Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot tarjoavat sinulle joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamistasi tai valmistua uuteen ammattiin.

Näyttötutkinnot ovat aina henkilökohtaistettava. Tästä johtuu, että sinun polkusi tavoitteineen ja tutkintotilaisuuksineen on erilainen, kuin toisten samaa tutkintoa suorittavien. Kaikki osaamisesi, tietosi ja taitosi ovat yhtä arvokkaita ja niitä hyödynnetään, kun teet henkilökohtaista suunnitelmaasi yhdessä kouluttajan kanssa. Samalla sovitte myös opiskeluajastasi. Opiskeluaikasi päättyy, kun olet suorittanut viimeisen tutkintotilaisuuden.

Näyttötutkinnon suorittaminen etenee kolmen vaiheen kautta: hakeutuminen, tutkinnon suorittaminen, tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.

1. Hakeutuminen

Osaamisesi tunnistetaan ja tunnustetaan. Mikäli sinulta puuttuu osaamista, kanssasi tehdään suunnitelma siitä missä ja miten hankit puuttuvan osaamisen. Seuraat ja päivität suunnitelman toteutumista yhdessä kouluttajan kanssa. Henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan sekä siihen tehtyihin muutoksiin tulee sinun ja kouluttajan allekirjoitukset.

2. Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnossa vaadittava ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa tutkinnon osittain. Se tarkoittaa, että teet työtä työpaikalla ja samalla arvioijat arvioivat ammatillista osaamistasi. Työpaikka voi olla joko oma työpaikkasi, työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikka tai muu soveltuva paikka, missä voit tehdä työtä, jossa kaikki tutkinnossa vaadittava osaaminen tulee näkyväksi ja se voidaan arvioida. Henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman tekemiseen saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta kouluttajilta.

Osaamisen arviointi näyttötutkinnoissa

Ammattitaitosi arvioidaan pääsääntöisesti tutkintotilaisuuden aikana tekemästäsi työstä. Ammatillisissa perustutkinnoissa osaamistasi arvioidaan tutkinnon perusteissa määriteltyjen arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaisesti. Hyväksytyt tutkintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 1. Ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitukinnoissa arvioinnin kohteet on määritelty osaamisalueina ja tutkintosuoritus arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Kuka arvioi

Arvioijia on kolme, joista yksi edustaa työnantajia, yksi työntekijöitä ja yksi opetusalaa, kolmikanta. Itsenäisten ammatinharjoittajien edustaja voi korvata työnantaja- tai työntekijäarvioijan. Jokainen arvioija osallistuu arvioinnin päätöksentekoon tasapuolisesti.

Osaamisen arvioinnin oikaisu näyttötutkinnoissa

Tutkinnon suorittajana voit pyytää arvioinnin oikaisua tutkintosuorituksen arvioijilta heidän tekemästään arviointipäätöksestä. Osoitat kirjallisen oikaisupyynnön perusteluineen arvioijille 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon arvioinnista perusteluineen. Jos olet edelleen tyytymätön arviointiin, voit vaatia

tutkintotoimikunnalta oikaisua arvioijien oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen. Oikaisu perusteluineen laaditaan kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. 

Tutkintosuoritusten uusinta 

Tutkintotilaisuuden päätyttyä ja sinun (tutkinnon suorittaja) kuulemisen jälkeen arvioijat voivat päätyä tilanteeseen, jossa arvioinnista ei voida päättää. Tällöin päädytään tutkintosuoritusten uusintaan. 

Arvosanan korottaminen 

Sinulla on mahdollisuus osallistua uuteen tutkintotilaisuuteen opiskeluaikanasi, jos et ole suorittanut tutkinnon osaa hyväksytysti tai haluat korottaa arvosanaa. Sinun tulee saada tietoosi, millä perusteella arviointi on tehty.  

3. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

Opintosi tapahtuvat näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa: työssä oppien, lähiopetuksena tai verkko-opetuksena tai edellisten yhdistelmänä. Valmistava koulutus voi sisältää kansainvälistä vaihtoa. Kaikissa tutkinnoissa on mahdollista valita myös yrittäjyysopintoja.

StudentaPlus-järjestelmästä löydät tutkintokohtaiset suunnitelmat opintojen tavoitteista, sisällöistä, opetusmenetelmistä ja arviointitavoista eli siitä, miten saat palautetta oppimisestasi. Suoritettavat sisällöt on merkitty henkilökohtaiseen suunnitelmaasi StudentaPlus-järjestelmään. Lisäksi suunnitelmassa on sovittu ohjauksesta, tuesta ja mahdollisista opiskeluvalmiuksia parantavista opinnoista.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen voi sisältyä henkilökohtaistamissuunnitelmaasi osana tarvittavan ammattitaidon hankkimista. Tavoitteet ja työtehtävät sovit yhdessä työpaikalla tapahtuvaa oppimista ohjaavan kouluttajan ja työpaikkaohjaajan kanssa, joilta saat myöhemmin myös palautetta edistymisestäsi.

Opiskelijana noudatat työpaikalla sen sääntöjä, ohjeita ja työaikaa. Muista, että työpaikan vaitiolovelvollisuus koskee myös sinua.

Arviointi valmistavassa koulutuksessa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa 

Arviointi ohjaa, motivoi ja kannustaa sinua tavoitteiden saavuttamisessa, tukee myönteistä minäkuvaa ja itsearviointitaitojen kehittymistä sekä kasvuasi ammatti-ihmisenä. Arvioinnin tavoitteena on varmistaa, että sinulla on riittävät edellytykset selviytyä tutkinnon suorittamisesta. Arvioinnissa käytetään monipuolisesti eri arviointimenetelmiä. 
Oppimistasi arvioidaan suullisella ja kirjallisella palautteella. StudentaPlus-järjestelmässä on kerrottu, miten saat palautetta kustakin työelämälähtöisestä kokonaisuudesta. Järjestelmään tulee S, kun olet suorittanut kokonaisuuden sovitusti. S ei ole arviointia osaamisesi tasosta, mutta se kertoo, että olet hankkinut riittävät edellytykset tältä osin tutkinnon suorittamista varten.