Ajankohtaiset

Raportti: Suomalaisen koulutusjärjestelmän joustavuus auttoi koronakeväänä

Unescon julkaisema ja Omnia Education Partnership Oy:n laatima raportti käsittelee suomalaisen ammatillisen koulutuksen siirtymistä etäopetukseen maaliskuussa 2020 valmiuslain tultua voimaan.

Raportissa kuvataan Omnian toimintaa niinä kuukausina, joina oppilaitos oli etäopetuksessa sekä paluuta lähi- ja hybridimuotoiseen opiskeluun syksyllä 2020.

Raportissa nostetaan esille seikkoja, jotka tulee huomioida vastaavissa tilanteissa tulevaisuudessa sekä painotetaan erityisesti joustavuutta, josta oli merkittävää hyötyä myös viime kevään ennakoimattomissa olosuhteissa.

Työmäärä kasvoi

Omnian opiskelijoilta saadussa palautteessa nousi esiin, että Omnian opettajat pitivät opiskelijat ajan tasalla opinnoissa edistymisestä. Näyttöjen suorittaminen oppilaitoksen tiloissa oli edelleen mahdollista. Opettajat, joilla oli vähän tai ei lainkaan kokemusta etäopetuksesta saivat siihen ohjausta ja heidät velvoitettiin järjestämään etäopiskelua opiskelijoille.  Joillekin opiskelijoille motivaation ylläpitäminen oli hankalaa epäselvien ohjeiden ja suuren työmäärän vuoksi.

Myös opetushenkilöstön kokemuksissa nousee esiin lisääntynyt työmäärä. Osalla etätyöskentely lisäsi työrauhaa, toisilla vähensi. Ohjeet etätyöskentelyyn katsottiin pääosin riittäviksi.

Sopeutumista muutokseen

Vuonna 2018 tehty ammatillisen koulutuksen uudistus on osaltaan muokannut koulutusjärjestelmää joustavammaksi, raportissa todetaan.

Tietyt ammatillisen koulutuksen piirteet Suomessa edesauttavat muutoksiin sopeutumista ja lieventävät häiriötekijöiden vaikutuksia. Näitä ovat joustavuuden ohella henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, yhdistelmä erilaisia oppimisen muotoja (verkossa ja työelämässä tapahtuva oppiminen sekä opiskelu lähiopetuksessa oppilaitoksessa), osaamisperusteisuus ja osaamisen tunnistaminen sekä jatkuva arviointi.

Koulutuksenjärjestäjien valta päättää itsenäisesti asioista paikallisella tasolla edesauttaa osaltaan sujuvaa toimintaa äkillisissä muutostilanteissa.

Huomio työssäjaksamiseen ja oppimistuloksiin

Yhteenvetona raportissa todetaan, että järjestelmä on valmiiksi riittävän joustava ja sen avulla voidaan varmistaa ammatillisen koulutuksen jatkuvuus ennakoimattomissa olosuhteissa. Enemmän huomiota tulee kiinnittää muun muassa opetushenkilöstön työssäjaksamiseen sekä opiskelijoiden kanssa tapahtuvaan viestintään käytettäviin aikamääriin.

Raportissa todetaan, että kaikkia opiskelijoita ei ole voitu tavoittaa etäopetuksessa. Tästä syystä myös erot opiskelijoiden oppimistuloksissa ovat kasvaneet. Lisäksi raportissa painotetaan, että vastaavissa kriisitilanteissa digitaitojen on oltava valmiiksi kunnossa etäopiskelua varten, sillä niiden opettaminen ei onnistu tilanteen ollessa akuutti.

Koko raportti: Case study on finnish TVET: a resilient model of training during COVID-19