Korkeakouluopinnot, Laurea

Ammattikorkeakouluopintoja lähiopetuksena ja verkossa

Kieliä ja viestintää lähiopiskeluna Laureassa

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa englantia syksyllä 2019, lähiopetuksena Laurean Otaniemen kampuksella (Metsänpojankuja 3, Espoo).

Sovithan oposi kanssa, mikäli haluat sisällyttää kurssin osaksi omaa ammatillista tutkintoasi tai lukio-opintojasi (3 op vastaa 5 osp). Opintojakso on Omnian tutkinto-opiskelijalle maksuton.

Ilmoittautuminen viim. 24.9. tämän linkin kautta https://www.lyyti.fi/reg/valmentava-englanti-syksy-2019

Valmentava englanti, 3 opintopistettä

Opintojaksolla parannat edellytyksiäsi suoriutua oman alasi ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä pakollisesta englannin opintojaksosta. Opit englannin kielen keskeisiä rakenteita sekä opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa.

Lähiopetusta 12 h ja itseopiskelua 81 h opettajan antaman ohjauksen mukaisesti.

Laurean digitaaliset väyläopinnot

Alla luetellut väyläopinnot toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Voit suorittaa verkko-opintoina yhteensä 10 opintopistettä, 5 op syksyllä ja 5 op keväällä. Opinnot voit aikatauluttaa syksyn ja kevään ohjelmaasi itsellesi sopivalla tavalla. Laurean opettaja on tavattavissa verkkoympäristössä ohjausaikojen puitteissa. Syksyn yhteinen ohjauspäivä on 28.8.2019 Laurean Tikkurilan kampuksella.

Sovithan oposi tai vastuuopettajasi kanssa etukäteen mikäli haluat suorittaa ko opintoja ja mahdollisesti sisällyttää niitä osaksi omaa ammatillista tutkintoasi tai lukio-opintojasi. Mikäli jatkat ammattitutkinnon jälkeen ammattikorkeaan, Omnian opiskelun aikana suorittamasi opintopisteet on mahdollista sisällyttää myöhemmin osaksi AMK-tutkintoa. Alla luetellut opintojaksot ovat Omnian tutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Ilmoittautuminen Laurean ilmoittautumislomakkeella 12.8.-25.8.2019 Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova.

Lisää tietoa omalta opolta ja Laureasta minna.erkkila@laurea.fi 

Opinnot aloitetaan aina projektinhallinnan ja viestinnän opinnoilla.

Kaikille yhteiset opinnot, aloita tästä:

Projektinhallinta ja viestintä 5op

Tällä opintojaksolla opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan käytännöllisen projektin moniammatillisessa yhteistyössä, toimimaan monikulttuurisissa organisaatioissa, hankkimaan ja käyttämään tietoa kehittämisen tueksi sekä käyttämään tietoteknisiä työvälineitä.

Tämän opintojakson jälkeen voit edetä alakohtaisiin opintoihin.

Estenomi, kauneudenhoitoala

Kosmetiikan kemia 5 op

Tällä opintojaksolla opit vahvat ja heikot sidokset ja opit ymmärtämään niiden merkityksen. Opit perushiiliyhdisteet ja opit yhdistämään kosmetiikassa käytettävien aineiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet niiden kemialliseen rakenteeseen.

Fysioterapeutti

Anatomia ja fysiologia 3 op

Tällä opintojaksolla opit anatomian ja fysiologian keskeiset käsitteet. Opit nimeämään ja paikantamaan elimet, kuvaamaan eri elinten rakenteen ja toiminnan ja kuvaamaan elimistön eri säätelyjärjestelmät.

Liiketalous

Johtaminen ja esimiestyö 5 op

Tällä opintojaksolla opit analysoimaan ja kehittämään omaa toimintaasi työyhteisön jäsenenä ja esimiehenä, opit soveltamaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia ja analysoimaan työyhteisöä sekä edistämään työhyvinvointia

Restonomi

Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus

Opintojaksolla opit soveltamaan elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä, kuvaamaan elintarvikeketjun mikrobiologisten, kemiallisten ja muiden riskien mahdolliset vaikutukset ruokatuotantoon sekä laatimaan korjaavia toimenpiteitä yrityksen laadunhallintajärjestelmään.

Current Issues and Future Trends in Hospitality Field

You'll be able to develop your current skills and competences with respect to Hospitality Management and apply current issues and future trends when organizing and developing services

Sairaanhoitaja

Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5 op

Opintojaksolla opit kuvaamaan anatomian ja fysiologian keskeiset käsitteet, kuvaamaan solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet ja toiminnan sekä selittämään niiden merkityksen koko ihmiskehon toiminnalle. Lisäksi opit perustelemaan kuvantamis- ja bioanalyytikan perusmenetelmien hyödyntämistä hoitotyössä.

Sosionomi

Lastensuojelu 5 op

Opit toteuttamaan työssäsi lastensuojelulain periaatteita ja velvoitteita sekä avo- että sijaishuollon työssä. Opit tunnistamaan ja arvioimaan lastensuojelun tarvetta, havaitsemaan ja tulkitsemaan lapsen ja perheen tuen tarpeita varhaisessa vaiheessa sekä analysoimaan varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkitystä lapsen elämässä.

Tietojenkäsittely

Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään 5 op

Opit asentamaan Linux-käyttöjärjestelmän, muokaamaan sitä omia tarpeitasi vastaavaksi, käyttämään sekä työpöytä että komentoriviohjelmia, luomaan, muokkaamaan ja poistamaan tiedostoja ja hakemistoja, kirjoittamaan komentoriviskriptejä ja ylläpitämään järjestelmää huolehtien sen tietoturvasta hyviä käytäntöjä noudattaen.

Turvallisuus ja riskienhallinta

Basics of Corporate Security and Risk Management

Opit yritysturvallisuuden keskeiset peruskäsitteet ja osa-alueet, turvallisuusalan eettisen perustan sekä sitä koskevan keskeisen lainsäädännön periaatteet. Opit tunnistamaan turvallisuusalalla toimivalta vaadittavat keskeiset osaamisvaatimukset, tarkastelemaan yritysturvallisuuden osa-alueita yhteydessä toisiinsa, käyttämään tietoteknisiä välineitä ja riskienarvioinnin menetelmiä sekä vertailemaan ja valitsemaan kohteelle sopivia riskienarviointikeinoja.