Korkeakouluopinnot, Laurea

Ammattikorkeakouluopintoja lähiopetuksena ja verkossa.

Ammattikorkeakouluopintoja lähiopetuksena ja verkossa

Kieliä ja viestintää lähiopiskeluna Laureassa

Laurea tarjoaa amk-opintoihin valmentavia kieliopintoja Omnian ammatillisille opiskelijoille keväällä 2020:

  • Valmentava englanti 3 op (Omniassa 5 osp)
  • Valmentava ruotsi 3 op (Omniassa 5 osp)
  • Tehosta viestintääsi 5 op (Omniassa 8 osp)

Katso tarkemmat tiedot liitteestä PDF iconValmentavat kieli- ja viestintäopinnot Laureassa, kevät 2020

Juttele ensin vastuuopettajasi tai oposi kanssa, sopivatko kurssit omaan opiskelukokonaisuuteesi. Kurssit ovat maksuttomia Omnian opiskelijoille.

Ilmoittautuminen on päättänyt.

Laurean digitaaliset väyläopinnot

Väyläopinnoissa pääset tutustumaan ammattikorkeakouluopintoihin. Alla luetellut digiväyläopinnot toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. Voit suorittaa verkko-opintoina yhteensä 10 opintopistettä. Opinnot voit aikatauluttaa syksyn ja kevään ohjelmaasi itsellesi sopivalla tavalla. Laurean opettaja on tavattavissa verkkoympäristössä ohjausaikojen puitteissa. Opinnot aloitetaan aina projektinhallinnan ja viestinnän opinnoilla (poikkeus: ks. restonomiopinnot).

Sovithan oposi tai vastuuopettajasi kanssa etukäteen, jos haluat suorittaa digiväyläopintoja ja sisällyttää niitä osaksi omaa ammatillista tutkintoasi tai lukio-opintojasi. Jos jatkat toisen asteen jälkeen Laureaan, Omnian opiskelun aikana suorittamasi opintopisteet on mahdollista sisällyttää myöhemmin osaksi AMK-tutkintoa. Alla luetellut opintojaksot ovat Omnian tutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Ilmoittautuminen Laurean ilmoittautumislomakkeella 2.-20.12.2019. Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova.

Kevään yhteinen ohjauspäivä on 10.1.2020 klo16-17.30 Laurean Tikkurilan kampuksella.

Lisätietoa omalta opolta ja Laureasta Rosa.Dahlqvist@laurea.fi

Kaikille yhteiset opinnot, aloita tästä:

Projektinhallinta ja viestintä 5op

Opinnot aloitetaan aina projektinhallinnan ja viestinnän opinnoilla (poikkeus: ks. restonomiopinnot).

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida käytännöllisen projektin moniammatillisessa yhteistyössä, toimia monikulttuurisissa organisaatioissa, hankkia ja käyttää tietoa kehittämisen tueksi sekä käyttää tietoteknisiä työvälineitä.

Tämän opintojakson jälkeen voit edetä alakohtaisiin opintoihin.

Estenomi, kauneudenhoitoala

Kosmetiikan kemia 5 op

Opiskelija osaa vahvat ja heikot sidokset sekä ymmärtää niiden merkityksen, perushiiliyhdisteet, yhdistää kosmetiikassa käytettävien aineiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet niiden kemialliseen rakenteeseen.

Fysioterapeutti

Anatomia ja fysiologia 3 op

Opiskelija osaa anatomian ja fysiologian keskeiset käsitteet, nimetä ja paikantaa elimet, kuvata eri elinten rakenteen ja toiminnan ja kuvata elimistön eri säätelyjärjestelmät.

Liiketalous

Johtaminen ja esimiestyö 5 op

Opiskelija osaa analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esimiehenä, soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia ja analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia.

Restonomi

HUOM! Restonomin koulutuslinjalla ei tehdä Projektinhallinta ja viestintä -opintojaksoa. Tilalla on Current Issues and Future Trends in Hospitality Field –opintojakso.

Elintarvikkeiden ja ruokapalveluiden turvallisuus

Opiskelija osaa soveltaa elintarvikkeiden ja ruokapalvelujen turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä, kuvata elintarvikeketjun mikrobiologisten, kemiallisten ja muiden riskien mahdolliset vaikutukset ruokatuotantoon, ja laatia korjaavia toimenpiteitä yrityksen laadunhallintajärjestelmään.

Current Issues and Future Trends in Hospitality Field

The student is able to develop his/her current skills and competences with respect to Hospitality Management and apply current issues and future trends when organizing and developing services.

Sairaanhoitaja

Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5 op

Opiskelija osaa kuvata anatomian ja fysiologian keskeiset käsitteet, kuvata solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet ja toiminnan sekä selittää niiden merkityksen koko ihmiskehon toiminnalle ja perustella kuvantamis- ja bioanalyytikan perusmenetelmien hyödyntämistä hoitotyössä.

Sosionomi

Lastensuojelu 5 op

Opiskelija osaa toteuttaa työssään lastensuojelulain periaatteita ja velvoitteita sekä avo- että sijaishuollon työssä, tunnistaa ja arvioida lastensuojelun tarvetta, havaita ja tulkita lapsen ja perheen tuen tarpeita varhaisessa vaiheessa, analysoida varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkitystä lapsen elämässä.

Sosionomi (rikosseuraamusala)

Yrittäjyys 5op

Opiskelija osaa kehittää omia yrittäjyysominaisuuksiaan, laatia toteutuskelpoisen liiketoimintasuunnitelman, toimia asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja yrittäjämäisesti, käyttää hyväksi taloudellista ja toiminnallista tulostietoa sekä tehdä näihin perustuvia kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja.

Tietojenkäsittely

Johdatus Linux-käyttöjärjestelmään 5 op

Opiskelija osaa asentaa Linux-käyttöjärjestelmän, muokata sitä omia tarpeitaan vastaavaksi, käyttää sekä työpöytä- että komentoriviohjelmia, luoda, muokata ja poistaa tiedostoja ja hakemistoja, kirjoittaa komentoriviskriptejä ja ylläpitää järjestelmää huolehtien sen tietoturvasta hyviä käytäntöjä noudattaen.