Hyppää pääsisältöön

Henkilökohtaistaminen ammatillisessa koulutuksessa

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS.

Opintojen henkilökohtaistaminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänen tarpeitaan vastaava opintopolku. Ammatillisessa koulutuksessa opintopolku on yksilöllinen ja joustava.

Henkilökohtaistamisessa

 • sinun aikaisempi osaamisesi tunnistetaan ja tunnustetaan
 • tehdään urasuunnittelua
 • suunnitellaan
  • miten hankit puuttuvan osaamisesi (sisällöt, ajankohdat ja tavat)
  • tarvitsemasi ohjaus ja tuki elämäntilanteesi huomioiden
  • miten ja milloin osoitat osaamisesi näytössä

Yksilöllinen suunnitelmasi kirjataan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Laadit HOKSin yhdessä oman vastuuopettajasi kanssa ja suunnitelmaa päivitetään joustavasti koko opintojesi ajan. HOKSin laadintaan voi tarvittaessa osallistua myös muuta opetus- ja ohjaushenkilöstöä. Jos olet alaikäinen, huoltajallasi on mahdollisuus osallistua HOKSin laatimiseen ja päivittämiseen.

Vinkit ja ohjeet HOKS keskusteluun valmistaumiseen

Tutustu ennen HOKS-keskustelua omaan tutkintoosi

HOKS-keskustelussa sinulla on mahdollisuus 

 • keskustella luottamuksellisesti oman vastuuopettajasi kanssa
 • kertoa omista kiinnostuksen kohteistasi ja tulevaisuuden suunnitelmistasi
 • suunnitella omaa opintopolkuasi yhdessä vastuuopettajasi kanssa 
 • tuoda esille aiemmin hankittua osaamistasi (esim. opiskelu, työ tai harrastustoiminta, vapaaehtoistyö, luottamustehtävät, siviili- tai varusmiespalvelus, yritystoiminta)
 • kertoa ohjauksen ja tuen tarpeistasi (tuen ja ohjauksen tarpeet kirjataan Wilmaan ennen opintojen alkua: "ohjaus ja tuki"-välilehti, "muut asiakirjat", "lisää uusi", "opiskeluvalmiuksien tunnistuslomake")
 • saada tietoa, millaista ohjausta ja tukea voit saada opintoihisi
 • kysyä opiskeluun liittyvistä asioista

Todistukset ja muut asiakirjat

Toivomme, että skannaisit aiemmat opiskelu- ja työtodistuksesi Wilmaan ennen opintojen alkua. Todistusten avulla sinulle voidaan tehdä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. (Ohjeet Wilmaan kirjautumiseen ja todistusten skannaamiseen ovat tulleet sinulle sähköpostilla). Jos et pysty liittämään todistuksiasi Wilmaan, ota ne mukaan ensimmäiseen HOKS-keskusteluun.

Etukäteen mietittäväksi

 • Millaista osaamista sinulla on kertynyt aiemmin?
 • Millainen olet opiskelijana?
 • Miten ja millaisessa ympäristössä opit parhaiten?
 • Miten aiemmat opinnot ovat sujuneet?
 • Omat vahvuudet?
 • Millaista tukea ja ohjausta olet aiemmin saanut?
 • Millaista tukea ja ohjausta toivot opintoihisi?
 • Millaisia odotuksia sinulla on opintoihin liittyen?
 • Mitkä ovat tulevaisuuden haaveesi ja suunnitelmasi?

