Ajankohtaiset

Etäopetusta koskevan palautekyselyn yhteenveto julkaistu

Kyselyn toteuttaminen

Omniassa toteutettiin 8 -22.4.2020 välisenä aikana kysely opiskelijoille ja asiakkaille etäopetuksen ja- ohjauksen toteutumisesta poikkeusolojen aikana. Kysely lähetettiin kaikille Omnian opiskelijoille eri toimialoilla (ammatillinen koulutus, aikuislukio, aikuisten perusopetus, työväenopisto, valmentava koulutus ja nuorten työpajat sekä maahanmuuttajien osaamiskeskus). Kyselyssä oli väittämiä, joihin vastattiin asteikolla 1-5 (toteutui huonosti - toteutui kiitettävästi) sekä kolme avointa kysymystä. Kyselyyn vastasi yhteensä 2289 opiskelijaa.

Tulokset ammatillinen koulutus

Omniassa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista kyselyyn vastasi 1270 opiskelijaa. Vastaajista 77,5 % oli yli 18 -vuotiaita, 21,5 % vastanneista ilmoitti kielekseen muun kuin suomi (77,7 %) tai ruotsi (0,8%). Kyselyn tuloksissa ilmeni, että tiedottaminen etäopetukseen siirtymisestä oli onnistunut hyvin. Vastaajista 60,8 % ilmoitti saaneensa tietoa etäopetukseen siirtymisestä hyvin tai kiitettävästi.

Opintojen etenemiseen etäopetuksen ja ohjauksen aikana oltiin tyytyväisiä, 51, 8% vastaajista mukaan opinnot olivat edenneet hyvin tai kiitettävästi. Parhaiten vastaajat kokivat Omniassa onnistuneen riittävän yhteydenpidon opiskelijoihin, 63,8 % vastanneista opiskelijoista ilmoitti yhteydenpidon olleen hyvää tai kiitettävää etäopetuksen ja ohjauksen aikana, vain 5,8 % kyselyn opiskelijoista vastasi yhteydenpidon toteutuneen huonosti.

Kysyttäessä olivatko opiskelijat saaneet tarpeeksi opetusta ja ohjausta opettajilta, yli puolet (59,9 %) kyselyyn vastanneista olivat saaneet mielestään hyvin tai kiitettävissä määrin opetusta. Keskimäärin reaaliaikaista opettajan pitämää opetusta päivän aikana oli ollut 1-3 tuntia ja itsenäistä tehtävien tekemistä samoin 1-3 tuntia. Vastaajat olivat osallistuneet etäopetukseen pääasiassa Teamsin ja Collaboraten kautta.

Toteutettuun kyselyyn kuului myös avoin kysymys, jossa vastaajat voivat halutessaan antaa kiitosta etäopetuksen ajalta. Valtaosa vastaajista halusi erityisesti kiittää opettajia yhteydenpidosta, tuesta ja opetuksesta. Etäopiskelusta yleensä, hyvästä virtuaalituntien sisällöstä ja mielenkiintoisesta toteutuksesta tuli myös hyvää palautetta, monet vastaajat kokivat etäopiskelun sopivan hyvin itselleen ja toimivan hyvin. ​ Myös Omniaa organisaationa kiiteltiin etäopetuksen onnistuneesta järjestämisestä poikkeusoloissa.

Kyselyyn kuului myös avoimia kysymyksiä, joissa kysyttiin opiskelijoilta etäopiskeluun liittyvistä huolenaiheista, tuen tarpeista ja mahdollisista vaikeista asioista. Vastauksissa ilmeni, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat olivat huolestuneita valmistumiseensa ja opiskelujensa etenemiseen liittyvistä asioista. Opiskelijoiden työelämässä oppimisen jaksoja oli peruuntunut ja ammattiosaamisen näyttöjä ei oltu voitu toteuttaa poikkeusolojen takia. Ammatilliseen opiskeluun oleellisena osana kuuluvien käden taitojen oppiminen etäopiskelun aikana huolestutti myös vastaajia.

Monet vastaajat kertoivat avoimissa vastauksissa omaan opiskelumotivaatioonsa liittyvistä haasteista kotioloissa sekä henkilökohtaisten ongelmien ja lasten kotona hoitamisen hankaloittavan etäopiskelua. Vaikeina asioina opiskelijat kokivat etäopiskelussa annettujen tehtävien kohtuuttoman määrän, epäselvät ohjeet ja tehtävien vaikeusasteen, varsinkaan kun opettajan ohjausta ei ollut saatavilla samalla tavalla kuin lähiopetuksessa. Kielitaitoon liittyvät haasteet hankaloittivat opiskelua entisestään etäopetuksen aikana. Tekniset ongelmat digilaitteisiin ja verkkoyhteyksiin liittyen ja eri etäopiskeluun käytettyjen sovellusten toimimattomuus tuotti myös vaikeuksia etäopiskelussa.

Tulokset työväenopisto

Työväenopiston kyselyyn vastasi 815 opiskelijaa. Vastanneista 77,2 % arvioi, että he ovat saaneet hyvin tai kiitettävästi tietoa siirtymisestä etäopetukseen. Opinnot poikkeustilanteessa etenivät 66,8% vastaajista suunnitellusti ja he olivat tyytyväisiä opetuskauden viemisestä loppuun ohjattuna etäopetuksena.

