Ajankohtaiset

Kosovon koulutuksen kehittämishanke päätökseen

Miksi juuri tämä projekti toteutettiin?

Lähtökohtana EU:n rahoittamalle Twinning-hankkeelle on aina kohdemaan tuen tarve. Hankkeen lähtökohdat puitiin yhdessä Kosovon opetusministeriön ja paikallisen EU-toimiston kesken. Kosovon peruskoulutuksen kehittämistarpeiden pohjalta ja Suomen ulkoasiainministeriön johdolla Omnia laati tarjouksen, joka tuli hyväksytyksi, ja työ alkoi maaliskuussa 2014.

Twinning-hankkeen tuli antaa tuki Kosovon hallituksen vuosille 2011-2016 ajoittuvan koulutuksen kehittämissuunnitelman toimeenpanolle. Komponentteina sopimuksessa olivat uuden opetussuunnitelman toimeenpano, koulutuksen laatujärjestelmän kehittäminen ja oppimisympäristöjen uudistaminen.

Mitkä olivat hankkeen keskeisimmät tulokset?

Tärkeimpinä tuloksina Twinning-hankkeesta syntyi:

 • opetussuunnitelman toimeenpanon tiekartta vuosille 2016-2022, joka laadittiin laajassa yhteystyössä opetusministeriön, kuntien ja koulujen sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Sen toimeenpano aloitettiin ja jatkuu tulevina vuosina.
 • koulutuksellisen inkluusion toteuttamisen suunnitelma, joka laadittiin yhteistyössä opetusministeriön, yliopistojen, erityisopetuksen resurssikeskusten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimeenpano aloitettiin vuonna 2015 eri osapuolten kouluttamisella asiaan ja jatkuu edelleen. Sen pohjalta laadittiin Kosovoon inkluusiostrategia.
 • valtava määrä koulutettuja: yhteensä 2200 matematiikan, kielten, luonnontieteiden, yhteiskuntatieteiden ja liikunnanopettajien koulutusohjelmat ja niiden läpivienti. Lisäksi koulutettiin opettajia inkluusion toteuttamiseen työssään ja lapsiystävällisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Koulutusohjelmat on akkreditoitu ja sertifikaatit jaettu osallistujille.
 • kaksivuotinen rehtoreiden ja kuntien koulutoimenjohdon johtajuuskoulutussuunnitelma. Kaksivuotinen johtajuuskoulutus toteutettiin vuosina 2015-2016. Tämäkin koulutusohjelma on akkreditoitu ja sertifikaatit on jaettu yhteensä 170 osallistujalle.
 • laadittiin tukemaan opetusta ja oppimista. Sen toimeenpano aloitettiin 2015, jolloin pilottikoulujen ja 42 serbikoulun ja muiden vähemmistökoulujen väki koulutettiin läppäreiden ja dataprojektoreiden käyttöön. Yhteensä koulutuksiin osallistui noin 3400 opettajaa ja rehtoria. Seitsemän kouluista koulutettiin tukemaan alueensa muiden koulujen väkeä ICT:n käyttöön työssään.
 • opetusvälineiden hankinnan tuki: läppäreiden ja dataprojektoreiden lisäksi kouluille hankittiin yleisiä kouluvälineitä ja liikuntavälineitä. Hanke tuki EU-toimistoa hankintojen kilpailuttamisessa ja jakelun verifioinnissa. Hankinnat tehtiin neljässä vaiheessa.
 • koulutuksen laatustrategia perus- ja toiselle asteelle, joka valmisteltiin laajassa yhteistyössä kansallisella tasolla, paikallisia kouluviranomaisia konsultoiden. Kosovon hallitus hyväksyi strategian. Laatustrategiaosuudesta Twinning-hankkeessa vastasi junioripartneri Itävallasta, Kulturkontakt.
 • koulutuksen tarkastuslainsäädönnön uudistus, jolla perinteisestä kontrolloivasta tarkastuksesta siirrytään kohti kehittämistä tukevan tarkastajan toimintaa. Samalla laadunvarmennuksen vastuuta siirtyy paikallisille toimijoille. Lain käsittely on Kosovon parlamentin toisessa vaiheessa ja tulee päätökseen lähiaikoina.
 • opettajankoulutuksen uudistaminen. Twinning tuki erityisesti Pristinan yliopiston opettajankoulutusohjelmien kehittämistä vertailemalla nykyisiä ohjelmia EU-kriteereihin ja uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin. Parantamiset paikat katsottiin ministeriön ja yliopiston kanssa yhdessä, ja työ ohjelmien uudistamiseksi jatkuu.
 • nykyaikaisten yliopistopedagogisten toimintatapojen esittely. Pristinan yliopistossa pohdittiin paikallisten kanssa, miten uudenlaisista, opiskelijakeskeisistä toimintatavoista saataisiin Kosovoon soveltuvia.
 • opettajien täydennyskoukutuskeskuksen toiminnan valmistelu. Vasta perustetulle keskukselle valmisteltiin yhteistyössä useita opettajankoulutusohjelmia, budjetti, sopimuspohja opetusministeriön kanssa, markkinointisuunnitelma ja nettisivut. Rahoituspäätös on nyt opetusministerin pöydällä.