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen

Kaikki osaamisesi on arvokasta. Osaamisen tunnistaminen tarkoittaa sitä, että sinun aiemmin hankkima osaaminen selvitetään. Osaamista sinulle on voinut kertyä esimerkiksi työkokemuksen, harrastusten, varusmies- tai siviilipalvelun, ulkomailla suoritettujen opintojen, erillisten pätevyyksien, aiempien tutkintojen ja tutkintojen osien, lukio-opintojen, kansanopistoissa sekä kansalais- ja työväenopistoissa opituista tiedoista ja taidoista, korkeakouluopinnoista tai sinulla voi olla muuta aiempaa osaamista. Osaamista voidaan tunnistaa esittämiesi asiakirjojen ja muiden selvitysten (osaamiskartoitukset, haastattelut tai muut menetelmät) perusteella.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen 

Mikäli sinulla on voimassa olevia ammatillisen koulutuksen tutkintoja tai tutkinnon osa, voidaan niitä suoraan käyttää hyväksi opintoihisi. Jos sinulla on vanhentuneita koulutuksia ja muuten ajan tasalla olevaa osaamista, voidaan osaamisesi tunnustaa ja arvioida. Jos sinulle on muilla tavoin kertynyt ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden mukaista osaamista, vaikka työkokemuksen kautta, voidaan sinut ohjata suoraan näyttöön.

Urasuunnittelu

Osana henkilökohtaistamista sinun kanssasi tehdään urasuunnittelua, missä urasuunnitelmaasi kirjataan sinun tavoitteistasi, suunnitelmistasi jatko-opintoihin tai työelämään siirtymisestä ja siellä etenemisestä. Uraohjauksen tavoitteena on tukea sinua pohtimaan omia kiinnostuksen kohteitasi ja auttaa sinua asettamaan tavoitteita omalle urallesi. Urasuunnittelua sinun kanssasi tekee sinulle nimetty vastuuopettaja ja opinto-ohjaaja.

Osaamisen hankkiminen

Opiskelet sitä, mistä sinulla ei vielä ole osaamista. Niiltä osin kuin sinulta puuttuu ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden mukaista osaamista, suunnittelet yhdessä sinulle nimetyn opettajan tai muun ohjaushenkilöstön kanssa, mitä osaamista tarvitset lisää, miten sen hankit ja missä ajassa. Samalla suunnitellaan myös tarvitsemasi ohjaus ja tuki, tarvittaessa erityinen tuki sekä mahdolliset opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot. Näin sinulle rakentuu oma henkilökohtainen opintopolku. Osaamisen hankkiminen suunnitellaan aina tutkinnon osittain.

Tutustu myös

Palaute osaamisen kehittymisestä

Sinulla on opiskelijana oikeus saada palautetta osaamisesi kehittymisestä koulutuksen aikana. Osaamisesi kehittymisestä saat palautetta sinua ohjaavilta opettajilta, muulta ohjaushenkilöstöltä ja työpaikkaohjaajaltasi suullisesti ja kirjallisesti. Palaute ohjaa ja kannustaa sinua tavoitteidesi saavuttamisessa ja kehittää itsearviointitaitojasi. Osaamisesi kehittymisen pohjalta henkilökohtaista kehittämisen suunnitelmaasi (HOKS) päivitetään joustavasti tarpeen mukaan koulutuksen aikana.

Osaamisen osoittaminen (näyttö)

Kun olet saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen, osoitat osaamisesi näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja prosesseissa työpaikalla.  Voit osallistua näyttöön osaamisen hankkimistavasta riippumatta. Näytöt suunnitellaan aina yksilöllisesti tutkinnon osittain yhdessä sinun, osaamista arvioivan opettajan ja työelämän edustajan kanssa. Osaamistasi arvioivat opettaja ja työelämän edustaja. Perustellusta syystä näyttö voidaan järjestää myös muualla kuin työpaikalla. Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen voidaan osoittaa myös muulla tavoin, kuten kirjallisissa tai suullisissa kokeissa. Yhteisten tutkinnon osien osaamisesi arvioi opettaja. Osaamisesi arvioidaan tutkinnon osittain tai yhteisten tutkinnon osien osalta osa-alueittain.

Lue lisää Osaamisen osoittaminen ja arviointi -sivulta.
 

Takaisin ylös
Tagit:
Ohjaus