Ohjatun etäopetuksen tai verkko-opetuksen ohjauksen ja tuen koki hyväksi tai kiitettäväksi 68% opiskelijoista. Erityisesti opettajien aktiivinen yhteydenpito, asiantuntemus ja osaaminen saivat opiskelijoilta kiitosta. Omniaa kiitettiin nopeasta reagoinnista poikkeustilanteessa sekä opiskelun jatkumisen mahdollistamisesta etäopetusympäristössä.

Poikkeustilanteen nopeassa siirtymässä etäopetukseen käytettiin opetusalustoina Collaboratea, Moodlea, Zoomia, Facebookia sekä WhatsAppia. Nämä alustat soveltuivat pääosin hyvin työväenopiston etäopetukseen.   

Etäopetuksesta tiedottamisesta asiakkaat löysivät myös parannettavaa. Tiedotuksen huonoksi tai välttäväksi arvioi 15,3% asiakkaista. Erityisesti asiakkaat toivoivat selkeitä tiedotuskanavia, oikea-aikaista tiedottamista, tarkkaa ohjeistusta, toimivia linkkejä sekä muistutuksia opetuksen alkamisesta.

Opiskelijoista 28% etäopetukseen siirtyminen toteutui huonosti tai välttävästi. Tieto etäopetukseen siirtymisestä ei tavoittanut opiskelijaa, opetuslinkit eivät toimineet laitteen asetuksilla tai etäopetusympäristö oli muuten soveltumaton laadukkaaseen etäopetukseen. Osa opiskelijoista koki, että opetettava aine ei sopinut etäopetukseen.

Opiskelijoista 21,7% olisi tarvinnut enemmän tukea ja ohjausta etäopetukseen siirtymisessä. Eri oppimisalustat ja niiden käyttö ei ollut tuttua ja selkeät ohjeet puuttuivat. Ongelmatilanteisiin toivottiin joustavaa ja reaaliaikaista digitukea.

Ohjatun etäopetuksen kokemusten perusteella 82,2% asiakkaista olisi jatkossakin valmis osallistumaan työväenopiston etäopetukseen.

Tulokset aikuislukio

Aikuislukiossa kyselyyn vastasi 77 opiskelijaa. Yli 70 % vastaajista kertoi saaneensa riittävästi tietoa etäopetukseen siirtymisestä, hyvin tai kiitettävästi. Samoin yli 70 % vastaajista kertoi saaneensa hyvin tai kiitettävästi ohjausta sekä koki opintojen edenneen suunnitelman mukaisesti etäopetuksen aikana. Opiskelijoiden huolet ja haasteet liittyivät osin epätietoisuuteen tulevista ylioppilaskirjoituksista ja niiden toteutumisesta sekä yksittäisinä sanallisina huomioina esiin nousseisiin haasteisiin saada tietoa yksittäisitä kursseista ja tehtävistä.

Huomattava osa sanallisen palautteen huolista ja opiskeluun liittyvistä haasteista liittyi etätehtävien suureen määrään ja tehtävien tekemiseen varatun ajan riittävyyteen. Saatujen vastausten perusteella voidaan ajatella, että aikuislukion asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä saamansa ohjaukseen, opetukseen ja tiedotukseen kevään 2020 etäopetukseen siirtymiseen ja etäopetuksen toteuttamiseen.

Sanallisestapalautteesta on myös nähtävissä, että opiskelijat toivovat yhtenäisempää toimintatapaa viestimiseen ja opetuksen järjestämiseen. Käytössä olevia alustoja ja sovelluksia on useita ja yksittäinen opiskelija on etäopetuksen kuluessa joutunut orientoitumaan ja käyttämään useita entuudestaan vieraita alustoja. Vastaajat esittivät kiitoksia opettajilleen ja muulle tukea antaneelle henkilökunnalle. Kiitoksissa mainitaan useita opettajia nimeltä ja opettajien joustavuutta ja mukautumiskykyä haastavaan tilanteeseen korostetaan monissa vastauksissa.

Osaamiskeskus, nuorten työpajat, valmentava perusopetus sekä aikuisten perusopetus

Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen asiakkaista kyselyyn vastasi 74 henkilöä. Vastaajista yli 50 % oli kokenut siirtymisen etäopetukseen sujuneen hyvin tai kiitettävästi. Yli 60 % vastaajista koki tiedon saannin etäopetukseen siirtymisestä toteutuneen hyvin tai kiitettävästi.

Pajanuorten, valmentavan perusopetuksen sekä aikuisten perusopetuksen vastaajien palaute oli hyvin samansuuntaista kuin muidenkin vastanneiden. Tiedottamiseen ja etäohjaukseen oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä.

PDF iconKooste etäopetuksen palautteista

Lisätietoja antaa
Maija Aaltola
Rehtori
0503849354
Maija.Aaltola@omnia.fi
Kati Vetsch
Pedagoginen päällikkö
0503034837
Kati.Vetsch@omnia.fi