maahanmuuttajaopiskelijan ääntä.

Ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen syyt ja koulutuskokemukset

Alustavien tulosten mukaan ammatilliseen koulutukseen päätymisen taustalla on maahanmuuttajaopiskelijoiden erityisen vahva halu työllistyä. Tutkintotodistus ammatillisesta pätevyydestä ja mahdollisuus suomen kielen taitojen vahvistamiseen ovat selkeät työllistymisen väylät. Hakeutumista tietylle alalle ohjaavat oma kiinnostus, ammatillinen tausta ja henkilökohtainen elämäntilanne. Alasta riippumatta yrittäjyyttä uravaihtoehtona pidetään vaikeahkona toteuttaa lähinnä rahoituksen puuttuessa.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ollaan haastatteluaineiston alustavan analyysin mukaan kahta mieltä. Yksittäisinä nostoina kiitosta saavat esimerkiksi opetuksen joustavuus, saadun kielikoulutuksen laatu ja ammatillisilta opettajilta saatu tuki opintojen aikana. Toisaalta ihmetystä herättävät sekavaksi kuvaillut koulutuskokonaisuudet, opintojen aikataulullinen ”löysyys” ja YTO-opintojen sisällöllinen merkitys osana ammatillista tutkintoa. Alustavien tulosten mukaan vaikuttaisikin siltä, että saatua koulutusta ja ohjausta arvostetaan, mutta organisaatioiden sisäisissä opintokokonaisuuksien hallinnassa ja ohjauksen malleissa on puutteita.

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuneiden maahanmuuttajien opiskelijaprofiili

Satunnaisotannalla tutkimuksessa haastatellut maahanmuuttajaopiskelijat näyttäytyvät asenteellisesti menestyvänä A-ryhmänä: He ottavat opintonsa tosissaan, heillä on etenemisen tahto ja vastuullinen ote elämästään. He haluavat tutkinnon, työpaikan ja uran – mutta olla myös esimerkkinä lapsilleen tasapainoisesta, suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutuneesta vanhemmasta. Opiskelijat ovat orientoituneita omatoimisuuteen ja näkevät opintojen myötä saavansa itselleen entistä toimivamman elämän suomalaisessa yhteiskunnassa. Haastateltujen mukaan ammatillinen tutkinto on väylä työllistyä Suomessa, ja työ lisää merkityksellisyyttä omalle olemassa ololle tasa-arvoisena suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä.

Voidaan arvioida, että tutkittavien motivaatio ja asenne ovat kohdallaan, kuten suomalaiseen identiteettiin kuuluu ”pärjätä”. Silti monet maahanmuuttajataustaiset opiskelijat eivät koe olevansa täysin suomalaisia eivätkä enää kokonaisia lähtömaansa edustajiakaan. Aineiston alustavien tulosten mukaan maahanmuuttajaopiskelijat jäävätkin identiteetiltään ”välimaastoon” tulkiten entisen ja uuden kotimaansa piirteitä riippumatta siitä, kuinka pitkään he ovat maassa olleet. Omien kiinnostustensa mukaisesti he myös näkevät yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa ympärillään oleviin asioihin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tutkimustiedon tuki Omnian toiminnan osana

Tutkimuksellinen tieto on tärkeää omassa organisaatiossa. Omnian liiketoimintajohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu näki elokuisessa kannanotossaan (Omnia toteuttaa Suomen työllisyystavoitteita) Omnian tulevaisuuden vastuullisessa roolissa sekä alueellisena että yhteiskunnallisena kehittäjänä ja työllistäjänä tarjottavan koulutuksen rinnalla. Kun ”- - tyypilliset työllistymiskeinot ovat käytössä - - tarvitsemmekin uusia, vaikuttavia keinoja lisätä osatyökykyisten, vaikeasti työllistettävien ja maahanmuuttajien osallistumista työmarkkinoille.” Siten strategiset valinnat ohjaavat toimintaa: ura- ja työllisyyspalveluiden kehittäminen sekä alueellisen yhteistyöverkoston aktiivisuus vievät konkreettisilla toimilla eteenpäin. Organisaation sisäinen tutkimustieto tukee päätöksentekoa ja arjen työskentelyä: Onko toiminta tavoitteiden mukaista ja miten toiminnan muutokset käytännössä konkretisoituvat? Kuinka onnistumme Omniassa ja menestymme myös jatkossa?

Omnia on koulutuksen järjestäjänä ja työllisyyttä edistävänä organisaationa maahanmuuttajille vahva yhteiskunnallinen integroija. Tämän vuoksi on myös alueellisesti tärkeää, että toimintamme on laadukasta ja vahvaa jatkossakin. Entä, voisiko toimintamme tulevaisuudessa laajentua myös omassa organisaatiossamme niin, että pystyisimme tarjoamaan suoria työllistymisen mahdollisuuksia valmistuville opiskelijoillemme ja hyödyntää heidän osaamistaan ja taustaansa nykyistä paremmin?

Ohjaus voisi avata väyliä silloinkin, kun opiskelija sanoo: ”- - mulla on - - suunnitelma, - -. mä haluaisin olla täällä Omniassa, - - työssä.”

Näin kuuluu maahanmuuttajaopiskelijan ääni meille Omniassa. Lisää ääniä hankkeesta kevään kuluessa tai yhteydenotoin allekirjoittaneille.

Hyvää alkanutta vuotta Omnian tutkijatiimin puolesta,

Anita Hietalahti, projektitutkija, Omnia

Lisätiedot

Tarja Lang, Omnian tutkimuspäällikkö
tarja.lang@omnia.fi
p. 050 577 1723

Ministeriön maahanmuuttoasioita käsitelleen työryhmän esitys (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017: 5)