Ajankohtaiset

Huoltajille toteutettu kysely toi arvokasta palautetta, jota jatkokehitetään 27.4. virtuaalitilaisuudessa

Omnia toteutti marraskuussa 2020 kyselyn ammatillisten perustutkinto-opiskelijoiden huoltajille. Kyselyssä pyydettiin palautetta Omnian ja kodin välisestä yhteistyöstä sekä opinto-ohjauksen, opiskeluhuollon ja erityisen tuen palveluista. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kysely lähetettiin Wilma-viestinä noin 2600 huoltajalle ja siihen vastasi lähes 300 huoltajaa. 144 huoltajaa vastasi erityistä tukea koskeviin kysymyksiin.

Yhteenveto kyselystä

Omnian ja kodin välisessä yhteistyössä huoltajat toivat esille toiveen siitä, että vastuuopettaja olisi aktiivisemmin yhteydessä kotiin myös silloin, kun opiskelijalla sujuu kaikki hyvin. Huoltajat kokivat myös, etteivät ole saaneet riittävästi tietoa opintoihin liittyen tai saaneet vaikuttaa tarpeeksi siihen, missä asioissa ja millä tavoin yhteistyötä tehdään. Hieman yli puolet huoltajista olivat tietoisia opiskelijalle tehtävästä HOKS:ista (henkilökohtainen opiskelijan kehittämissuunnitelma) ja olivat saaneet siihen tarvittaessa lisätietoa.

Opinto-ohjauksen osalta noin puolet huoltajista kokivat palvelun riittäväksi ja puolet eivät. Enemmistön mielestä opinto-ohjauksesta on ollut apua opintojen etenemisessä.

Suurin osa huoltajista on kokenut saaneensa riittävästi tietoa erityisestä tuesta. Huoltajien vastauksista nousi esille se, etteivät he osanneet sanoa onko erityisestä tuesta ollut hyötyä tai onko tuki ollut riittävää. 

Huoltajat ovat sitä mieltä, että Omniassa pidetään tärkeänä opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Suuren osan mielestä opiskeluhuollon palveluista on saanut riittävästi tietoa. Terveydenhoitajan ja lääkärin palveluja on ollut riittävästi saatavilla ja niistä on ollut apua. Yksityiskohtaisemmin opiskeluhuollon palvelujen osalta huoltajilla ei ollut selkeää mielipidettä. Tämä johtunee siitä, että palveluja käyttävien nuorten huoltajia vastasi kyselyyn hyvin pieni osa.

Lisäksi saimme huoltajilta avointa palautetta, jossa tuotiin esille seuraavia toiveita ja ehdotuksia:

  • yhteenvetoa opintojen tilanteesta ja ajantasaista opintojen etenemisen seurantaa
  • aktiivista yhteydenpitoa kotiin läpi opintojen
  • lisätietoa koulutuksesta ja tutkintojen rakenteesta
  • lisää tietoa ja ohjausta opiskelijoille erilaisissa päätös- ja valintatilanteissa.
  • koettiin, että Wilmasta on haasteellista löytää tietoa esim. opintojen etenemisestä.
  • toive päästä mukaan vaikuttamaan kodin ja koulun yhteistyöhön

Tulemme huomioimaan edellä mainittuja asioita toimintamme kehittämisessä ja mm. kotiväeniltojen suunnittelussa.

Tilaisuus: Kodin ja koulun välinen yhteistyö ti 27.4. klo 18

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää ja kehittämään Omnian ja kodin välistä yhteistyötä? Järjestämme huoltajille yhteistyötilaisuuden ”Mitä on kodin ja koulun välinen hyvä yhteistyö ja miten siihen päästään?” Tilaisuus pidetään Teamsissä tiistaina 27.4.2021 klo 18 – 19.30. Ilmoittaudu tilaisuuteen 15.4.2021 mennessä sähköpostitse Marja-Riitta Lygdmanille, marja-riitta.lygdman@omnia.fi. Lähetämme kokouslinkin ilmoittautuneille.

Yhteistyöterveisin,
Maija Aaltola, rehtori

Lue myös: Oppivelvollisuusuudistus tiivistää kotien kanssa tehtävää yhteistyötä

Lisätietoja antaa
Maija Aaltola
Rehtori
0503849354
Maija.Aaltola@omnia.fi
Marja-Riitta Lygdman
Asiantuntija
0468515150
Marja-Riitta.Lygdman@omnia.fi