Korkeakouluopinnot

Humanistisen ammattikorkeakoulun verkko-opintotarjonta  

Miltä maistuisivat ammattikorkeakouluopinnot lukio- tai ammatillisten opintojen lomassa? Humanistinen ammattikorkeakoulu tarjoaa sinulle hienon mahdollisuuden päästä kokeilemaan ammattikorkeakouluopintoja verkossa jo toisen asteen opintojesi aikana! Nämä opinnot on räätälöity Omnian opiskelijoille ja ne ovat maksuttomia Omnian tutkintotavoitteisille opiskelijoille.  

Voit valita Humakin tarjonnasta seuraavia verkossa toteutettavia opintojaksoja osaksi omia opintojasi tai muuten vain kiinnostuksesi mukaan. Mikäli haluat hakea näistä ammattikorkeakouluopinnoista hyväksilukuja osaksi omaa tutkintoasi, sovithan asiasta oman oposi tai ryhmänohjaajasi kanssa ennen opintojaksoille ilmoittautumista.  

Ilmoittaudu Humanistisen ammattikorkeakoulun opintoihin täyttämällä ilmoittautumislomake.

Lisätietoja opintojen sisällöstä ja opintojaksojen suorittamisesta saat ko. opintojakson opettajalta. Muista avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvistä käytänteistä listätietoa osoitteesta  avoinamk@humak.fi Muista mainita että olet Omnian opiskelija!

Opintojaksoja kulttuurituotannon koulutusohjelmasta: 

Markkinointi 5 op A, B*1 

Tällä opintojaksolla opit tuntemaan taiteen ja kulttuurimarkkinoinnin erityispiirteitä sekä markkinoinnin eri kanavia. Opit ymmärtämään markkinoinnin merkityksen ja toimintatavat osana kulttuurituottajan työtä. Opit laatimaan markkinointisuunnitelman ja -budjetin.

lehtori Antti Pelttari, antti.peltttari@humak.fi, p. 020 7621 215 

Viimeinen ilmoittautumispäivä: A-toteutus: 15.10.2017, B-toteutus: 25.2.2018 

Yrittäjyys 5 op A, B, C*1 

Tämä opintojakso soveltuu kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Jaksolla tutustut realistisesti ja ymmärrettävästi yrittäjyyteen. Opit kuinka hyvästä liikeideasta rakennetaan menestyksekäs ja toimiva yritys sekä miten laaditaan toteuttamiskelpoinen liiketoimintasuunnitelma.

lehtori Jyrki Simovaara, jyrki.simovaara@humak.fi, p. 020 7621 214 

Viimeinen ilmoittautumispäivä: A-toteutus: 22.10.2017, B-toteutus: 4.3.2018, C-toteutus: 31.5.2018 

Viestintätaidot 5 op A, B*1 

Viestintä-jaksolla tutustut viestintäprosessin vaiheisiin, mediakentän lainalaisuuksiin ja viestintäsuunnitelman laadintaan. Opit myös kulttuurituottajan työssä tarvittavia käytännön taitoja, kuten tiedotteen kirjoittaminen, tiedotustilaisuuden järjestäminen ja mediassa esiintyminen.

lehtori Tuula Salo, tuula.salo@humak.fi, p. 020 7621 218 

Viimeinen ilmoittautumispäivä: A-toteutus: 31.10.2017, B-toteutus: 31.3.2018 

Taiteen tuntemus 5 op A, B, C*1 

Opintojaksolla tutustut taiteeseen monipuolisesti, teet vierailuja taiteen alan esityksiin ja pohdit taiteen merkitystä yhteiskunnassa.

lehtori Oona Tikkaoja, oona.tikkaoja@humak.fi, p. 020 7621 213 

Viimeinen ilmoittautumispäivä: A-toteutus: 1.10.2017, B-toteutus: 31.1.2018, C-toteutus: 31.5.2018 

Taidelajiin perehtyminen 5 op A, B, C*1 

Tällä opintojaksolla tutustut valitsemaasi taiteenalan historiaan ja toimintakulttuuriin ja opit keskustelemaan, analysoimaan sekä kirjoittamaan siitä.

