Korkeakouluopinnot, Laurea

Ammattikorkeakouluopintoja lähiopetuksena ja verkossa.

Ammattikorkeakouluopintoja lähiopetuksena ja verkossa

Laurean väyläopinnot

Väyläopinnot ovat toisen asteen opiskelijoille suunnattuja opintoja, joiden avulla tarjotaan mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluopintoihin jo lukion tai toisen asteen ammatillisen opiskelun aikana.  Väyläopinnot toteutetaan avoimen AMK:n opintoina. Opiskelija suorittaa Laureassa opintoja, jotka sisällytetään osaksi toisen asteen tutkintoa. Väyläopinnot ovat maksuttomia.

Opiskelijalta edellytetään kykyä ja sitoutumista itsenäiseen, suunnitelmalliseen opiskeluun ja tämän vuoksi opintojen sisällyttämisestä tulee keskustella oman oppilaitoksen opinto-ohjaajan kanssa ennen kuin hakeutuu väyläopintoihin Laureaan.

Syksyn 2020 opintoihin haku alkaa 24.8.2020 klo 8.00 hakulomakkeen kautta. Tarkista hakuajan päättyminen Laurean sivuilta kunkin kurssin kohdalta. Hakulomake tulee esille tälle sivulle Laurean väyläopinnot.

Opinto-oikeus annetaan aina opintojen ajaksi (lukukaudet 1.1.-31.7. tai 1.8.-31.12.), jolloin opinnot tulee suorittaa. Voit hakea toisen asteen tutkinnon suoritettuasi ammattikorkeakouluopintoihin ja hakea suorittamiesi ammattikorkeakouluopintojen sisällyttämistä tutkintoosi.

Yhteyshenkilö Laureassa: Rosa Dahlqvist, koordinaattori, rosa.dahlqvist@laurea.fi, puh 0406357069

Syksyn 2020 tarjonta

Katso tarkat tiedot opintojaksoista ja niiden toteutuksesta: Laurean väyläopinnot syksyllä 2020

1. Kur­kis­tus­kurs­sit

Kurkistuskurssit toteutetaan 1-5 opintopisteen MOOC -tyyppisinä verkko-opintoina Laureassa. Tutustut kevyillä kursseilla, millaista on opiskella tietyillä aloilla. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan. Opinnoissa esim. tehtävät sekä vuorovaikutus ovat verkossa Laurean hallinnoimassa oppimisympäristössä.

Kurkistuskurssit avautuvat 1.10.2020 alkaen. Opintoihin on jatkuva haku ja ilmoittautuminen, sillä saat hakeutuessasi opintoihin suorittaa opinnot omaan tahtiin. Opinnoissasi saat tarvittaessa ohjausta sekä neuvontaa. Alla näet tarjonnan syksylle 2020.

  • Kurkistuskurssi: Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-ala 2 op
  • Kurkistuskurssi: Restonomina nyt ja tulevaisuudessa 2 op
  • Kurkistuskurssi: Verkkosivujen kehittäminen 2 op
  • Kurkistuskurssi: Lastentaudit 1 op 
  • Kurkistuskurssi: Sisätaudit 1.5 op
  • Kurkistuskurssi: Yrittäjyys osana uraa 1-5 op. Yrittäjyyden opinnot ovat alasta riippumattomia. Opinnoissasi voit suorittaa erilaisia osa-kokonaisuuksia, min. 1 op ja max. 5 op. 

 

2. Viestinnän opinnot - Kehitä vies­tin­tää­si 3 op

Opintojen aloitus on syyskuussa. Kehitä viestintääsi-opintojakso sopii opiskelijoille alasta riippumatta. Tällä opintojaksolla on nimetty vastaava opettaja, joka pitää zoom-verkkoluennot.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

  • arvioida ja kehittää viestintätaitojaan ja käyttää kielenhuollon ja muita viestinnän työkaluja oman viestintätaitonsa kehittämisessä.
  • viestiä erilaisissa amk-opintoihin liittyvissä yksilö- ja ryhmäviestintätilanteissa kasvokkain ja virtuaalisesti.
  • ottaa huomioon eri kohderyhmien ja viestintäkanavien asettamat vaatimukset viestinnälle.
  • tuottaa asiatyylistä tekstiä sekä analysoida ja antaa rakentavaa palautetta sekä omista että toisten tuottamista teksteistä.

 

3. Pro­jek­tio­pin­not 5 op

Ammatillinen opiskelija voi aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan tutustumisen AMK-projektiopintoihin. Opinnot toteutetaan tutkinto-opiskelijoiden toteutuksilla.

Opintoihin haetaan aina oman opon suosituksella, joka lisäksi on yhteinen keskustelu Laurean sekä kumppanikoulun kesken. Tarjottavien opintojen määrä on 5 op.

Ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi, mikäli sinua kiinnostavat projektiopinnot Laureassa! 

 

4. 30 opin­to­pis­teen väy­lä­opin­not 

Ammatillinen opiskelija voi aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan AMK-opinnot, mikäli hänellä on tavoitteena suorittaa AMK-tutkinto.

Opintoihin haetaan aina oman opon suosituksella, jonka lisäksi on yhteinen keskustelu Laurean sekä kumppanikoulun kesken. Tarjottavien opintojen määrä on  15 op / lukuvuosi. Suoritettuaan 2.asteen tutkinnon johon sisältyy 30 op:en Laurean väyläopintoja, opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta. Suoritetut opinnot hyväksi luetaan tutkintoon.

Ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi, mikäli sinua kiinnostavat 30 op väyläopinnot Laureassa!