Opiskelijan velvollisuudet

Opiskeluaika

Ammatillisessa peruskoulutuksessa laskennallinen suoritusaika on peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla kolme vuotta ja ylioppilailla tai toisen ammatillisen tutkinnon suorittaneilla kaksi vuotta. Voit suorittaa tutkinnon kuitenkin nopeammin tai joustavasti sitä mukaa kun saavutat oppimistavoitteet. Tarvittaessa voit hakea ja saada opiskeluun lisäaikaa. Yli vuoden mittainen lisäaika myönnetään vain painavista syistä.

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskeluaikasi määräytyy henkilökohtaistamisen mukaan. Opiskeluaikasi päättyy, kun olet suorittanut suunnitelman mukaisen viimeisen tutkintotilaisuuden.  Tarvittaessa voit anoa ja saada perustelluista syistä tutkinnon suorittamiseen lisäaikaa.

Työajat

Ammatillisessa  peruskoulutuksessa työaikasi määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ja työssäoppimisen suunnitelman pohjalta. Opetusta tarjotaan pääsääntöisesti ma–pe klo 8.15–17.00 välisenä aikana. Opiskelijana oma lukujärjestyksesi näkyy Helmi-järjestelmässä. Ryhmille suunnatut lukujärjestykset löytyvät opiskelijan sivulta. Työssäoppimisjaksolla noudatat työssäoppimispaikalle sovittua työaikaa. Poissaoloista tulee työelämän toimintatapojen mukaisesti ilmoittaa viipymättä opettajalle, työpaikkaohjaajalle ja / tai ryhmänohjaajalle. Lääkärintodistus tulee toimittaa pitkissä (yli 5 päivää) poissaoloissa sekä pyydettäessä. Opettajat merkitsevät päivittäin poissaolot sekä myöhästymistiedot Helmi-järjestelmään.

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa sinulla on velvollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin. Opiskelijana osallistut valmistavaan koulutukseen henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti.  Työaikasi määräytyvät henkilökohtaistamisen mukaan. Opetusta järjestetään päivä- ja/tai ilta-aikaan ja työssäoppimisessa noudatetaan työpaikalla sovittua työaikaa.  Tilapäisestä poissaoloista ilmoitat ryhmäsi vastaavan kouluttajalta saamasi ohjeen mukaisesti. ”

Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää esteetöntä oppimista sekä taata turvallinen ja viihtyisä oppimis- ja työympäristö. Omnian järjestyssäännöt sisältävät opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, jotka perustuvat ajantasaisiin lakeihin ja asetuksiin. Järjestyssäännöt ovat voimassa Omnian tiloissa ja pihaalueilla sekä opiskeluun liittyvissä muissa ympäristössä. Sääntöjä tulee noudattaa omissa ja muiden järjestämissä tilaisuuksissa, joissa opiskelija edustaa Omniaa. Jokaisen tulee tutustua järjestyssääntöihin ja toimia niiden mukaisesti. PDF iconOmnian järjestyssäännöt.

Huumausainetestaus

Turvallisen opiskelu- ja työympäristön takaamiseksi Omnialla on oikeus pyytää opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. On perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön työtehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on huumeriippuvuus.
 2. Testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja että opiskelija toimii erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä ja/tai hyvää reagointikykyä vaativissa tehtävissä.
 3. Opiskelijan toiminta kyseisissä tehtävissä huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena johtaa johonkin seuraavista tilanteista:
  • Vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä ja terveyttä
  • Vaarantaa liikenteen turvallisuutta
  • Vaarantaa salassapitosäännöksin suojattuja tietoja
  • Lisää merkittävästi huumaavien aineiden laitonta kauppaa ja leviämistä

Huumausainetestit tekee Omnian hankkima laboratorio ja Omnia vastaa myös testin kustannuksista. Koulutuspäällikkö ilmoittaa alaikäisen huoltajalle huumausainetestiä koskevan todistuksen vaatimisesta. Testin luotettavuuden kannalta on tärkeää, että opiskelija menee testiin viipymättä. Todistus testin tuloksista esitetään koulutuspäällikölle ohjeiden mukaisesti. Testistä kieltäytyminen voi johtaa kirjalliseen varoitukseen ja toistuessaan määräaikaiseen erottamiseen. Sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan perustutkinnoissa testistä kieltäytyminen johtaa opiskelusta pidättämiseen, kunnes todistus on esitetty.

Todistuksen esittämisen jälkeen selvitetään yhteistyössä opiskeluhuollon kanssa mahdollinen hoitoon ohjaus. Lisäksi selvitetään opiskelijan mahdollisuus osallistua muihin opintoihin, kunnes hän voi palata työsaliin tai työssäoppimiseen.
Sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan perustutkinnoissa todistus voi antaa aihetta opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja opintojen ohjauksella toiseen tutkintoon siirtymiseen. PDF iconHuumausainetestin velvoitelomake

Muut terveystodistukset ja rikosrekisteriotteet

Kaikilta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta pyydetään ennen Kasvun tukeminen ja ohjaus -tutkinnon osan työssäoppimisen alkua rikosrekisteriote. Sitä voidaan pyytää myös yksittäisiltä opiskelijoilta. Rikosrekisteriotteen pyytäminen on työelämässä normaali käytäntö, jos työskennellään lasten ja nuorten kanssa. Turvallisuusalan opiskelijoilta pyydetään opintojen alkaessa turvallisuusselvitys. 

Terveydentilaa ja toimintakykyä koskevia todistuksia pyydetään opintojen aikana tarvittaessa sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan opiskelijoilta. Näin toimitaan, mikäli on aihetta epäillä, että opiskelijan toimintakyky estää toimimisen tutkintoon liittyvissä työtehtävissä ja työssäoppimisessa.