Korkeakouluopinnot, Laurea

Ammattikorkeakouluopintoja lähiopetuksena ja verkossa

Laurean digitaaliset väyläopinnot

Alla luetellut väyläopinnot toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Voit suorittaa verkko-opintoina yhteensä 10 opintopistettä, 5 op syksyllä ja 5 op keväällä. Opinnot voit aikatauluttaa syksyn ja kevään ohjelmaasi itsellesi sopivalla tavalla. Laurean opettaja on tavattavissa verkkoympäristössä ohjausaikojen puitteissa. Kevään yhteinen ohjauspäivä on 10.1.2018 klo 16 - 19 Laurean Tikkurilan kampuksella.

Sovithan oposi tai vastuuopettajasi kanssa etukäteen mikäli haluat suorittaa ko opintoja ja mahdollisesti sisällyttää niitä osaksi omaa ammatillista tutkintoasi tai lukio-opintojasi. Mikäli jatkat ammattitutkinnon jälkeen ammattikorkeaan, Omnian opiskelun aikana suorittamasi opintopisteet on mahdollista sisällyttää myöhemmin osaksi AMK-tutkintoa. Alla luetellut opintojaksot ovat Omnian tutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Ilmoittautuminen Laurean ilmoittautumislomakkeella 19.11.-2.12.2018. Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova.

Lisää tietoa omalta opolta ja Laureasta minna.erkkila@laurea.fi 

Estenomi, kauneudenhoitoala

Syksy 2018 Kosmetiikan kemia 5 op

Tällä opintojaksolla opit vahvat ja heikot sidokset ja opit ymmärtämään niiden merkityksen. Opit perushiiliyhdisteet ja opit yhdistämään kosmetiikassa käytettävien aineiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet niiden kemialliseen rakenteeseen.

Kevät 2019 Projektinhallinta ja viestintä 5 op

Tällä opintojaksolla opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan käytännöllisen projektin moniammatillisessa yhteistyössä, toimimaan monikulttuurisissa organisaatioissa, hankkimaan ja käyttämään tietoa kehittämisen tueksi sekä käyttämään tietoteknisiä työvälineitä.

Fysioterapeutti

Syksy 2018 Projektinhallinta ja viestintä 5 op

Katso opintojakson kuvaus yllä

Kevät 2019 Anatomia ja fysiologia 3 op

Tällä opintojaksolla opit anatomian ja fysiologian keskeiset käsitteet. Opit nimeämään ja paikantamaan elimet, kuvaamaan eri elinten rakenteen ja toiminnan ja kuvaamaan elimistön eri säätelyjärjestelmät.

Liiketalous

Syksy 2018 Johtaminen ja esimiestyö 5 op

Tällä opintojaksolla opit analysoimaan ja kehittämään omaa toimintaasi työyhteisön jäsenenä ja esimiehenä, opit soveltamaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia ja analysoimaan työyhteisöä sekä edistämään työhyvinvointia

Kevät 2019 Projektinhallinta ja viestintä 5 op

Katso opintojakson kuvaus yllä

Restonomi

Syksy 2018 Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus

Opintojaksolla opit soveltamaan elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä, kuvaamaan elintarvikeketjun mikrobiologisten, kemiallisten ja muiden riskien mahdolliset vaikutukset ruokatuotantoon sekä laatimaan korjaavia toimenpiteitä yrityksen laadunhallintajärjestelmään.

Kevät 2019 Current Issues and Future Trends in Hospitality Field

You'll be able to develop your current skills and competences with respect to Hospitality Management and apply current issues and future trends when organizing and developing services

Sairaanhoitaja

Syksy 2018 (syksy 2018) Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5 op

Opintojaksolla opit kuvaamaan anatomian ja fysiologian keskeiset käsitteet, kuvaamaan solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet ja toiminnan sekä selittämään niiden merkityksen koko ihmiskehon toiminnalle. Lisäksi opit perustelemaan kuvantamis- ja bioanalyytikan perusmenetelmien hyödyntämistä hoitotyössä.

Kevät 2019 (kevät 2019) Projektinhallinta ja viestintä 5 op

Katso opintojakson kuvaus yllä

Sosionomi

Syksy 2018 Projektinhallinta ja viestintä 5 op

Katso opintojakson kuvaus yllä

Kevät 2019 Lastensuojelu 5 op

Opit toteuttamaan työssäsi lastensuojelulain periaatteita ja velvoitteita sekä avo- että sijaishuollon työssä. Opit tunnistamaan ja arvioimaan lastensuojelun tarvetta, havaitsemaan ja tulkitsemaan lapsen ja perheen tuen tarpeita varhaisessa vaiheessa sekä analysoimaan varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkitystä lapsen elämässä.

Tietojenkäsittely

Syksy 2018 Projektinhallinta ja viestintä 5 op

Katso opintojakson kuvaus yllä.

