Henkilökohtaistaminen

Ammatilliset tutkinnot tarjoavat sinulle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistasi tai valmistua uuteen ammattiin.

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Opintosi alkavat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisella.

Sinulle nimetty opettaja laatii ja päivittää kanssasi tätä suunnitelmaa ja siihen liittyvät päätökset teette yhdessä. Suunnitelmaasi kirjataan osaamisen tunnistamista, tunnustamista, hankkimista, kehittymistä ja osoittamista sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Kaikki osaamisesi on arvokasta. Ammattitaitovaatimuksien tai osaamistavoitteiden mukaista osaamistasi ja vahvuuksiasi tunnistetaan eri menetelmin yhdessä opettaja tai muun ohjaavan henkilön kanssa. Osaamista sinulle on voinut kertyä esimerkiksi työkokemuksen, harrastusten, varusmies- tai siviilipalvelun, ulkomailla suoritettujen opintojen, erillisten pätevyyksien, aiempien tutkintojen ja tutkintojen osien, lukio-opintojen, kansanopistoissa sekä kansalais- ja työväenopistoissa opituista tiedoista ja taidoista, korkeakouluopinnoista tai sinulla voi olla muuta aiempaa osaamista.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Mikäli sinulla on jo voimassa olevia ammatillisen koulutuksen tutkintoja tai tutkinnon osa, voidaan niitä suoraan käyttää hyväksi opintoihisi. Jos sinulla on vanhentuneita koulutuksia ja muuten ajan tasalla olevaa osaamista, voidaan osaamisesi tunnustaa ja arvioida. Jos sinulle on muilla tavoin kertynyt ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden mukaista osaamista, voidaan sinut ohjata suoraan näyttöön.

Osaamisen hankkiminen

Opiskelet sitä, mistä sinulla ei vielä ole osaamista. Niiltä osin kuin sinulta puuttuu ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden mukaista osaamista, suunnittelet yhdessä sinulle nimetyn opettajan tai muun ohjaushenkilöstön kanssa, mitä osaamista tarvitset lisää, miten sen hankit ja missä ajassa. Samalla suunnitellaan myös tarvitsemasi ohjas ja tuki, tarvittaessa erityinen tuki sekä mahdolliset opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot. Näin sinulle rakentuu oma henkilökohtainen opintopolku. Osaamisen hankkiminen suunnitellaan aina tutkinnon osittain.

Palaute osaamisen kehittymisestä

Osaamisesi kehittymisestä saat palautetta sinua ohjaavilta opettajilta ja muulta ohjaushenkilöstöltä suullisesti ja kirjallisesti. Palaute ohjaa ja kannustaa sinua tavoitteidesi saavuttamisessa ja kehittää itsearviointitaitojasi. Osaamisesi kehittymisen pohjalta henkilökohtaista kehittymisen suunnitelmaasi päivitetään lukukausittain ja aina tarpeen mukaan.