Mikä on toiminnan tulevaisuus? Miten projektin tuloksia hyödynnetään jatkossa?

Twinning-työ on tehty siten, että paikallisten osaamista ja heidän kykyjään ottaa vastuuta työstä jatkossa on vahvistettu ja monipuolistettu. Kaikki syntyneet tuotokset ovat kosovolaisten käytettävissä. Koulutusmateriaalia ja muuta tukimateriaalia on runsaasti.

Hanketyön yhtenä tärkeänä tavoitteena on ollut jatkuvuuden varmistaminen.  Suomalaisia asiantuntijoita oli työssä mukana yhteensä 48 ja Itävallasta toistakymmentä. Ja missioita toteutettiin noin 370.  Useat asiantuntijat kävivät Kosovossa useampaan otteeseen ja tämä mahdollisti tiiviiden kumppanuuksien muodostumisen ja toiminta saatiin kestävälle pohjalle.

Hankkeen lopussa valmistui arviointiraportti siitä, mitä muutosta on saatu kolmen vuoden aikana tehtyä. Lisäksi Twinning-hankkeen loppuraportin johtopäätökset ja suositukset ottavat kantaa jatkoaskeleille.

EU tulee jatkossakin tukemaan Kosovon koulutussektorin kehitystä. Kaikki merkit viittaavat siihen, että koulutuksesta tulee Kosovossa jopa kehittämistyön painopiste.

-Projekti on arvioitu Kosovon tärkeimmäksi koulutushankkeeksi kolmen vuoden aikana. Koulujen toimintakulttuurissa tapahtui oikeasti muutosta. Tällainen laaja hanke onnistuu vain ja ainoastaan, kun saamme paikalliset ihmiset sitoutumaan toimintaan, toteaa projektin johtajana Kosovossa toiminut Kirsi Lindroos. Maassa tarvitaan tiekarttoja uusiin asioihin koulutussektorilla ja uutta lainsäädäntöä. Onnistuimme toimintamallillamme lähentämään valtiota, kuntaa ja koulua niin, että Kosovoon alkoi muodostua oppivia yhteisöjä. Ja jotta kaikki kehitystyö jalkautuu toiminnaksi, tarvitaan uutta johtajuutta. Hanke oli myös merkittävä johtajuuskoulu kosovolaisille koulujen rehtoreille.

-Koulutuksen kehittämisellä on sodan traumatisoimassa maassa eheyttävä merkitys, korostaa projektin johtaja Sampo Suihko. Hankkeessa mukana olleet suomalaiset asiantuntijat ovat kasvattaneet kansainvälisyysosaamistaan. Tässä hankkeessa todella tehtiin töitä yhdessä ja saavutettiin erinomaisia tuloksia.

-Tämä Suomen suurin Twinning-hanke on erittäin onnistunut, kiittää Twinning-koordinaation vastuuvirkamies Heidi Lempinen ulkoministeriöstä. Kosovo on ollut merkittävä edunsaajamaa, ja Suomi on tehnyt siellä pitkään yhteistyötä. Nyt maa on EU-rahoituksen piirissä, ja tämä Twinning-hanke toi uutta osaamista ja konkreettisia muutoksia laajasti koulutussektorille.

Lisätietoja:

Kosovo Twinning-hankkeen projektin johtaja Sampo Suihko, 050 551 8119, kuntayhtymän johtaja, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja RTA (Resident Twinning Adviser, paikallinen projektin johtaja) Kirsi Lindroos, 040 126 7203.