Kevät 2019 Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään 5 op

Opit asentamaan Linux-käyttöjärjestelmän, muokaamaan sitä omia tarpeitasi vastaavaksi, käyttämään sekä työpöytä että komentoriviohjelmia, luomaan, muokkaamaan ja poistamaan tiedostoja ja hakemistoja, kirjoittamaan komentoriviskriptejä ja ylläpitämään järjestelmää huolehtien sen tietoturvasta hyviä käytäntöjä noudattaen.

Turvallisuus ja riskienhallinta

Syksy 2018 Basics of Corporate Security and Risk Management

Opit yritysturvallisuuden keskeiset peruskäsitteet ja osa-alueet, turvallisuusalan eettisen perustan sekä sitä koskevan keskeisen lainsäädännön periaatteet. Opit tunnistamaan turvallisuusalalla toimivalta vaadittavat keskeiset osaamisvaatimukset, tarkastelemaan yritysturvallisuuden osa-alueita yhteydessä toisiinsa, käyttämään tietoteknisiä välineitä ja riskienarvioinnin menetelmiä sekä vertailemaan ja valitsemaan kohteelle sopivia riskienarviointikeinoja.

Kevät 2019 Basics of Corporate Security and Risk Management

 

Kieliä ja viestintää lähiopiskeluna Laureassa

lmoittaudu alla oleviin Laurean lähiopintoihin Wilmassa SEKÄ Laurean ilmoittautumislomakkeella 17.9. – 15.10.2018

Sovithan opintoihin osallistumisesta ennen ilmoittautumista opon tai vastuuopettajasi kanssa. 

Laurean yhteyshenkilöt näissä lähiopinnoissa ovat ilmoittautumisasioissa Sari Kinnaslampi (sari.kinnaslampi@laurea.fi) ja opetukseen liittyvissä asioissa Tarja Paukkeri (tarja.paukkeri@laurea.fi)

Myös nämä Laurean lähiopinnot ovat Omnian tutkinto-opiskelijoille maksuttomia

R0171 Valmentava ruotsi, 3 opintopistettä (opettaja Ulla Kaukola)

Opintojaksolla parannat edellytyksiäsi suoriutua oman alasi ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä pakollisesta ruotsin opintojaksosta. Valmentavan ruotsin opintojaksolla opit ruotsin kielen perusrakenteita sekä opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa. Opintojakson suoritettuasi pystyt osallistumaan ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvaan julkishallinnon kielitaitovaatimukset sisältävään opintojaksoon eli olet eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla A2.2/B1.

Lähiopetusta  24h ja 57h itseopiskelua opettajan antaman ohjeistuksen mukaan.

Lähiopetus Laurean Leppävaaran kampuksella, Vanha maantie 9, Espoo

Lähiopetuksen ajankohdat klo 8:30 - 11:00 pe 26.10. pe 2.11.  ti 6.11. pe 9.11. ti 13.11.  pe 16.11. ti 20.11. pe 30.11.

Huom! Opintojakso toteutuu, mikäli mukaan ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa Omniasta

R0170 Valmentava englanti, 3 opintopistettä (opettaja Tiina Majuri)

Opintojaksolla parannat edellytyksiäsi suoriutua oman alasi ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvästä pakollisesta englannin opintojaksosta. Opit englannin kielen keskeisiä rakenteita sekä opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa.

Lähiopetusta 26h ja itseopiskelua 55h opettajan antaman ohjauksen mukaisesti.

Lähiopetus Leppävaaran kampuksella, Vanha maantie 9, Espoo

Lähiopetuksen ajankohdat klo 8:30 - 11:00 pe 26.10.  pe 2.11. ti 6.11. pe 9.11. ti 13.11. pe 16.11. pe 23.11. pe 30.11.

Huom! Opintojakso toteutuu, mikäli mukaan ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa Omniasta

R0256 Tehosta viestintääsi, 5 opintopistettä (opettaja Terhi Kemppainen)

Opintojaksolla parannat suomenkielisen viestinnän taitojasi ja valmiuksiasi opiskella ammattikorkeakoulussa. Opit viestimään tehokkaasti työelämän yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja verkossa, ottamaan huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle, tuottamaan erilaisia tilanteeseen sopivia tekstilajeja, analysoimaan ja tulkitsemaan sekä omia että toisten tuottamia tekstejä,  toimimaan luontevasti erilaisissa ammatillisissa esiintymistilanteissa ja viestimään vakuuttavasti neuvottelutilanteissa, argumentoimaan vakuuttavasti, arvioimaan ja kehittämään viestintätaitojasi ja käyttämään kielenhuollon ja muita viestinnän työkaluja oman viestintätaitosi kehittämisessä.

Lähiopetusta 21h ja 60h itseopiskelua opettajan antaman ohjauksen mukaan.

Lähiopetus Laurean Leppävaaran kampuksella, Vanha maantie 9, Espoo

Lähiopetuksen ajankohdat klo 8.30 - 11.00 ke 24.10. ke 31.10. ke 7.11. ke 14.11. ke 21.11. ke 28.11. ke 5.12.

Huom! Opintojakso toteutuu, mikäli mukaan ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa Omniasta