Korkeakouluopinnot, Humak

Humanistisen ammattikorkeakoulun verkko-opintotarjonta  

Humakin avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden tutustua maksutta korkeakouluopintoihin, eri aloihin ja opintojen edellyttämiin vaatimuksiin jo toisen asteen opintojen aikana. Kurkistus kulttuurituottaja-, tulkki- ja yhteisöpedagogin opintoihin helpottaa alan valintaa ja antaa tietoja, mitä korkeakouluopiskelu vaatii. Kurkistuskurssi hyväksiluetaan osaksi AMK-opintojasi, mikäli aloitat myöhemmin Humakissa tutkinto-opiskelijana. 

Lisätietoa: Humakin kurkistuskurssit

Kenelle?

Kur­kis­tus­kurs­sit on suun­ni­tel­tu tu­tus­tu­mi­so­pin­noik­si Hu­ma­kin kou­lu­tuk­siin. Kur­kis­tus­kurs­sit so­pi­vat si­ten eri­tyi­ses­ti toi­sen as­teen opis­ke­li­joil­le. Kur­kis­tus­kurs­seil­le voi­vat osal­lis­tua lisäk­si kaik­ki muut Hu­ma­kin opin­nois­ta kiin­nos­tu­neet.

Juttele oman vastuuopettajan tai opon kanssa ennen ilmoittautumista, jos haluat saada kurssin osaksi toisen asteen tutkintoa. 

Ilmoittautuminen

Il­moit­tau­tu­mi­nen kur­kis­tus­kurs­seil­le ta­pah­tuu täl­lä Humakin lo­mak­keel­la. Il­moit­tau­tu­mi­nen lu­ku­vuo­den 2021-2020 kur­kis­tus­kurs­seil­le al­kaa 2.8.2021.  Kur­kis­tus­kurs­sit ovat mak­sut­to­mia toi­sen as­teen opis­ke­li­joil­le ja kai­kil­le muil­le Hu­ma­kin opin­nois­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Muista mainita ilmoittautuessa, että olet Omnian opiskelija.

 

Kurkistuskurssit 2021-2022

Kur­kis­tus­kurs­sit to­teu­te­taan ko­ko­naan ver­kos­sa it­se­näi­ses­ti ja ne voi aloit­taa mil­loin ta­han­sa ajal­la 1.9.-24.5. Suo­ri­tu­sai­kaa on 31.7. as­ti.

Lisätietoa opintojaksoista on linkkien takana Humakin sivuilla.

Kulttuurituotannon koulutus

Kulttuurituotannon perusteet 3 op

Tulkkauksen koulutus

Otetta suomalaiseen viittomakieleen 2 op

Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen 2 op

Yhteisöpedagogin koulutus

Yhteisöpedagogin ammatillisuus 3 op