YTOt, yhteiset tutkinnot osat

Sivistä itseäsi ja varmista mahdollisuutesi jatko-opintoihin.

Yhteiset tutkinnon osat 35 op (pakolliset 26 osp ja valinnaiset 9 osp) kuuluvat 1.1.2018 alkaen osana kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Yhteisiä tutkinnon osia ovat matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden osaamistavoitteet on kuvattu alla.

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp, pakollinen tutkinnon osa

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • tehdä laskutoimituksia ja mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa
 • tehdä havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista
 • käyttää loogista päättelykykyä, yhtälöitä ja tarvittavia teknisiä apuvälineitä matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen
 • arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa sekä käytettyä ratkaisumenetelmää
 • arvioida oman alan matemaattista osaamistaan.

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp, Pakollinen tutkinnon osa

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • tunnistaa keskeiset fysiikan käsitteet ja soveltaa niitä arki- ja työelämässä
 • huomioida kemialliset aineet ja niiden ominaisuudet työssään
 • arvioida oman alan fysiikan ja kemian osaamistaan.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, 4 osp, Pakollinen tutkinnon osa

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • tulkita erilaisia tekstejä sekä hankkia ja arvioida tietoja eri lähteistä
 • tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaista tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä.

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, 1 osp, Pakollinen tutkinnon osa

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, A-kieli, 3 osp, Pakollinen tutkinnon osa

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • käyttää vierasta kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä
 • toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp, Pakollinen tutkinnon osa

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja tekee niihin liittyviä valintoja
 • käyttää digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Taide ja luova ilmaisu, 1 osp, Pakollinen tutkinnon osa

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • tunnistaa kulttuurien ja taiteen merkityksen hyvinvoinnille
 • ilmaista itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin
 • ilmaista itseään luovasti kirjoittamalla ja hyödyntää kuvitteellisia tekstejä.

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp, Pakollinen tutkinnon osa

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • toimia osana suomalaista yhteiskuntaa
 • toimia yhteiskunnan palveluiden käyttäjänä ja kuluttajana
 • suunnitella omaa talouttaan ja arvioida siihen liittyviä riskejä.

Työelämässä toimiminen, 2 osp, Pakollinen tutkinnon osa

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta ja alan osaamistarpeita
 • solmia työsopimuksen työnantajan kanssa
 • toimia osana työyhteisöä.

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp, Pakollinen tutkinnon osa

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • toimia yrityksen tavoitteita edistäen
 • ideoida liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia.

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp, Pakollinen tutkinnon osa

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • huolehtia terveydestään ja toimintakyvystään
 • arvioida toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä
 • edistää liikunnan avulla opiskelu- ja työkykyään sekä hyvinvointiaan
 • ehkäistä tapaturmien syntymistä ja antaa ensiapua.

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp, Pakollinen tutkinnon osa

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan
 • tehdä tutkintoaan ja uraansa koskevia valintoja
 • hankkia tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta
 • valmistautua tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisensa esittelyyn.

Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp, Pakollinen tutkinnon osa

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • ottaa huomioon elinkaariajattelun periaatteet
 • pohtia ratkaisuja eettisestä näkökulmasta.

Yhteisten tutkinnon osien tarjonta löytyy Wilmasta ja lisäksi verkko-opinnot ovat myös Avoimen Omnian sivuilta

Lisätietoja antaa
Riitta Vihunen
Koulutuspäällikkö
0468515023
Riitta.Vihunen@omnia.fi
Maarit Honkanen
Koulutuspäällikkö
0401267209
Maarit.Honkanen@omnia.fi