lehtori Oona Tikkaoja, oona.tikkaoja@humak.fi, p. 020 7621 213 

Viimeinen ilmoittautumispäivä: A-toteutus: 1.10.2017, B-toteutus: 31.1.2018, C-toteutus: 31.5.2018 

Kulttuuripolitiikka 5 op A, B, C*1 

Missä tehdään päätökset kulttuurin rahoista? Kansalllinen, kunnallinen ja EU:n kulttuuripolitiikka määrittelee, millaisille kulttuurituotannoille myönnetään julkista tukea. Opintojaksolla tutustut kulttuurihallintoon yhteiskunnan eri tasoilla ja poliittisiin päätöksentekojärjestelmiin.

lehtori Jyrki Simovaara, jyrki.simovaara@humak.fi, p. 020 7621 214 

Viimeinen ilmoittautumispäivä: A-toteutus: 18.10.2017, B-toteutus: 11.3.2018, C-toteutus: 31.5.2018 

Suomen kieli ja viestintä 5 op A, C*1 

Opintojakso sisältää puhe- kirjoitus- ja ryhmäviestintää. Puheviestinnässä 1 op opiskelet vuorovaikutusta erilaisissa viestintätilanteissa (kuunteleminen ja havaintojen tekeminen). Harjoittelet palautteen antamista ja vastanottamista, esiintymisjännityksen hallintaa, perustelemista ja vaikuttamista sekä havainnollistamisen taitoja. Kirjoitusviestintä 2 op: perehdyttää mm. AMK -kirjoittamiseen,  asiatyyliin, kielenhuoltoon sekä  verkkoviestintään ja sosiaaliseen mediaan.(sähköposti, nettietiketti ja blogikirjoittaminen). Opit lähdekäytäntöjä, tieteellisen tekstin piirteitä ja asiantuntijan tiedonhankintaa (verkkokurssi). Ryhmäviestintä 2 op: tutustut erilaisiin ryhmiin ja  osallistumistapoihin sekä rooleihin ryhmäviestintätilanteissa. Perehdyt ongelmaratkaisu- ja päätöksentekotaitoihin sekä kokoustaidon ja neuvottelutaidon perusteisiin.

lehtori Sanna Pekkinen, sanna.pekkinen@humak.fi, p. 020 7621 219 

Viimeinen ilmoittautumispäivä: A-toteutus: 1.10.2017, C-toteutus: 31.5.2018 

Englannin valmentavat opinnot 2 op B*1 (verkko)  

lehtori Kirsi MacKenzie, kirsi.mackenzie@humak.fi, p. 020 7621 209 

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.12.2017 

*1  

  • A=syyslukukausi: Opintojakso toteutetaan jaksossa 1: ajalla 1.9.–31.12.2017. Opintojakso on suoritettava jakson viimeiseen päivään mennessä. 
  • B=kevätlukukausi: Opintojakso toteutetaan jaksossa 2: ajalla 1.1.–31.5.2018. Opintojakso on suoritettava jakson viimeiseen päivään mennessä.  
  • C=kesälukukausi: Opintojakso toteutetaan jaksossa 3: ajalla 1.6.–31.7.2018. Opintojakso on suoritettava jakson viimeiseen päivään mennessä. 

Opintojaksoja yhteisöpedagogin koulutusohjelmasta: 

Elämänkulku, kasvu ja kehitys 5 op*2 

Mikä on kulttuurin ja yhteisöjen merkitys yksilöiden kasvussa ja identiteetin muotoutumisessa elämänkulun eri vaiheissa? Opintojaksolla kasvatusta tarkastellaan osana yksilöiden elämänkulkua ja kehitystä ja yhteisöllistä ja kriittistä  pedagogiikkaa osana kasvatusta.  Sisältöjä:  minuus ja identiteetin kehittyminen, kulttuurin määritelmät ja merkitys sosialisaatiossa,  formaalin, nonformaali ja informaali kasvatus, elämänkulkuajattelu, yksilön kehityksen lainalaisuudet ja kehitystehtävät.

