Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Tunnistatko itsessäsi ihmissuhdetaiturin, joka tulee sujuvasti toimeen kaiken ikäisten kanssa? Viihdyt lasten ja nuorten parissa ja työpäivä monikulttuurisessa ympäristössä tuntuu omalta. Ammattitaitoasi pääset syventämään Omiassa, jossa tutkintoon johtava opiskelu on suunniteltu niin, että se onnistuu myös oman työn ohessa.

Vilkasta keskustelua, paljon yhteistä pohdintaa, luentoja ja ennen kaikkea yhdessä oppimista! Opintoihin sisältyy myös oppimistehtäviä, verkko-opintoja, ryhmätyötä ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelu tähtää oman työn syventämiseen ja kehittämiseen. Tällä alalla työssä oppiminen on opiskelussa keskeisessä roolissa.

Opinnoissa voit valita joko koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan osaamisalan tai perhepäivähoitajan osaamisalan. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana työskentelet opettajan ja iltapäiväkerhon ohjaajan työparina, oppilaan tukena ja ohjaajana sekä laajan moniammatillisen verkoston kanssa, johon voi kuulua terveydenhoidon, sosiaalitoimen tai opetusalan yhteistyökumppaneita.

Perhepäivähoitajan asiakkaat ovat pieniä, mutta heidän ilonsa ja murheensa voivat olla vuoren kokoisia. Varhaiskasvatuksen ammattilaisena osaat huomioida jokaisen lapsen yksilönä ja toimit luotettavana aikuisena omalle ryhmällesi.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työ vaatii kärsivällisyyttä, kekseliäisyyttä, hyvää mielikuvitusta ja järjestelmällisyyttä. Myönteinen asenne, oikeudenmukaisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat koulunkäynninohjaajalle tarpeellisia ominaisuuksia. Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen erilaisissa tilanteissa vaatii joustavuutta ja sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin.

Perhepäivähoitajan työssä kysytään monipuolista osaamista lasten kehityksestä, vastuuntuntoa, rauhallisuutta, luovuutta ja aimo annos järjestelykykyä. Perhepäivähoitaja on turvallinen aikuinen, joka on kiinnostunut lapsista ja arvostaa jokaista lasta omana itsenään. Usein työ on itsenäistä lasten kanssa työskentelyä, jota tehdään omassa tai lapsen kodissa, tiiviissä yhteistyössä perheiden kanssa. Kun muistat vielä pitää itsesi hyvässä fyysisessä kunnossa, työ lasten kanssa sujuu kuin leikki!

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työ on kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajan toiminnoissa. Tavoitteena on tukea lapsen tai nuoren itsenäistymistä ja oppimiskykyä. Työnä on auttaa oppimisvaikeuksisia, kehitys-, liikunta- tai aistivammaisia taikka autismin kirjon lapsia tai nuoria sekä ohjata koululaisten iltapäivätoimintaa.

Perhepäivähoitajat työskentelevät kunnallisessa tai yksityisessä perhepäivähoidossa sekä ryhmäperhepäiväkodissa vastuullisina varhaiskasvattajina. Monet toimivat yksityisinä perhepäivähoitajina. Omnian yrittäjäopinnot antavat hyvät eväät yrittäjänä toimimiseen.

Kenelle?

Hakijan tulee olla peruskoulun suorittanut täysi-ikäinen henkilö. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös työn ohessa jos työskentelee jo ohjaajana tai perhepäivähoitajana. Alan työkokemus ja opinnot katsotaan eduksi.

Haku koulutukseen
6.10.2020 - 30.11.2020
Opiskelijavalinta

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemusten perusteella.

Muista täyttää hakulomakkeelle myös sähköpostiosoitteesi. Toimitamme kaikki kutsut sähköpostilla. Otsikkona on kutsun aihe ja viestikentässä olevasta linkistä pääset lukemaan koko viestin. Kannattaa katsoa myös roskaposti, jos et ole saanut meiltä viestiä. Hakeutumista koskevat tiedustelut: haku@omnia.fi.

Hakijan soveltuvuus alalle

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä
 • ala ei sovellu päihteiden väärinkäyttäjille
 • mahdollinen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa työhön sijoittumista

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos työssä oppimisessa tai opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä toimitaan alaikäisten parissa. Tiettyjen edellytysten täyttyessä voidaan opiskelijalta pyytää huumausainetestiä koskeva todistus.

Tällä alalla on terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoa terveydentilavaatimuksista. Lisää tietoa ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista löytyy Opetushallituksen määräyksestä.

Hakijoita pyydetään ennen haastattelua arvioimaan osaamistaan osaan.fi-sivustolla.

Koulutusaika
11.1.2021 - 31.12.2021

Opetusta tarjotaan 5 päivänä viikossa klo 9-15.

Opiskeluaika määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Tutkinnon voi myös suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, jos hakijalla on jo olemassa tutkinnossa vaadittava osaaminen. Osaaminen tunnistetaan henkilökohtaistamisen yhteydessä.

Kielitaidon arviointi

Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, kutsutaan sähköpostitse Suomen kielen kielikartoitukseen, tasovaatimus B 1.1.

Toimipiste
Toteutus

Opinnot muodostuvat lähiopetuksesta, verkko-opinnoista ja työssä oppimisesta.

Päätoimisten opintojen edellytys on 25 tuntia/viikko.

Opetuskieli on suomi.

Koulutuksen sisältö

Ammattitutkinto koostuu seuraavista tutkinnon osista:

Kaikille pakollinen tutkinnonosa on Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäiväohjauksen osaamisalalla pakolliset tutkinnonosat ovat:

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus
 • Tuen tarpeeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus

Perhepäivähoidon osaamisalalla on kaksi pakollista tutkinnon osaa:

 • Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä

  sekä kaksi valinnaista  tutkinnon osaa:

 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa
 • Lapsen, kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen

Katso lisää tutkinnon e-perusteet-sivulta.

Hinta

Tutkinto voidaan suorittaa joko omaehtoisena tai oppisopimuskoulutuksena. Omaehtoisessa koulutuksessa peritään 450 euron suuruinen koulutusmaksu.
 

Lisätietoja antaa

Tutkintovastaava Suvi Nieminen, suvi.nieminen@omnia.fi, puh. 0500595649

Muuta tietoa

Mikäli opiskelija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja eroaa kuukauden kuluessa opintotojen alkamisesta, peritään 50% opiskelijamaksusta. Tämän jälkeen tehdyistä eroista peritään koko opiskelumaksu.

Maksua ei palauteta, mikäli tutkinnon suorittaja peruuttaa tutkinnon suorittamisen ilmoittautumisen jälkeen.
Muutokset mahdollisia.