Ajankohtaiset

Opiskelijoille: Etäopiskelu jatkuu koronarajoitusten myötä 31.1.2021 saakka | For students: Remote learning continues until the 31st of January

Hyvää uutta vuotta kaikille ja tervetuloa Omniaan uudet opiskelijat!

Toivottavasti teillä on ollut mukava joululoma. Tällä viikolla on Omniassa jo käynnistetty uutta lukukautta, mutta laajemmin opetus alkaa 11.1.2021.  

Pääkaupunkiseudulla koronaepidemia ei ole talttunut ja rajoitukset jatkuvat. Tämä tarkoittaa, että Omniassa opiskelu jatkuu etäopetuksessa ja -ohjauksessa 31.1.2021 asti.

Linjaus koskee kaikkia Omnian koulutusmuotoja ja osaamisen kehittämisen palveluja. Linjaus koskee myös oppimisen tukipalveluita ja opiskeluhuoltoa. Välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen tarpeet kuitenkin turvataan yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.

Vastuuopettaja ja -ohjaaja on yhteydessä opiskelijoihin sekä alaikäisten opiskelijoiden huoltajiin heti lukukauden alussa. Hän varmistaa, että tieto etäopetuksen ja -ohjauksen jatkumisesta on saavuttanut kaikki osapuolet ja opiskelijoiden opinnot etenevät suunnitellusti.

Yhteisöllisyyden rakentaminen ja ylläpitäminen on tässä ajassa haastavaa. Onkin tärkeää, hyödynnätte teknologiaa ja löydätte uusia tapoja opiskella yhdessä, tukea toisianne ja pitää yhteyttä. Ei jätetä ketään yksin!

Menestystä opintoihin!

Maija Aaltola
rehtori

Etäopetuksen- ja ohjauksen toteuttaminen

 • etäopetus ja -ohjaus toteutetaan lukujärjestyksen tai muun opiskelijoiden kanssa sovitun aikataulun mukaan verkkoympäristössä huomioiden etäopetuksen ja -ohjauksen laatukriteerit
 • mikäli opiskelijalla ei ole tarvittavaa laitetta käytössä, vastuuopettaja tai -ohjaaja antaa lisätietoa lainaamismahdollisuudesta
 • opetus ja ohjaus voi osin toteutua myös ohjattuna itsenäisenä opiskeluna. Silloin opettaja tai ohjaaja varmistaa, että opiskelijalla on selvillä oppimisen tavoitteet ja hän saa riittävästi ohjausta

 Välttämättömän lähiopetuksen ja -ohjauksen toteuttaminen

 • oppilaitoksen tiloihin voi tulla vain silloin, kun asiasta on sovittu etukäteen
 • välttämätöntä lähiopetusta ja -ohjausta toteutetaan yksilöllisesti tai mahdollisimman pienissä ryhmissä turvallisuusohjeita tarkasti noudattaen
 • lähiopetuksella ja -ohjauksella varmistetaan tutkintojen valmistuminen aikataulussa, opiskelijoiden valmistautuminen yo-kokeisiin ja näyttöihin, opintojen eteneminen sellaisessa opetuksessa, jota ei voi toteuttaa etänä sekä opiskelijavalinta ja opintojen aloittaminen

 Opiskelu ja harjoittelu työpaikoilla

 • työelämässä oppiminen ja harjoittelu jatkuu työpaikan antamia turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen
 • työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauskäynnit sekä arviointikeskustelut tapahtuvat verkon tai puhelimen välityksellä

 Maksuton kouluruokailu

 • maksuttoman kouluruokailun piirissä oleville opiskelijoille jaetaan ruokakassit ennakkotilausten mukaan kerran viikossa
 • tarkemmat ohjeet lähetetään opiskelijoille Wilmassa
 • maksutonta kouluruokailua ei ole tarjoilla ravintoloissa, vaikka opiskelijalla olisi lähiopiskelua

 Opiskelijan ja hakijan palvelut, InfoOmnia

 • asiakaspalvelu toteutetaan pääsääntöisesti puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Tarvittaessa opiskelijan tai asiakkaan kanssa sovitaan tapaamisaika.
 • sähköisen opintotoimiston kautta opiskelija voi tilata suurimman osan tarvitsemistaan todistuksista

 Kirjasto

 • Omnian kirjaston tilat on suljettu, mutta palvelut jatkuvat
 • ohjeet kirjakassilainaukseen, palauttamiseen ja lainojen uusimiseen löytyy Omnian kirjaston verkkosivuilta

 Kansainvälinen toiminta

 • Omniassa ei toteuteta kansainvälistä liikkuvuutta toukokuun loppuun 2021 saakka
 • tilannetta kesä -syyskauden 2021 osalta tarkastellaan huhtikuun 2021 aikana

***

In English

Happy new year and welcome to Omnia to all the students. 

Teaching starts on the 11th of January. Corona epidemic continues in the capital area and the restrictions are in place. In Omnia, remote teaching and learning will continue until the 31st of January 2021.    

This policy concerns all forms of education in Omnia and skills development services.  It also concerns support services and student welfare services. Necessary contact teaching will be provided to students who need individual support for various reasons. 

Teachers and instructors will be in contact with students and guardians of minors at the beginning of the semester. They make sure that everyone is aware of the remote teaching policy and the studies are taking place as planned. 

It is important to use technoloy and find new ways to study together, support each other and stay in contact. No one should be left alone.  

Success with your studies! 

Maija Aaltola
Principal 

Remote teaching and instruction 

 • remote teaching and instruction take place online according to the schedule or other timetable agreed with the students.  Quality criteria for remote learning and teaching
 • if student has no device that s/he needs for his/her studies, information on borrowing one is available from the teacher or instructor
 • teaching may take place partly as instructed independent learning. In this case the teacher has to ensure that student is aware of the aims of the studies and gets sufficient instruction

 Necessary teaching and instruction in Omnia’s premises 

 • the premises can only be entered if agreed in advance
 • necessary contact teaching and instruction will take place individually and small groups. Safety instructions are carefully followed
 • by using contact teaching and instruction, it can be ensured that students’ qualifications are completed according to the schedule, students can prepare for the matriculation examinations, studies can be advanced in such teaching that cannot be done remotely, student selection and the starting of the studies

Studies and work based learning 

 • work based learning and placements continue according to the hygiene and safety instructions provided by the employer
 • evaluation and instruction regarding work based learning take place online or by telephone

 Free shool meals 

 • those students who are entitled to a free meal can order and collect a food bag. Further instructions will be sent via Wilma
 • there are no meals available in canteens even if a student takes part in teaching at Omnia’s premises

 InfoOmnia services for students and applicants

 • customer service takes place mainly by telephone and email. If necessary, an appointment will be scheduled
 • most of the certificates can be ordered online

Library 

 • Omnia’s libraries are closed, but services are available
 • insructions on borrowing, returning and renewing loans on Omnia’s library web page  

International affairs 

 • international mobility will not take place in Omnia until the end of May 2021
 • regarding international mobility in summer and autumn 2021, the review will take place in April 2021
Lisätietoja antaa
Maija Aaltola
Rehtori
0503849354
Maija.Aaltola@omnia.fi