Osaamisen osoittaminen ja arviointi

Osaamisesi arvioidaan näytöillä.

Osaamisesi osoitat näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa. Osaamisen arvioinnilla hankitaan tietoa sinun osaamisesta ja varmistetaan tutkinnon perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttaminen. Osaamistasi arvioivat nimetty opettaja ja työelämän edustaja. Osaamisesi arvioidaan tutkinnon osittain tai yhteisten tutkinnon osien osalta osa-alueittain.

Poikkeustilanteissa sovitusti voit osoittaa osaamistasi myös oppilaitoksessa. Osaamisesi osoittaminen suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa ja se kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi. Suunnitelmat tehdään tutkinnon osittain.

Arvioinnin tarkistaminen

Voit pyytää arvioijilta kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseesi. Arvioijien on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Arvioinnin oikaisu

Tutkintokoulutuksen opiskelijana voit pyytää asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisu on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos arviointi on ilmeisesti virheellinen, työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä edellyttää koulutuksen järjestäjää asettamaan uudet arvioijat. Osaaminen osoitetaan vain siltä osin, kuin sitä ei ole aiemmin arvioitu tai todennettu. Katso Oikaisupyyntö arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen ammatillisessa koulutuksessa (OPH).

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Opiskelijana sinulle tulee järjestää mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos osaamisesi arviointi on hylätty. Sinulle tulee myös järjestää mahdollisuus osaamisesi arvioinnin perusteella annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen.

Arvioinnin mukauttaminen

Jos ammatillisen perustutkinnon opiskelijana saat erityistä tukea, voidaan osaamisesi arviointi mukauttaa laatimalla sinulle yksilöllinen osaamisen arviointi. Osaamistasi arvioidaan vertaamalla sitä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi asetettuihin tavoitteisiin.

Poikkeamat arvioinnissa

Jos ammatillisen perustutkinnon opiskelijana et osoita jotakin tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista, voidaan ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poiketa. Osaamistasi arvioidaan vertaamalla sitä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi asetettuihin tavoitteisiin.

Osaamisen arviointiopas opiskelijalle

Osaamisen arviointi on yksi tärkeä osa opintopolkuasi – eräänlainen huipentuma siitä, mitä olet saanut aikaan ja millainen osaaminen sinulle on muodostunut. Arviointiin liittyy monia tärkeitä asioita, joita on tuotu esille osaamisen arviointioppaassa

Osaamisen arviointiopas opiskelijalle