Terveydentilavaatimukset ja -suositukset

Tietyillä aloilla on terveydentilavaatimuksia.

Omnian velvollisuus on koulutuksen järjestäjänä edistää koulutuksen aikaista, mutta myös sen jälkeistä työelämän turvallisuutta. Tässä työssä Omnian toimintaa ohjaavat ja velvoittavat valtakunnalliset SORA-säädökset (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen).  SORA-säädöksillä edistetään opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta sekä alaikäisten turvallisuutta.  Soveltumattomuutta arvioitaessa Omniassa halutaan varmistaa toimintamallien esteettömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, vastuullisuus, ennaltaehkäisevyys sekä yhteistoiminnallisuus. Säädökset ja toimintamallit koskevat sekä ammatillista peruskoulutusta että ammatillista aikuiskoulutusta.

 Omniassa järjestettäviä SORA-lainsäädännön alaisia tutkintoja ovat:

  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
  • Turvallisuusalan perustutkinto
  • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto
  • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto
  • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
  • Päihdetyön ammattitutkinto
  • Vartijan ammattitutkinto
  • Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
  • Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
  • Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Soveltumattomuuden arviointi opiskelijavalinnassa

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei yleensä saa olla este opiskelijaksi ottamisessa. SORA-säädöksissä mainituissa tutkinnoissa* hakijan tulee kuitenkin täyttää säädösten mukaiset edellytykset koskien terveydentilaa ja toimintakykyä sekä aiempia opiskeluoikeuden peruuttamisia.

Kaikkien koulutusalojen ja tutkintojen osalta on tärkeää, että hakija perehtyy ennen hakupäätöstä hakemaansa tutkintoon sekä siihen liittyviin suosituksiin sekä mahdollisiin vaatimuksiin. Keskeistä on pohtia, onko hakijalla tosiasialliset mahdollisuudet toimia opintoihin liittyvissä käytännön työtehtävissä ja työssäoppimisessa -  kohtuullisin opiskeluhuollon tai muiden tukitoimien avulla. Jos hakija on epävarma soveltuvuudestaan hakemaansa tutkintoon, niin hänen kannattaa olla yhteydessä Omnian hakijapalveluihin tai terveydenhuollon ammattihenkilöön.

SORA-tutkinnoissa* hakijan tulee hakulomakkeessa mainita mahdollisista opiskeluun vaikuttavista terveyteen ja toimintakykyyn liittyvistä seikoista sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Asia käsitellään henkilökohtaistamisen yhteydessä. Tarvittaessa hakijalta pyydetään ennen opiskelijaksi ottamispäätöstä tarkempi selvitys tai todistus terveydentilasta ja/tai toimintakyvystä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. Tilanteissa, jossa hakija ei täytä SORA-säädösten mukaisia edellytyksiä, häntä ei voida valita opiskelijaksi. Tietojen salaaminen opiskelijavalinnan yhteydessä johtaa opiskeluoikeuden peruuttamiseen myöhemmin.

SORA-tutkintojen* osalta Omnia tiedottaa terveydentilavaatimuksista uudelleen opiskelijaksi ottamispäätöksen yhteydessä. Hakijalla on vielä tässä vaiheessa mahdollista arvioida omaa soveltuvuuttaan tutkintoon ennen opiskelupaikan vastaanottamista.

Soveltumattomuuden arviointi koulutuksen aikana

Opiskeluun soveltumattomuutta arvioidaan myös koulutuksen aikana.

SORA-tutkintojen* osalta opiskelijan tulee esittää opintojen alettua koulutuksen järjestäjälle tämän pyynnöstä rikosrekisteriotteensa, jos opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy olennaisesti alaikäisen parissa työskentelyä.

SORA-tutkintojen* osalta opiskelija voidaan tarvittaessa määrätä tutkimuksiin, joissa selvitetään hänen säädösten edellyttämä terveydentilansa ja toimintakykynsä.

Turvallisen opiskelu- ja työympäristön takaamiseksi Omnialla on SORA-säädösten perusteella oikeus pyytää kaikkien tutkintojen opiskelijoita esittämään huumausainetestin tuloksia koskevan todistuksen, kun säädetyt edellytykset testaukselle täyttyvät.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskelijan opiskeluoikeus voidaan peruuttaa SORA-säädösten mukaisten edellytysten täyttyessä. Opiskeluoikeuden peruuttamiset käsitellään aina opiskelijan oikeusturvatoimikunnassa ja tiedot peruutuksesta toimitetaan tarvittaessa säädösten mukaisille viranomaisille. Mahdollisen opiskeluoikeuden peruuttamisen yhteydessä varmistetaan, että opiskelija saa tukea ja ohjausta.   

Opiskeluoikeuden peruuttaminen, kuten myös palauttaminen, on mahdollista ainoastaan SORA-tutkinnoissa*. Muiden tutkintojen osalta oikeusturvatoimikunta voi päättää SORA-säädösten edellytysten täyttyessä opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta.

Säädösten soveltaminen Omniassa

*Säädösten mukaisia SORA-tutkintoja Omniassa ovat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto, koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto ja koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto, päihdetyön ammattitutkinto, jalkojenhoidon ammattitutkinto, kehitysvamma-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinto, turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto ja vartijan ammattitutkinto.

SORA-säädöksiä sovelletaan myös työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa koulutuksessa sekä ei-tutkintotavoitteisiin valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin.

Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevia säädöksiä ei sovelleta oppisopimuskoulutuksessa, koska oppisopimus on määräaikainen työsuhde ja oppisopimus syntyy opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimuksella.

Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä Omniassa vain sellaiset henkilöt, jotka tekevät päätöksiä opiskelijaksi ottamisesta ja valmistelevat opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista.

Lisätietoa terveydentilavaatimuksista ja -suosituksista

Hakijoille ohjausta InfoOmniasta.

Lisätietoja antaa
InfoOmnia
09 2319 8360
info@omnia.fi

Lisätietoa:
InfoOmnian sivut