Tutkimuslupa

Vihdoinkin teoria ja käytäntö kohtaavat - Omnian tutkimustoiminta tekee sen mahdolliseksi.

Mikä on tutkimuslupa?

Jos haluat kerätä tutkimukseesi, kehittämishankkeeseesi tai opinnäytetyöhösi Omnian opiskelijoilta tai henkilökunnalta tietoa tai haluat muuten tutkia Omnian opetustoimintaa, tarvitset siihen aina kirjallisen tutkimusluvan.

Kuinka haen tutkimuslupaa Omniasta?

Voit hakea tutkimuslupaa täyttämällä Omnian tutkimuslupahakemuksen.

Sen liitteeksi tulee tiivistelmä tutkimussuunnitelmastasi. Hakemuksesta tulevat esiin hakijan henkilötiedot, tutkimuksen ohjaajan tiedot, tutkimuksen nimi ja taustatekijät, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat, aikataulu, eettiset seikat, tutkimusaineiston käsittelyn ja säilyttämisen kuvaus sekä Omnian rooli tutkimuksessa. Liitä hakemukseesi myös aineistonkeruusuunnitelma sekä kysely-/haastattelu-/aineistonkeruulomake sekä tutkittavalle lähetettävä saatekirje.

Kuinka hakemusta käsitellään?

Kun hakemus saapuu Omniaan, tutkimuspäällikkö tarkistaa lupahakemuksen ja siihen liittyvät dokumentit sekä antaa lausunnon hakemuksesta. Tarvittaessa hakijalta pyydetään lupahakemuksen tarkentamista. Tämän jälkeen hakemus toimitetaan Omnian johtajalle hyväksyttäväksi. Tähän prosessiin kannattaa varata aikaa 2 -3 viikkoa.

Omnia harkitsee tutkimuslupaa erityisen tarkkaan myöntäessään opiskelijoiden ja henkilökunnan tietoja tutkimuksen käyttöön. Jos tutkimuksesi kohdistuu henkilötietoihin, sinua pyydetään erikseen täyttämään PDF iconOmnian henkilotietolomake saada henkilötietoja viranomaisen henkilörekisteristä julkisuuslain (621/1999 16.3§:n) nojalla.  Henkilötietoja käsiteltäessä tulee noudattaa asiaan liittyvää lainsäädäntöä ja velvollisuuksia (julkisuuslaki 621/1999). Tutkija sitoutuu hävittämään henkilötiedot tulosten julkaisemisen jälkeen.

Omnia laskuttaa henkilötietojen luovuttamisesta ja keräämisestä 60 euroa/tunti.

Tutkija sitoutuu hävittämään henkilötiedot tulosten julkaisemisen jälkeen.

Kuinka jätän tutkimuslupahakemuksen?

Postita hakemus liitteineen tutkimuspäällikölle osoitteeseen Kirkkokatu 16A, 02770 Espoo.

Lisätietoja antaa
Tarja Lang
Tutkimuspäällikkö
0505771723
Tarja.Lang@omnia.fi