Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvammatyötä tehdään omalla persoonalla ja usein hyvin omistautuneesti! Omnian opinnoissa keskustelut ja yhteistyö korostuvat, aivan kuten kehitysvamma-alan ammattilaisen työssäkin.

Kehitysvamma-alan ammattilainen tukee kehitysvammaisen henkilön hyvinvointia, elämänhallintaa ja itsemääräämisoikeutta: edistää mahdollisuuksia hyvään, yksilölliseen elämään. Kehitysvamma-alan ammattitutkinto avaa uusia näkökulmia omaan työhön, syventää osaamista ja ammattitaitoa sekä antaa uutta tietoa kehitysvammaisuudesta ja alasta.

“Kun aloitin opinnot, olin lähihoitajana työskennellyt vammaisten lasten ja nuorten parissa lähes seitsemän vuotta. Koulutuksesta sain pohjaa käytännön työssä opitulle ja tutkinnon tunnustukseksi osaamisestani. Keskustelut toisten ammattilaisten kanssa, kokemusten ja toimintatapojen jakaminen sekä verkostoituminen olivat ehdottomasti koulutuksen parasta antia!” – Omniasta valmistunut Eija Puhilas

Kun sinulla on jo sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä alan työkokemusta, Omniassa pääset käytännönläheisesti syventämään osaamistasi. Jos olet ollut pitkään työelämässä, mutta tutkinto puuttuu, ammattitutkinto Omniasta on oikea reitti kruunata ammattitaitosi!

Kehitysvamma-alan ammattilaisena osaat ja haluat ottaa vastuuta. Taito ja halu tukea kehitysvammaisen henkilön mahdollisuuksia hyvään elämään on sinulle tärkeää.

Työ on jokapäiväistä yhteistyötä vammaisten, läheisten ja laajan moniammatillisen verkoston kanssa, johon voi kuulua terveydenhoidon-, sosiaalitoimen tai opetusalan yhteistyökumppaneita. Työ vaatii henkistä ja fyysistä jaksamista, kärsivällisyyttä ja käytännöllisyyttä.

Kehitysvamma-alan ammattilainen työskentelee eri-ikäisille kehitysvammaisille suunnatuissa palveluissa ja verkostoissa, esimerkiksi asumispalveluissa tai työtoiminnassa. Työtä tehdään vammaisten ihmisten kanssa kotona, avohuollossa, laitoksissa ja vammaisjärjestöissä. Moni työskentelee kehitysvammaisen lapsen tai nuoren henkilökohtaisena avustajana päiväkodissa tai koulussa.

Oma yritys? Omnia on oiva ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on työkokemusta kehitysvamma-alalta, mielellään ainakin kolme vuotta. Koulutukseen voivat hakeutua siis myös pitkään alalla toimineet ilman tutkintoa olevat työntekijät.

Haku koulutukseen

Seuraava hakuaika tarkentuu myöhemmin.

Opiskelijavalinta

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä
 • ala ei sovellu päihteiden väärinkäyttäjille
 • mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa työhön sijoittumista

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos työssä oppimisessa tai opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä toimitaan alaikäisten parissa. Tiettyjen edellytysten täyttyessä voidaan opiskelijalta pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Tällä alalla on terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoa terveydentilavaatimuksista. Lisää tietoa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista löytyy Opetushallituksen määräyksestä.

Koulutusaika

Päiväopetusta kello 9 - 16 kahtena päivänä kuukaudessa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan työelämälähtöisesti ja käytännönläheisesti: ohjattuna etäopiskeluna, oppimistehtävin ja lähiopetuspäivillä, joita on keskimäärin kaksi kuukaudessa. Opiskelu suoritetaan työn ohessa. Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos hakijalla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen.

Tutkinto on näyttötutkinto, jossa osaaminen osoitetaan alan todellisissa työtehtävissä ja toimintaympäristöissä. Tutkinnon voi suorittaa joko omaehtoisena tai oppisopimuskoulutuksena.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla
 • Hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja toimintakyvyn havainnointi ja arviointi
 • Yksilöllinen tuki ja hoito

Valinnaiset tutkinnon osat (joista valitaan yksi)

 • Tasa-arvoinen vuorovaikutus ja kommunikointi
 • Arkielämän taitojen edistäminen ja oppimisen tukeminen
 • Yhteistyö perheen, moniammatillisen työryhmän ja verkostojen kanssa
 • Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla
Hinta

Koulutus kuuluu ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin. Hinta 358 euroa (sis. tutkintomaksun).

Lisätietoja antaa

Tutkintovastaava Anni Rinta-Harri, p. 046 8515187, anni.rinta-harri(at)omnia.fi
Opinto-ohjaaja Jaana Tamski, p. 050 3833201, jaana.tamski(at)omnia.fi.fi

Muuta tietoa

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50% opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Tutkintomaksua ei palauteta, mikäli tutkinnon suorittaja peruuttaa tutkinnon suorittamisen ilmoittautumisen jälkeen.

Opiskelun keskeytyksestä, erosta tai aloituksen siirtämisestä on ilmoitettava lomakkeella, joka löytyy Omnian verkkosivuilta, opiskelijan ohjeista ja lomakkeista.

Muutokset mahdollisia.