Opiskelijan velvollisuudet

Opiskeluoikeus ja työajat

Ammatillisten tutkintojen (sisältää ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon) suorittamisaika ja työajat perustuvat jokaisen opiskelijan aiempaan osaamiseen, urasuunnitelman tavoitteisiin ja niiden perusteella tehtyihin henkilökohtaisiin valintoihin. Siten opiskeluaika samoin kuin työajat vaihtelevat yksilöllisesti valitsemiesi toteutustapojen mukaan. Nämä suunnitellaan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi.  Opiskelijana oma lukujärjestyksesi näkyy Wilma-järjestelmässä.

Osallistuessasi työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, noudatat työpaikalle sovittua työaikaa. Poissaoloista tulee työelämän toimintatapojen mukaisesti ilmoittaa viipymättä opettajalle, työpaikkaohjaajalle ja / tai vastuuopettajalle. Lääkärintodistus tulee toimittaa pitkissä (yli 5 päivää) poissaoloissa sekä pyydettäessä. Opettajat merkitsevät päivittäin läsnäolot Wilma-järjestelmään.

Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää esteetöntä oppimista sekä taata turvallinen ja viihtyisä oppimis- ja työympäristö. Omnian järjestyssäännöt sisältävät opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, jotka perustuvat ajantasaisiin lakeihin ja asetuksiin. Järjestyssäännöt ovat voimassa Omnian tiloissa ja piha-alueilla sekä opiskeluun liittyvissä muissa ympäristössä. Sääntöjä tulee noudattaa omissa ja muiden järjestämissä tilaisuuksissa, joissa opiskelija edustaa Omniaa. Jokaisen tulee tutustua jrjestyssääntöihin ja toimia niiden mukaisesti.

Huumausainetestaus

Turvallisen opiskelu- ja työympäristön takaamiseksi Omnialla on oikeus pyytää opiskelijaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. On perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön työtehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä tai että opiskelijalla on huumeriippuvuus.
 2. Testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja että opiskelija toimii erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä ja/tai hyvää reagointikykyä vaativissa tehtävissä.
 3. Opiskelijan toiminta kyseisissä tehtävissä huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena johtaa johonkin seuraavista tilanteista:
  • Vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä ja terveyttä
  • Vaarantaa liikenteen turvallisuutta
  • Vaarantaa salassapitosäännöksin suojattuja tietoja
  • Lisää merkittävästi huumaavien aineiden laitonta kauppaa ja leviämistä

Huumausainetestit tehdään Omnian osoittamassa terveydenhuollon yksikössä ja Omnia vastaa myös testin kustannuksista. Koulutuspäällikkö ilmoittaa alaikäisen huoltajalle huumausainetestiä koskevan todistuksen vaatimisesta. Testin luotettavuuden kannalta on tärkeää, että opiskelija menee testiin viipymättä. Todistus testin tuloksista esitetään koulutuspäällikölle ohjeiden mukaisesti. Testistä kieltäytyminen voi johtaa kirjalliseen varoitukseen ja toistuessaan määräaikaiseen erottamiseen. Sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan perustutkinnoissa testistä kieltäytyminen johtaa opiskelusta pidättämiseen, kunnes todistus on esitetty.

Todistuksen esittämisen jälkeen selvitetään yhteistyössä opiskeluhuollon kanssa mahdollinen hoitoon ohjaus. Lisäksi selvitetään opiskelijan mahdollisuus osallistua muihin opintoihin, kunnes hän voi palata työsaliin tai työssäoppimiseen.
Sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan perustutkinnoissa todistus voi antaa aihetta opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja opintojen ohjauksella toiseen tutkintoon siirtymiseen. 

Muut terveystodistukset ja rikosrekisteriotteet

Kaikilta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta pyydetään ennen Kasvun tukeminen ja ohjaus -tutkinnon osan työssäoppimisen alkua rikosrekisteriote. Sitä voidaan pyytää myös yksittäisiltä opiskelijoilta. Rikosrekisteriotteen pyytäminen on työelämässä normaali käytäntö, jos työskennellään lasten ja nuorten kanssa.

1.3.2018 astuvan tartuntatautilain §48 mukaan sosiaalihuollon ja terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan.

Terveydentilaa ja toimintakykyä koskevia todistuksia pyydetään opintojen aikana tarvittaessa sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan opiskelijoilta. Näin toimitaan, mikäli on aihetta epäillä, että opiskelijan toimintakyky estää toimimisen tutkintoon liittyvissä työtehtävissä ja työssäoppimisessa.