lehtori Juha Nikkilä, juha.nikkila@humak.fi, p. 020 7621 276 

Osallistava pedagogiikka 5 op*2 

Tämä opintojakso sopii sinulle, joka haluat oppia välineitä osallisuuden lisäämiseen sekä osattomuuden vähentämiseen. Opintojakson käytyäsi ymmärrät, mitä sosiaalipedagogiikka on ja mitä sen mahdollistama sosiaalikulttuurinen innostaminen ovat käytännön työssä.

lehtori Juha Nikkilä, juha.nikkila@humak.fi, p. 020 7621 276 

Sosiaalinen vahvistaminen 5 op*2 

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja nuorisotakuun tarjoamat mahdollisuudet ovat yksi opintojaksolla käsiteltävistä aiheista. Jaksolla syvennät ehkäisevän työn osaamistasi ja tutustut nuorten parissa tehtävän ehkäisevän päihdetyön perusteisiin sekä lainsäädännön keskeisiin tavoitteisiin ehkäisevässä työssä.

lehtori Juha Nikkilä, juha.nikkila@humak.fi, p. 020 7621 276 

Nuorisopolitiikka ja nuorisotyön perusteet 5 op*2 

Opintojakso tutustuttaa sinut laajasti lapsi- ja nuorisopolitiikkaan sekä nuorisotyön eri osa-alueisiin kuten sosiaaliseen mediaan ja verkkonuorisotyöhön, etsivään nuorisotyöhön ja erityisnuoristotyöhön sekä koulunuorisotyöhön.  Lisäksi jaksolla käsitellään kasvatuksellisia menetelmiä työvälineinä (taide- ja kulttuurikasvatus, mediakasvatus, yhdenvertaisuuskasvatus, liikunta- ja terveyskasvatus, seikkailukasvatus).

lehtori Sanna Lukkarinen, sanna.lukkarinen@humak.fi, p. 020 7621 278 

Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön perusteet 5 op*2 

Kolmannen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan merkitys niin vaikuttajana kuin työllistäjänä on suuri. Kansalaisjärjestöt ovat osa yhteiskunnallista vaikuttamista ja monet järjestöt hoitavat tärkeitä esim. hyvinvointiin tai erityisryhmien yhdenvertaisuuteen liittyviä tehtäviä. Opintojaksolla perehdyt järjestökentän merkitykseen, tehtäviin ja arvoperustaan suomalaisessa yhteiskunnassa.

lehtori Sanna Lukkarinen, sanna.lukkarinen@humak.fi, p. 020 7621 278 

Moninaisuuden kohtaaminen 5 op*2 

Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaisuuden tukeminen ja yhteiskunnallinen tasa-arvo ovat opintojakson keskeisiä teemoja. Pääset reflektoimaan omaa moninaisuuttasi sekä peilaamaan moninaisuuden erilaisia ilmenemismuotoja ja omaa asennettasi niihin.

lehtori Sanna Lukkarinen, sanna.lukkarinen@humak.fi, p. 020 7621 278 

*2 

0-jaksolla, eli voidaan aloittaa ja suorittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana (1.9.2017–31.7.2018). Ilmoittautuminen viimeistään 31.5.2018. 

Opintojaksoja tulkkauksen koulutusohjelmasta: 

Suomen kieli 1: viestintä ja vuorovaikutus 5 op

Tässä opintojaksossa keskityt pohtimaan kieltä, ajattelua, äidinkieltä ja identiteettiä. Tutuiksi tulevat kaksi- ja monikielisyys sekä kulttuurien välinen viestintä. Tunneilla ja harjoituksissa kehitetät ilmaisu- ja esiintymistaitoasi sekä puhetekniikkaasi. Harjaannut myös niin luovassa kuin asiatyylistenkin tekstien kirjottamisessa.

(jakso 1, kontakti, opetusajat ilmoitetaan viim. elokuun alussa) 

lehtori Aila Mikkola, aila.mikkola@humak.fi, p. 020 7621 364 

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 31.10.2017

Lisätietoja opintojen sisällöstä ja opintojaksojen suorittamisesta saat ko. opintojakson opettajalta. Muista avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvistä käytänteistä listätietoa osoitteesta  avoinamk@humak.fi Muista mainita että olet Omnian opiskelija!